Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí kim loại và hợp kim

Được đăng lên bởi Huỳnh Quốc Thắng
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÅÍ ÂÁÖU
Trong lëch sæí phaït triãøn cuía xaî häüi loaìi ngæåìi chuïng ta âaî sæí duûng ráút nhiãöu loaûi
váût liãûu khaïc nhau, våïi tênh nàng sæí duûng cuía chuïng caìng ngaìy caìng cao hån. Âáöu tiãn
laì thåìi kyì âäö âaï, sau âoï tiãún âãún thåìi âaûi âäö âäöng, âäö sàõt.v .v. Cho âãún ngaìy nay laì mäüt
loaût caïc loaûi váût liãûu måïi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Caïc loaûi váût liãûu naìy
(âàûc biãût laì kim loaûi & håüp kim, cuìng våïi caïc loaûi váût liãûu måïi) âaî goïp pháön thuïc âáøy sæû
phaït triãøn cuía xaî häü loaìi ngæåìi mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay trong caïc lénh væûc cäng nghiãûp, quäúc phoìng, âåìi säúng...âoìi hoíi váût liãûu sæí
duûng cáön phaíi coï ráút nhiãöu tênh cháút khaïc nhau. Vê duû : khi thç cáön coï tênh dáùn âiãûn ráøt
cao âãø duìng trong ngaình âiãûn læûc, luïc laûi yãu cáöu coï âäü cæïng låïn âãø laìm caïc loaûi duûng
cuû càõt goüt kim loaûi, khi laûi cáön coï âäü bãön låïn âãø laìm caïc cáúu kiãûn xáy dæûng, hoàûc phaíi coï
tênh deío cao âãø caïn, dáûp, keïo nguäüi, hay cáön âäü bãön cao nhæng khäúi læåüng riãng nhoí âãø
duìng trong cäng nghiãûp haìng khäng...Táút caí caïc yãu cáöu naìy âãöu coï thãø âæåüc âaïp æïng
båíi váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc loaûi váût liãûu måïi.
Män váût liãûu hoüc seî trang bë cho sinh viãn nhæîng kiãún thæïc cå baín cuía caïc loaûi váût
liãûu chênh : tinh thãø, caïc håüp kim, baïn dáùn vaì ion, cäüng hoïa trë ... cuîng nhæ kiãún thæïc vãö
xæí lyï nhiãût cuía chuïng. Muûc âêch cuía män hoüc naìy giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc loaûi
váût liãûu khaïc nhau dæûa trãn mäúi quan hãû giæîa cáúu truïc (liãn kãút hoïa hoüc, kiãøu maûng tinh
thãø) vaì cå lyï tênh, thæûc haình âæåüc caïc thê nghiãûm cå baín âãø xaïc âënh cå tênh cuía váût liãûu
vaì biãút læûa choün váût liãûu phuì håüp nháút âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng sau naìy. Khi nghiãn cæïu
mäüt váût liãûu báút kyì chuïng ta âãöu dæûa vaìo bäún cæûc cå baín sau âáy : Kãút cáúu cuía cáúu truïc,
caïc tênh cháút, sæû täøng håüp caïc phæång phaïp gia cäng vaì hiãûu quaí sæí duûng cuía noï. Mäüt
saín pháøm coï thãø gäöm haìng chuûc loaûi váût liãûu khaïc nhau taûo nãn. Vê duû ä tä RENAULT
CLIO 1,2 RN cuía Phaïp gäöm mæåìi mäüt loaûi váût liãûu sau âáy taûo nãn :
1- Theïp táúm 40,9%
2-Theïp hçnh 10,9%
2-Gang
11,3%
4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loaûi maìu khaïc 3,9%
6-Cháút deío 10,2%
7-Cháút deío âaìn häöi 3,4%
8-Váût liãûu hæîu cå khaïc
3,4%
9-Thuíy tinh 4,2%
10-Sån
1,7%
11-Cháút loíng
5,9%
Yãu cáöu cuía ngæåìi kyî sæ caïc n...
