Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10 CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN DỘNG THẲNG ĐỀU

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- lịch học : thứ 2+ thứ 7 – 5h-7h30

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1

I. KIẾN THỨC
1. Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật có quỹ đạo là đường thẳng, có vận
tốc như nhau trên mọi quãng đường.
Chuyển động thẳng đều có ba đại lượng đặc trưng là: vận tốc, quãng đường và thời gian
chuyển động.
Vận tốc trung bình: v =

x − x0
∆x
=
∆t
t − t0

2. Độ dời : ∆x = x − xo = x2 − x1
2. Tốc độ trung bình: vtb =

s
t

3. Quãng đường đi được : s = v.t
4. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x 0 + v (t - t 0 ).
Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì x
= s = v.t
5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó ( nếu có nhiều vật)
Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0.
Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0.
Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ)
+ khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2.
+ khi hai vật cách nhau 1 khoảng ∆s thì x1 − x2 = ∆s .
Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t 0 = 0.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP .
Dạng 1 : Tính vận tốc, tốc độ trung bình.
Bài 1 : Một ôtô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất một
khoảng thời gian t. Tốc độ của ôtô trong nửa đầu của khoảng thời gian này là 60km/h và
trong nửa cuối là 40km/h. Tính tốc độ trung bình của ôtô trên cả đoạn đường AB.
Đs : vtb = 50km/h
Bài 2 : Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB. Tốc độ của xe đạp
trong nửa đầu của đoạn đường này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h. Tính tốc độ trung
bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.
Đs : vtb = 14,4km/h
Dạng 2: Lập phương trình chuyển động – xác định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau
VÍ DỤ MINH HỌA :
Bài 3 : lúc 8 giờ một ôtô khởi hành đi từ A về B với vận tốc 20m/s. Chuyển động thẳng đều.
a. Lập phương trình chuyển động.
b. Lúc 11h thì người đó ở vị trí nào.?
c. Người đó cách A 40km lúc mấy giờ?
Bài 4: Hai thành phố A và B cách nhau 250km. Lúc 7h sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành
phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 60km/h, xe kia có vận tốc v2 = 40 km/h. Hỏi
2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? tại vị trí cách B bao nhiêu km ?
ĐỀ SỐ 1- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- lịch học : thứ 2+ thứ 7 – 5h-7h30

A.9h30ph; 100km
B.9h30ph; 150km
C.2h30ph; 100km
D.2h30ph; 150km
HD :
- Chọn trục tọa độ là đường thẳng AB, gốc toạ độ tại A(A=O).
- chiều dương từ...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com - lch hc : th 2+ th 7 – 5h-7h30
ĐỀ S 1- CHUYN ĐỘNG THNG ĐỀU
1
I. KIN THC
1. Chuyn động thng đều là chuyn động ca mt vt có qu đạo là đường thng, có vn
tc như nhau trên mi quãng đường.
Chuyn động thng đều có ba đại lượng đặc trưng là: vn tc, quãng đường và thi gian
chuyn động.
Vn tc trung bình: v =
x
t
=
0
0
x x
2. Độ di :
2 1
o
x x x x x
= =
2. Tc độ trung bình: v
tb
=
s
t
3. Quãng đường đi được : s = v.t
4. Phương trình ca chuyn động thng đều: x = x
0
+ v (t - t
0
).
Nếu chn gc ta độ và gc thi gian ti v trí vt bt đầu di ch (x
0
= 0, t
0
= 0) thì x
= s = v.t
5. Chú ý: Chn chiu dương cùng chiu chuyn động ca vt nào đó ( nếu có nhiu vt)
Vt chuyn động cùng chiu dương v > 0, ngược chiu dương v < 0.
Vt phía dương ca trc ta độ x > 0, phía âm ca trc ta độ x < 0.
Nếu hai vt chuyn động (trên cùng 1 h ta độ)
+ khi hai vt gp nhau thì x
1
= x
2
.
+ khi hai vt cách nhau 1 khong
s
thì
1 2
x x
=
s
.
Nếu gc thi gian là lúc bt đầu chuyn động thì t
0
= 0.
II. CÁC DNG BÀI TP .
Dng 1 : Tính vn tc, tc độ trung bình.
Bài 1 : Mt ôtô chy trên mt đon đường thng t địa đim A đến địa đim B phi mt mt
khong thi gian t. Tc độ ca ôtô trong na đầu ca khong thi gian y 60km/h
trong na cui là 40km/h. Tính tc độ trung bình ca ôtô trên c đon đường AB.
Đs : v
tb
= 50km/h
Bài 2 : Mt người đi xe đạp chuyn động trên mt đon đường thng AB. Tc độ ca xe đạp
trong na đầu ca đon đưng này12km/h là trong na cui 18km/h. Tính tc độ trung
bình ca xe đạp trên c đon đường AB.
Đs : v
tb
= 14,4km/h
Dng 2: Lp phương trình chuyn động – xác định v trí và thi đim hai vt gp nhau
VÍ D MINH HA :
Bài 3 : lúc 8 gi mt ôtô khi hành đi t A v B vi vn tc 20m/s. Chuyn động thng đều.
a. Lp phương trình chuyn động.
b. Lúc 11h thì người đó v trí nào.?
c. Người đó cách A 40km lúc my gi?
Bài 4: Hai thành ph A B cách nhau 250km. Lúc 7h sáng, 2 ô tô khi hành t hai thành
ph đó hướng v nhau. Xe t A có vn tc v
1
= 60km/h, xe kia có vn tc v
2
= 40 km/h. Hi
2 ô tô s gp nhau lúc my gi ? ti v trí cách B bao nhiêu km ?
CHUYN ĐNG THNG ĐỀU
1
Vật Lý 10 CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN DỘNG THẲNG ĐỀU - Trang 2
Vật Lý 10 CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN DỘNG THẲNG ĐỀU - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vật Lý 10 CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN DỘNG THẲNG ĐỀU 9 10 221