Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Linh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục

Phần 1 Mở Đầu

Trang

2

1.1 Lý do chọn đề tài

2

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

2

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phần 2 Nội Dung

2

3

2.1 Giảng đồ trạng thái Fe - C và các tổ chức…………………………3
2.1.1 Giảng đồ trạng thái Fe – C……………………………..3
2.1.2 Các chuyển biến khi làm nguội chậm
2.1.3 Các tổ chức một pha
2.1.4 Các tổ chức hai pha

..3

4
5

2.2 Quá trình kết tinh của hợp kim Fe - C
2.2.1Phần trên của giản đồ

6

2.2.2Phần dưới của giản đồ

7

6

2.3 Tổ chức tế vi của các hợp kim Fe - C 7
2.3.1 Khái niệm chung về thép, gang

7

2.3.2 Các loại thép, gang theo giản đồ pha Fe - C 8
2.3.3 Các điểm tới hạn của thép

Phần 3 Kết Luận.

10

11

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

11

1

Phần 1 Mở Đầu
1.1 Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sống hiện nay,khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.Tuy nhiên để
định hướng sự phát triển đó đi theo một hướng đúng đắn,ổn định thì song song đó cũng
phải phát triển ngành vật liệu.Tại sao?Theo nhóm chúng tôi thì nếu như khoa học phát
triển mà vật liệu chúng sử dụng cho lại không đúng hay không phù hợp thì cũng giảm đi
tính hiệu quả của một sản phẩm.Cho nên nhóm chúng tôi,đặc biệt là tôi, rất có hứng thú
muốn tìm hiểu ngành vật liệu hoc đã phát triển tới mức nào
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Vì vật liệu là một ngành rất bao la.Nên nhóm chúng tôi sẽ tìm hiểu một vấn đề nhỏ
trong đó,một vấn đề thiết thực có thể giúp ích cho việc học chúng tôi sau này.Đó là chúng
tôi sẽ tìm hiểu xem giảng đồ trạng thái sắt-cacbon,từ đó chúng tôi sẽ hiểu rõ Quá trình kết
tinh của các hợp kim Fe – C, tổ chức tế vi và tính chất của các hợp kim Fe-C
1.3 Phương pháp nghiên cứu
-Tra tài liệu sẵn có ở các thư viện lớn
-Hoạt động nhóm và tập hợp các quan điểm để củng cố nôi dung cho hoàn chỉnh
-Đi tới các xí nghiệp,xưởng

2

Phần 2 Nội Dung
2.1 Giảng đồ trạng thái Fe - C và các tổ chức
2.1.1 Giảng đồ trạng thái Fe – C
Giản đồ pha Fe - C (Fe - Fe3C) được trình bày ở hình 3.18 với các ký hiệu các tọa
độ (nhiệt độ, oC - thành phần cacbon, %) đã được quốc tế hóa như sau:
A (1539 - 0);
B (1499 - 0,5); C (1147 - 4,3); D (~1250 - 6,67);
E (1147 - 2,14); F (1147 - 6,67); G (911 - 0);
H (1499 - 0,10);
J (1499 - 0,16); K (727 - 6,67); L (0 - 6,67);
N (1392 - 0);
P (727 - 0,02); Q (0 - 0,006);
S (727 - 0,80).
Một số đường có ý nghĩa thực tế rất quan trọng như sau:
- ABCD là đường lỏng để xác định nhiệt độ chảy lỏng hoàn toàn hay bắt đầu kết
tinh.
- AHJECF là đường rắn để xác định nhiệt độ bắt đầu chảy hay kết thúc kết tinh.
- ECF (1147oC) là đường cùng tinh, xảy ra phản...
Mục lục Trang
Phần 1 Mở Đầu 2



Phần 2 Nội Dung 3
 !"#$%&'())))))))))
 !"#$*&)))))))))))
&+,-./01231 
&(124 5
5&(446
7!8/.94:/1#$%&;
<!94 ;
<=94 >
?(.'94:/1#$%&>
@A1'BC4>
&0"BC4$ 4#$%&D
&,1="94BE
Phần 3 Kết Luận. 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 11
1
Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học - Người đăng: Nguyễn Duy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 243