Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý

Được đăng lên bởi duongptit164
Số trang: 280 trang   |   Lượt xem: 3078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

==========

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

VẬT LÝ 3 VÀ THÍ NGHIỆM

Biên soạn:
TS. VÕ THỊ THANH HÀ
TS. NGUYỄN THỊ THÖY LIỄU

HÀ NỘI – 2013

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU
Việc đào tạo đại học và cao đẳng theo mô hình Tín chỉ nhằm kích thích tính độc lập,
sáng tạo và tự học của sinh viên, nâng cao trình độ của ngƣời học trong thời kỳ hội nhập. Tuy
nhiên để thực hiện đƣợc mục đính trên ngƣời dạy và ngƣời học phải có đủ các trang thiết bị
cần thiết mà trƣớc hết là giáo trình, tài liệu tham khảo.
Theo chƣơng trình cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua (1990) và đề
cƣơng Vật lý đại cƣơng đƣợc Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông thông qua ngày 26
tháng 6 năn 2009, để có một tài liệu sát với chƣơng trình đào tạo cho sinh viên hệ đại học
chính quy của Học viện chúng tôi đã viết bài giảng này.
Bộ bài giảng gồm có:
 Tập BÀI GIẢNG VẬT LÍ 1 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Lê Thị Minh Thanh, ThS.
Hoàng Thị Lan Hƣơng và ThS. Vũ Hồng Nga biên soạn năm 2010. Dùng cho Sinh viên năm
thứ nhất ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin.
 Tập BÀI GIẢNG VẬT LÍ 2 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Võ Thị Thanh Hà và TS.
Nguyễn Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2010. Dùng cho sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành
Điện tử - Viễn thông.
 Tập BÀI GIẢNG VẬT LÍ 3 VÀ THÍ NGHIỆM: do TS. Võ Thị Thanh Hà và TS.
Nguyễn Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2010. Dùng cho sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành
Công nghệ thông tin.
 Tập BÀI GIẢNG VẬT LÍ ĐẠI CƢƠNG: do TS. Lê Thị Minh Thanh và TS. Nguyễn
Thị Thúy Liễu biên soạn năm 2013. Dùng cho sinh viên năm thứ 1, chuyên ngành Công nghệ
Đa phƣơng tiện.
Sau 2 năm sử dụng, để phù hợp hơn với nhu cầu và trình độ của Sinh viên theo mô hình
tín chỉ. Năm 2013 các tập bài giảng Vật lý 1,2,3 và thí nghiệm đã đƣợc hiệu chỉnh lại.
Tập bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm đƣợc TS.Nguyễn Thị Thúy Liễu và ThS. Hoàng Thị
Lan Hƣơng hiệu chỉnh.
Tập bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm giúp cho sinh viên trang bị những kiến thức cơ
bản, có cơ sở vật lý để tiếp tục học các môn chuyên ngành của mình. Nội dung gồm có 10
chƣơng và 2 bài thí nghiệm. Chƣơng đầu tiên trình bày về dao động và sóng làm cơ sở cho
quang học sóng. Tiếp theo chƣơng 2, 3, 4, 5 thể hiện các hiện tƣợng đặc trƣng cho tính chất
sóng của ánh sáng đó là sự giao thoa, nhiễu xạ, tán xạ, hấp thụ, tán sắc và phân cực ánh sáng.
Chƣơng 6 nói đến sự phụ thuộc vào chuyển động của không gian, thời gian và khối lƣợng của
vật khi chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Chƣơng 7 thể hiện tính c...

==========



 
2013
Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý - Người đăng: duongptit164
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
280 Vietnamese
Vật lý 9 10 959