Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 3. RƠI TỰ DO

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

3

- vuhoangbg@gmail.com

Sự rơi tự do

Họ và tên:………………………………..Thpt………………….………………..
I.kiến thức:
Sự rơi tự do :Sự rơi của các vật trong chân không, chỉ dưới tác dụng của trọng lực gọi là sự rơi tự
do.
a)

Phương của sự rơi :Thả cho quả dọi rơi xuống, nó rơi đúng theo phương của dây dọi.
Vậy vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng

b)

Tính chất của chuyển động rơi:Chuyển động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần
đều.

c)

Gia tốc của sự rơi tự do Trong thí nghiêm các vật rơi trong ống đã hút hết không khí ở
trên, các vật rơi được cùng một độ cao trong cùng một thời gian. Vậy gia tốc của chúng
bằng nhau. Ở cùng một nơi trên Trái Đất các vật rơi tự do với cùng một gia tốc
a=g=9,8m/s2.

d)

Công thức của sự rơi tự do Chọn trục toạ độ OH thẳng đứng chiều dương từ trên xuống
dưới, ta có các công thức : v0=0; Vt = gt
h= gt2/2
Vt2 =2gh

* Lưu ý: Nên chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dương từ trên xuống(để g>0), gốc toạ độ tại vị
trí rơi. Ta có thể giải các bài toán về rơi tự do như chuyển động thẳng biến đổi đều với: v0 = 0, a = g
* Chuyển động ném thẳng có vận tốc đầu v0 , tuỳ theo chiều của trục toạ độ xác định đúng giá trị
đại số của g và v0 .
- Quãng đường vật rơi trong n giây: s n =

1 2
gn
2

- Quãng đường vật rơi trong giây thứ n : ∆s n = s n − s n −1 =
- Quãng đường đi được trong n giây cuối : ∆s n / c =

1
g(2n-1)
2

1
g(2t-n)n
2

* Bài toán giọt nước mưa rơi: Giọt 1 chạm đất, giọt n bắt đầu rơi. Gọi t0 là thời gian để giọt nước
mưa tách ra khỏi mái nhà .Thời gian : - giọt 1 rơi là (n-1)t0
- giọt 2 rơi là (n-2)t0
- giọt (n-1) rơi là t0
- Quãng đường các giọt nước mưa rơi tỉ lệ với các số nguyên lẽ liên tiếp( 1,3,5,7,…)

II. Bài tập tự luận:
Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 9,6m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. Lấy
g = 9,8m / s 2 .
Bài 2: Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3s.Tính độ sâu của giếng, lấy
g = 9,8m / s 2 .
Bài 3: Một vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 9,8m / s 2 . Tính quãng đường vật rơi được trong 3s và
trong giây thứ 3.
Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn.(Cynda Williams)

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

Bài 4: Có 2 vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất, thời gian rơi của vật 1 gấp đôi thơi
gian rơi của vật 2. Hãy so sánh quãng đường rơi của hai vật và vận tốc khi hai vật chạm đất.
Bài 5: Trong 0,5s cuối cùng trước khi chạm đấ...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
Bao lâu bn vn còn t tin bn, thì người khác vn còn tin bn.(Cynda Williams)
H và tên:………………………………..Thpt………………….………………..
I.kiến thc:
S rơi t do :S rơi ca các vt trong chân không, ch dưới tác dng ca trng lc gi là s rơi t
do.
a) Phương ca s rơi :Th cho qu di rơi xung, rơi đúng theo phương ca dây di.
Vy vt rơi t do chuyn động theo phương thng đứng
b) Tính cht ca chuyn động rơi:Chuyn đng rơi t do mt chuyn động nhanh dn
đều.
c) Gia tc ca s rơi t do Trong thí nghiêm các vt rơi trong ng đã hút hết không khí
trên, các vt rơi được ng mt độ cao trong cùng mt thi gian. Vy gia tc ca chúng
bng nhau. cùng mt nơi trên Trái Đất các vt rơi t do vi cùng mt gia tc
a=g=9,8m/s
2
.
d) Công thc ca s rơi t do Chn trc to độ OH thng đứng chiu dương t trên xung
dưới, ta có các công thc : v
0
=0; V
t
= gt h= gt
2
/2 V
t
2
=2gh
* Lưu ý: Nên chn gc thi gian lúc vt rơi, chiu dương t trên xung(để g>0), gc to độ ti v
trí rơi. Ta có th gii các bài toán v rơi t do như chuyn động thng biến đổi đều vi: v
0
= 0, a = g
* Chuyn động ném thng có vn tc đầu
v
0 ,
tu theo chiu ca trc to độ xác định đúng giá tr
đại s ca g và v
0
.
- Quãng đường vt rơi trong n giây:
n
s
=
2
1
gn
2
- Quãng đường vt rơi trong giây th n :
1
=
nnn
sss
=
2
1
g(2n-1)
- Quãng đường đi được trong n giây cui :
cn
s
/
=
2
1
g(2t-n)n
* Bài toán git nước mưa rơi: Git 1 chm đất, git n bt đầu rơi. Gi t
0
là thi gian để git nước
mưa tách ra khi mái nhà .Thi gian : - git 1 rơi là (n-1)t
0
- git 2 rơi là (n-2)t
0
- git (n-1) rơi là t
0
- Quãng đường các git nước mưa rơi t l vi các s nguyên l liên tiếp( 1,3,5,7,…)
II. Bài tp t lun:
Bài 1: Mt vt rơi t do t độ cao 9,6m xung đất. Tính thi gian rơi và vn tc chm đất. Ly
2
g 9,8m / s
=
.
Bài 2: Mt hòn đá rơi t ming mt giếng cn đến đáy giếng mt 3s.Tính độ sâu ca giếng, ly
2
g 9,8m / s
=
.
Bài 3: Mt vt được th rơi t do ti nơi có
2
g 9,8m / s
=
. Tính quãng đường vt rơi được trong 3s và
trong giây th 3.
S rơi t do
3
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 3. RƠI TỰ DO - Trang 2
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 3. RƠI TỰ DO - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 3. RƠI TỰ DO 9 10 400