Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý 10(Chương 1) CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

4

Họ và tên:………………………………..Thpt………………….………………..
I. Kiến thức cần nhớ.

t 1 2π
= =
ω
n f
2π
3. Vận tốc góc: ω =
= 2π f
T
v2
5. Gia tốc hướng tâm: aht =
= ω 2r
r
1. Chu kì quay: T =

2. Tần số: f =

1 ω
=
T 2π

4. Vận tốc dài: v = ω r = 2π fr =

2π r
T

T: chu kì (s); f : tần số (Hz); ω: vận tốc góc (rad/s); v: vận tốc dài (m/s); r: bán kính (m); a: gia tốc hướng tâm
(m/s2); t: thời gian quay (s); n: số vòng quay.

Chuyển động tròn đều
* Vận dụng các công thức:
+ Liên hệ giữa toạ độ cong và toạ độ góc : s = R ϕ

+ Vận tốc dài v =

∆s
= const
∆t

ϕ
+ Liên hệ : v = R ω
t
2π 1
1
+ Chu kỳ quay T =
= , n : số vòng quay/giây + Tần số f = = n
ω n
T
+ Vận tốc góc ω =

+ ω = 2πn

v2
= Rω 2 = const
R
* Lưu ý : Khi 1 vật vừa quay tròn đều vừa tịnh tiến , cần chú ý:
+ Khi vật có hình tròn lăn không trượt, độ dài cung quay của 1 điểm trên vành bằng quãng đường đi
+ Vận tốc của 1 điểm đối với mặt đất được xác định bằng công thức cộng vận tốc
* Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên trái đất có vĩ độ ϕ :
Trái đất quay đều quanh trục đi qua các địa cực nên các điểm trên mặt đất sẽ chuyển động tròn đều cùng vận
tốc góc ω , trên các đường tròn có tâm nằm trên trục trái đất
+ Gia tốc hướng tâm aht =

+ v = ωR cos ϕ

+ aht = ω 2 R cos 2 ϕ , với ω =

+ Quãng đường bay thực của máy bay là :

π
12.3600

rad / s

s R+h ,
=
, s chiều dài đường bay trên mặt đất, h là độ cao, R là
R
s,

bán kính trái đất
+ Xích làm cho ổ đĩa và ổ líp có vành quay cùng quãng đường :
- Ổ đĩa quay nđ vòng thì quãng đường vành của nó quay được là sđ = 2 π rđ nđ
s
r
- Số vòng quay của ổ líp là nl = đ = đ , ( nl cũng là số vòng quay của bánh sau)
2πrl rl
+ Hai kim giờ, phút lúc t = 0 lệch nhau góc α , thời điểm lệch nhau góc α lần thứ n được xác định bởi:
tn( ω ph - ω h) = α + 2nπ
II. Bài tập.
1. Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2 s. Hãy xác định:
a. Chu kì, tần số. (0,02 s, 50 Hz)
b. Vận tốc góc của bánh xe. (314 rad)
2. Một đĩa tròn bán kính 60 cm, quay đều với chu kì là 0,02 s. Tìm vận tốc dài của một điểm nằm trên vành đĩa. (188,4
m/s)
3. Một ô tô qua khúc quanh là cung tròn, bán kính 100 m với vận tốc dài 10 m/s. Tìm gia tốc hướng tâm tác dụng vào xe.
(1 m/s2)
4. Một đĩa tròn có bán kính 10 cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2 s. Tính tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa. (3,14
m/s)

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!

