Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 4. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

5

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC:
1. Tính tương đối của chuyển động
a. Tính tương đối của quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy
chiếu khác nhau thì khác nhau =>quỹ đạo có tính tương đối.
b. Tính tương đối của vận tốc: Vận tốc của vật chuyển động với các hệ quy chiếu khác
nhau thì khác nhau => vận tốc có tính tương đối
2. Công thức cộng vận tốc
a. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động:
- Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên
- Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn với vật chuyển động
b. Công thức cộng vận tốc
- Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên
- Vận tốc tương đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động
- Vận tốc kéo theo là vận tốc của hệ hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng
yên
Kết luận: Véctơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véctơ vận tốc tương đối và véctơ vận tốc
kéo theo
Trường hợp 1: các vận tốc cùng phương, cùng chiều với vận tốc
(Thuyền chạy xuôi dòng nước):
r
r r
Theo hình vẽ ta có: v13 = v12 + v23
v13 = v12 + v23
Về độ lớn:
Trường hợp 2: vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc
theo (Thuyền chạy ngược dòng nước):
r
r r
Theo hình vẽ ta có: v13 = v12 + v23
v13 = v12 − v 23
Về độ lớn:
r
r
Trường hợp 3: vận tốc v12 có phương vuông góc với vận tốc v23
r
r r
Theo hình vẽ ta có: v13 = v12 + v23

kéo

Về độ lớn:
v13 = v 2 + v 2
r
r
Trường hợp 4: vận tốc v12 có phương với vận tốc v23 góc α bất kì
12

(

23

uur
 uur
2
+ 2.v12 .v23 .cos α
v12 .v23 = α ⇒ v13 = v122 + v23

)

B. VẬN DỤNG BÀI TẬP
*Tổng quan về phương pháp giải bài tốn về tính tương đối của chuyển đông:
Đối với bài tóan có nhiều chuyển động ⇒sẽ có chuyển động tương đối.
Khi đó,ta có tiến trình giải một bài tóan như sau:
B1: Xác định các hệ quy chiếu:
ĐỀ SỐ 5 - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

uur
v

uur
v
uur
v

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

+hệ quy chiếu tuyệt đối: là hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên
+hệ quy chiếu tương đối:là hệ quy chiếu gắn với vật có vật khác chuyển động trong nó
B2: Gọi tên cho các vật:
+ vật 3 là vật đứng yên đối với hệ quy chiếu tuyệt đối.
+ vật 2 là vật chuyển động độc lập đối với hệ quy chiếu tuyệt đối
+ vật 1 là vật chuyển động trong vật chuyển động
B3: uur
Suy ra các vật tốc chuyển động:
⇒ v12 :vận tốc tương đối
uur
⇒ v23 :vận tốc kéo theo
uur
⇒ v13 :vận tốc tuyệt đối
B4:A...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
ĐỀ S 5 - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CA CHUYN ĐỘNG
v
uur
v
uur
v
uur
A. H THNG KIN THC:
1. Tính tương đối ca chuyn động
a. Tính tương đối ca qu đạo: Hình dng qu đạo ca chuyn động trong các h quy
chiếu khác nhau thì khác nhau =>qu đạo có tính tương đối.
b. Tính tương đối ca vn tc: Vn tc ca vt chuyn động vi các h quy chiếu khác
nhau thì khác nhau => vn tc có tính tương đối
2. ng thc cng vn tc
a. H quy chiếu đứng yên và h quy chiếu chuyn động:
- H quy chiếu đứng yên là h quy chiếu gn vi vt đứng yên
- H quy chiếu chuyn động là h quy chiếu gn vi vt chuyn động
b. Công thc cng vn tc
- Vn tc tuyt đối là vn tc ca vt đối vi h quy chiếu đứng yên
- Vn tc tương đối là vn tc ca vt đối vi h quy chiếu chuyn động
- Vn tc kéo theo vn tc ca h h quy chiếu chuyn động đối vi h quy chiếu đứng
yên
Kết lun: Véctơ vn tc tuyt đối bng tng véctơ vn tc tương đối và véctơ vn tc
kéo theo
Trường hp 1: các vn tc cùng phương, cùng chiu vi vn tc
(Thuyn chy xuôi dòng nước):
Theo hình v ta có:
13 12 23
v v v
= +
r r r
V độ ln:
13 12 23
v v v
= +
Trường hp 2: vn tc tương đối cùng phương, ngược chiu vi vn tc kéo
theo (Thuyn chy ngược dòng nước):
Theo hình v ta có:
13 12 23
v v v
= +
r r r
V độ ln:
231213
vvv =
Trường hp 3: vn tc
12
v
r
có phương vuông góc vi vn tc
23
r
Theo hình v ta có:
13 12 23
v v v
= +
r r r
V độ ln:
12 23
2 2
13
v v v
= +
Trường hp 4: vn tc
12
v
r
có phương vi vn tc
23
r
góc
α
bt kì
(
)
12 23
.
v v
uur uur
=
α
2 2
13 12 23 12 23
2. . .cos
v v v v v
α
= + +
B. VN DNG BÀI TP
*Tng quan v phương pháp gii bài tn v tính tương đối ca chuyn đông:
Đối vi bài tóan có nhiu chuyn động s có chuyn động tương đối.
Khi đó,ta có tiến trình gii mt bài tóan như sau:
B
1
: Xác định các h quy chiếu:
TÍNH TƯƠNG ĐỐI CA CHUYN ĐỘNG
5
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 4. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 4. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 4. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 9 10 311