MÅÍ ÂÁÖU
Trong lëch sæí phaït triãøn cuía xaîüi loaìi ngæåìi chuïng ta âaîí duûng ráút nhiãöu loaûi
váût liãûu khaïc nhau, våïi tênh nàng sæí duûng cuía chuïng caìng ngaìy caìng cao hån. Âáöu tiãn
laì thåìi kyì âäö âaï, sau âoï tiãún âãún thåìi âaûi âäö âäöng, âäöõt.v .v. Cho âãún ngaìy nay laìüt
loaût caïc loaûi váût liãûu måïi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Caïc loaûi váût liãûu naìy
(âàûc biãût laì kim loaûi & håüp kim, cuìng våïi caïc loaûi váût liãûu måïi) âaî goïp pháön thuïc âáøy sæû
phaït triãøn cuía xaî häü loaìi ngæåìi mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay trong caïc lénh væûc cäng nghiãûp, quäúc phoìng, âåìi säúng...âoìi hoí
i váût liãûu sæí
duûng cáön phaíi coïút nhiãöu tênh cháút khaïc nhau. Vê duû : khi thç cáön coï tênh dáùn âiãûn ráøt
cao âãø duìng trong ngaình âiãûn læûc, luïc laûi yãu cáöu coï âäüïng låïn âãø laìm caïc loaûi duûng
cuûõt goüt kim loaûi, khi laûi cáön coï âäüön låïn âãø laìm caïc cáúu kiãûn xáy dæûng, hoàûc phaíi coï
tênh deío cao âãø caïn, dáûp, keïo nguäüi, hay cáön âäüön cao nhæng khäúi læåüng riãng nhoí âãø
duìng trong cäng nghiãûp haìng khäng...Táút caí caïc yãu cáöu naìy âãöu coï thãø âæåüc âaïp æïng
båíi váût liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc loaûi váût liãûu måïi.
Män ût liãû
u hoüc seî trang bë cho sinh viãn nhæîng kiãún thæïc cå baín cuía caïc loaûi váût
liãûu chênh : tinh thãø, caïc håüp kim, baïn dáùn vaì ion, cäüng hoïa trë ... cuîng nhæ kiãún thæïc vãö
xæí lyï nhiãût cuía chuïng. Muûc âêch cuía män hoüc naìy giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc loaûi
váût liãûu khaïc nhau dæûa trãn mäúi quan hãû giæîa cáúu truïc (liãn kãút hoïa hoüc, kiãøu maûng tinh
thãø) vaì cå lyï tênh, thæûc haình âæåüc caïc thê nghiãûm cå baín âãø xaïc âënh cå tênh cuía váût liãûu
vaì biãút læûa choün váût liãûu phuìüp nháút âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng sau naìy. Khi nghiãn cæïu
üt váût liãûu báút kyì chuïng ta âãöu dæûa vaìo bäún cæûc cå baín sau âáy : Kãú
t cáúu cuía cáúu truïc,
caïc tênh cháút, sæûøng håüp caïc phæång phaïp gia cäng vaì hiãûu quaíí duûng cuía noï. Mäüt
saín pháøm coï thãøöm haìng chuûc loaûi váût liãûu khaïc nhau taûo nãn. Vê duû ä tä RENAULT
CLIO 1,2 RN cuía Phaïp gäöm mæåìi mäüt loaûi váût liãûu sau âáy taûo nãn :
1- Theïp táúm 40,9% 2-Theïp hçnh 10,9%
2-Gang 11,3% 4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loaûi maìu khaïc 3,9%
6-Cháút deío 10,2% 7-Cháút deío âaìn häöi 3,4%
8-Váût liãûu hæîu cå khaïc 3,4%
9-Thuíy tinh 4,2% 10-Sån 1,7%
11-Cháút loíng 5,9%
Yãu öu cuía ngæåìi kyî sæ caïc ngaình cå khê ngoaìi khaí năng hiãøu biãút vãö chuyãn män
sáu cuía ngaình hoüc, coìn phaíi nàõm âæåüc nhæîng tênh cháút cå baín cuía caïc loaû
i váût liãûu âãøì
âoï coï thãøí duûng mäüt caïch håüp lyï nháút nhàòm náng cao tuäøi thoü cuía maïy moïc, cäng
trçnh, haû giaï thaình saín pháøm ...
Män hoüc naìy kãú thæìa kiãún thæïc cuía khaï nhiãöu caïc lénh væûc khaïc nhau : tinh thãø hoüc,
cå læåüng tæí, váût lyï tia rån ghen, àn moìn vaì baío vãû kim loaûi ...do âoï khäúi læåüng kiãún thæïc
khaïïn vaì coï nhiãöu màût. Vç váûy âoìi hoíi ngæåìi hoüc phaíi nàõm væîng caïc kiãún thæïc cå baín
vãöût liãûu vaì thæûc haình nghiãm tuïc caïc thê nghiãûm. Khi nghiãn cæïu män hoüc naìy phaíi
nàõm chàõc mäúi quan hãû giæîa thaình pháön hoïa hoü
c, cáúu truïc vaì tênh cháút cuía váût liãûu. Báút
kyìû thay âäøi naìo cuía thaình pháön hoïa hoüc vaìúu truïc seîùn tåïi sæû biãún âäøi cuía tênh
cháút váût liãûu.
1
Vật lí kim loại và hợp kim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí kim loại và hợp kim - Người đăng: Huỳnh Quốc Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Vật lí kim loại và hợp kim 9 10 27