1 Kiến thức là tài sản làm ra mọi tài sản khác!

- Đ...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
Ngày mai đang bt đầu t ngày hôm nay! Kiến thc là tài sn làm ra mi tài sn khác!
1
H và tên:………………………………..Thpt………………….………………..
I. Kiến thc cn nh.
1. Chu kì quay:
1 2
t
T
n f
π
ω
= = =
2. Tn s:
1
2
f
T
ω
π
= =
3. Vn tc góc:
2
2
T
π
ω π
= =
4. Vn tc dài:
2
2
r
v r fr
T
π
ω π
= = =
5. Gia tc hướng tâm:
2
2
ht
v
a r
r
ω
= =
T: chu kì (s); f : tn s (Hz); ω: vn tc góc (rad/s); v: vn tc dài (m/s); r: bán kính (m); a: gia tc hướng tâm
(m/s
2
); t: thi gian quay (s); n: s vòng quay.
Chuy
n
độ
ng tròn
đề
u
* V
n d
ng các công th
c:
+ Liên h
gi
a to
độ
cong và to
độ
góc : s = R
ϕ
+ V
n t
c dài v =
t
s
= const
+ V
n t
c góc
t
ϕ
ω
= + Liên h
: v = R
ω
+ Chu k
quay T =
n
12
=
ω
π
, n : s
vòng quay/giây + T
n s
f =
n
T
=
1
+
n
π
ω
2
=
+ Gia t
c h
ướ
ng tâm a
ht
= constR
R
v
==
2
2
ω
* L
ư
u ý : Khi 1 v
t v
a quay tròn
đề
u v
a t
nh ti
ế
n , c
n chú ý:
+ Khi v
t có hình tròn l
ă
n không tr
ượ
t,
độ
dài cung quay c
a 1
đ
i
m trên vành b
ng quãng
đườ
ng
đ
i
+ V
n t
c c
a 1
đ
i
m
đố
i v
i m
t
đấ
t
đượ
c xác
đị
nh b
ng công th
c c
ng v
n t
c
* V
n t
c dài và gia t
c h
ướ
ng tâm c
a 1
đ
i
m trên trái
đấ
t có v
ĩ
độ
ϕ
:
Trái
đấ
t quay
đề
u quanh tr
c
đ
i qua các
đị
a c
c nên các
đ
i
m trên m
t
đấ
t s
chuy
n
độ
ng tròn
đề
u cùng v
n
t
c góc
ω
, trên các
đườ
ng tròn có tâm n
m trên tr
c trái
đấ
t
+ v =
ϕ
ω
cosR + a
ht
=
ϕω
22
cos
R
, v
i
srad /
3600
.
12
π
ω
=
+ Quãng
đườ
ng bay th
c c
a máy bay là :
R
hR
s
s
+
=
,
, s
,
chi
u dài
đườ
ng bay trên m
t
đấ
t, h là
độ
cao, R
bán kính trái
đấ
t
+ Xích làm cho
đĩ
a và
líp có vành quay cùng quãng
đườ
ng :
-
đĩ
a quay n
đ
vòng thì quãng
đườ
ng vành c
a nó quay
đượ
c là s
đ
= 2
π
r
đ
n
đ
-
S
vòng quay c
a
líp là n
l
=
l
đ
l
đ
r
r
r
s
=
π
2
, ( n
l
c
ũ
ng là s
vòng quay c
a bánh sau)
+ Hai kim gi
, phút lúc t = 0 l
ch nhau góc
α
, th
i
đ
i
m l
ch nhau góc
α
l
n th
n
đượ
c xác
đị
nh b
i:
t
n
(
ω
ph
-
ω
h
) =
π
α
n
2
+
II. Bài tp.
1. Mt bánh xe quay đều 100 vòng trong thi gian 2 s. Hãy xác định:
a. Chu kì, tn s. (0,02 s, 50 Hz)
b. Vn tc góc ca bánh xe. (314 rad)
2. Mt đĩa tròn bán kính 60 cm, quay đều vi chu kì là 0,02 s. Tìm vn tc dài ca mt đim nm trên vành đĩa. (188,4
m/s)
3. Mt ô tô qua khúc quanh là cung tròn, bán kính 100 m vi vn tc dài 10 m/s. Tìm gia tc hướng tâm tác dng vào xe.
(1 m/s
2
)
4. Mt đĩa tròn có bán kính 10 cm, quay đều mi vòng hết 0,2 s. Tính tc độ dài ca mt đim nm trên vành đĩa. (3,14
m/s)
4
CHUYN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
Vật Lý 10(Chương 1) CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU - Trang 2
Vật Lý 10(Chương 1) CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vật Lý 10(Chương 1) CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 9 10 889