Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

6

Website, Diễn đàn:  - vuhoangbg@gmail.com

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Câu 1: Một người đi bộ trên một đường thẳng với vân tốc không đổi 2m/s. Thời gian để người đó đi hết quãng đường 780m là
D. 7min15s
A. 6min15s
B. 7min30s
C. 6min30s
Câu 2: Chọn câu sai.
A. Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x có thể dương hoặc âm.
B. Toạ độ của 1 chất điểm trong các hệ qui chiếu khác nhau là như nhau.
C. Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.
D. Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.
Câu 3: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, tới ga Vinh vào lúc 0h34min ngày hôm sau.
Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Vinh là
A. 5h34min
B. 24h34min
C. 4h26min
D.18h26min
Câu 4: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 2006, tới ga Sài Gòn vào lúc
4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong thời gian đó tàu phải nghỉ ở một số ga để trả khách mất 39min. Khoảng thời gian tàu
B. 33h00min
C.
Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn là
A. 32h21min
33h39min
D. 32h39min
Câu 5: Biết giờ Bec Lin( Cộng hoà liên bang Đức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung kết bóng đá Wold Cup năm 2006 diễn
ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 giờ Bec Lin. Khi đó giờ Hà Nội là
A. 1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006
B. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006
C. 1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006
D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006
Câu 6: Chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Hà Nội đi Pa-ri( Cộng hoà Pháp) khởi hành vào lúc 19h30min giờ Hà Nội
ngày hôm trước, đến Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo giờ Pa-ri. Thời gian máy bay bay từ Hà Nội tới Pa-ri là:
A. 11h00min
B. 13h00min
C. 17h00min
D. 26h00min
Câu 7: Trong chuyển động thẳng, véc tơ vận tốc tức thời có
A. Phương và chiều không thay đổi.
B. Phương không đổi, chiều luôn thay đổi
C. Phương và chiều luôn thay đổi
D. Phương không đổi, chiều có thể thay đổi
Câu 8: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó
A. vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
B. độ dời có độ lớn không đổi theo thời gian.
C. quãng đường đi được không đổi theo thời gian.
D. tọa độ không đổi theo thời gian.
Câu 9: Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ có
A. Cùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau
B. Cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau
C. Cùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau
D. Cùng phương, ngược chiều ...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
1
Câu 1: Mt người đi b trên mt đường thng vi vân tc không đổi 2m/s. Thi gian để người đó đi hết quãng đường 780m là
A. 6min15s B. 7min30s C. 6min30s D. 7min15s
Câu 2: Chn câu sai.
A. To độ ca 1 đim trên trc 0x có th dương hoc âm.
B. To độ ca 1 cht đim trong các h qui chiếu khác nhau là như nhau.
C. Đồng h dùng để đo khong thi gian.
D. Giao tha năm Mu Thân là mt thi đim.
Câu 3: Tàu Thng nht Bc Nam S1 xut phát t ga Ni vào lúc 19h00min, ti ga Vinh vào lúc 0h34min ngày hôm sau.
Khong thi gian tàu Thng nht Bc Nam S1 chy t ga Hà Ni ti ga Vinh là
A. 5h34min B. 24h34min C. 4h26min D.18h26min
Câu 4: Tàu Thng nht Bc Nam S1 xut phát t ga Hà Ni vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 2006, ti ga Sài Gòn vào lúc
4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong thi gian đó tàu phi ngh mt s ga để tr khách mt 39min. Khong thi gian tàu
Thng nht Bc Nam S1 chy t ga Hà Ni ti ga Sài Gòn là A. 32h21min B. 33h00min C.
33h39min D. 32h39min
Câu 5: Biết gi Bec Lin( Cng hoà liên bang Đức) chm hơn gi Ni 6 gi, trn chung kết bóng đá Wold Cup năm 2006 din
ra ti Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 gi Bec Lin. Khi đó gi Hà Ni
A. 1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006 B. 13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006
C. 1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 D. 13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006
Câu 6: Chuyến bay ca hãng Hàng không Vit Nam t Ni đi Pa-ri( Cng hoà Pháp) khi hành vào lúc 19h30min gi Ni
ngày hôm trước, đến Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo gi Pa-ri. Thi gian máy bay bay t Hà Ni ti Pa-ri là:
A. 11h00min B. 13h00min C. 17h00min D. 26h00min
Câu 7: Trong chuyn động thng, véc tơ vn tc tc thi có
A. Phương và chiu không thay đổi. B. Phương không đổi, chiu luôn thay đổi
C. Phương và chiu luôn thay đổi D. Phương không đổi, chiu có th thay đổi
Câu 8: Chuyn động thng đều là chuyn động thng trong đó
A. vn tc có độ ln không đổi theo thi gian.
B. độ di có độ ln không đổi theo thi gian.
C. quãng đường đi được không đổi theo thi gian.
D. ta độ không đổi theo thi gian.
Câu 9: Trong chuyn động thng đều véc tơ vn tc tc thi và véc tơ vn tc trung bình trong khong thi gian bt k
A. Cùng phương, cùng chiu và độ ln không bng nhau
B. Cùng phương, ngược chiu và độ ln không bng nhau
C. Cùng phương, cùng chiu và độ ln bng nhau
D. Cùng phương, ngược chiu và độ ln không bng nhau
Câu 10: Mt cht đim chuyn động thng đều có phương trình chuyn động là
A. x = x
0
+ v
0
t + at
2
/2 B. x = x
0
+ vt C. x = v
0
+ at D. x = x
0
- v
0
t + at
2
/2
Câu 11: Chn câu sai
A. Độ di là véc tơ ni v trí đầu và v trí cui ca cht đim chuyn động.
B. Độ di có độ ln bng quãng đường đi được ca cht đim
C. Cht đim đi trên mt đường thng ri quay v v trí ban đầu thì có độ di bng không
D. Độ di có th dương hoc âm
Câu 12: Chn câu đúng
A. Độ ln vn tc trung bình bng tc độ trung bình
B. Độ ln vn tc tc thi bng tc độ tc thi
C. Khi cht đim chuyn động thng ch theo mt chiu thì bao gii vn tc trung bình cũng bng tc độ trung bình
D. Vn tc tc thi cho ta biết chiu chuyn động, do đó bao gi cũng có giá tr dương.
Câu 13: Chn câu sai
A. Đồ th vn tc theo thi gian ca chuyn động thng đều là mt đường song song vi trc 0t.
B. Trong chuyn động thng đều, đồ th theo thi gian ca to độ và ca vn tc là nhng đường thng
C. Đồ th to độ theo thi gian ca chuyn động thng bao gi cũng là mt đường thng
D. Đồ th to độ theo thi gian ca chuyn động thng đều là mt đường thng xiên góc
Câu 14: Chn câu sai.
ÔN TP CHƯƠNG I: ĐỘNG HC CHT ĐIM
6
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vật Lý 10(Chương 1) CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA 9 10 961