Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 10

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG THPT MAÏC ÑÓNH CHI

VAÄT LYÙ 10

PHẦN 1 :
Chương 01

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Tiết Bài tập 01

BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I / Mục tiêu :
 Nắm vững định nghĩa độ dời qua tọa độ của chất điểm trên một trục, từ đó dẫn đến định nghĩa vận tốc
trung bình trong một khoảng thời gian t2  t1 , và vận tốc tức thời tại thời điểm t .
 Biết cách xây dựng phương trình chuyển động thẳng đều từ định nghĩa và công thức vận tốc, áp dụng
phương trình chuyển động để giải các bài toán chuyển động thẳng đều của một chất điểm, bài toán gặp nhau
hay đuổi nhau của hai chất điểm..
 Biết cách vẽ đồ thị biễu diễn phương trình chuyển động và đồ thị vận tốc theo thời gian, sử dụng đồ
thị để giải các bài toán nói trên.
II / Tổ chức hoạt động dạy học :
1 / Kiểm tra bài cũ :
a / Độ dời là gì ?
b / Vận tốc trung bình là gì ?
c / Vận tốc tức thời là gì ?
d / Viết phương trình chuyển động thẳng đều ?
2 / Phần giải các bài tập
Phần làm việc của Giáo Viên
Bài 02/14 SGK
GV : Hướng dẫn HS áp dụng công
x
thức V=
để tính vận tốc ở cự
t
li 200m
HS tự tính vận tốc ở cự li 400m.

Bài 03/14 SGK
GV : các em cho biết thời điểm tàu
đến ga cuối cùng:
HS : t = t2 –t1
 t2 = t + t1
= 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7
GV : Như vậy tàu đến ga vào ngày
thứ mấy trong tuần ?
HS : Tàu đến ga vào lúc 7 h ngày
thứ 5 trong tuần .
GV : Kế tiếp các em hãy tính vận
tốc trung bình của vật ?
HS : Vận tốc trung bình :
x 1726

Vtb =
t
36
= 47,94 (km/h)

GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO

Phần ghi chép của học sinh
Bài 02/14 SGK : Trong đại hội thể thao toàn quốc năm
2002,chị Nguyễn Thị Tĩnh đã phá kỉ lục quốc gia về chạy 200m
và 400m. Chị đã chạy 200m hết 24.06s và 400m hết 53.86s.Em
hãy tính vận tốc trung bình của chị bằng km/h trong hai cự li
chạy trên.
Bài giải
Vận tốc của chị ở cự li chạy 200m:
x
200
V=
=
=8.31m/s=29.92km/h
t 24.06
Vận tốc của chị ở cự li chạy 400m.
x
400
V=
=
=7,43m/s=26.75km/h
t 53.86
Bài 03/14 SGK : Tàu thống nhất chạy từ Hà Nội vào Thành
Phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 19h thứ ba .Sau 36 giờ tàu vào
đến ga cuối cùng . Hỏi lúc đó là mấy giờ ngày nào trong tuần ?
Biết đường tàu dài 1726 km , tính vận tốc trung bình của tàu.
Bài giải :
Thời điểm tàu đến ga cuối cùng:
t = t2 –t1
 t2 = t + t1
= 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7
Vậy tàu đến ga vào lúc 7 h ngàyThứ 5 trong tuần .
Vận tốc trung bình :
x 1726

Vtb =
= 47,94 (km/h)
t
36
Bài 4/14 SGK : Trên một quãng đường , một ôtô chuyển
độngdều với vận tốc 50 km/h, trên nửa quãng đương còn lại, xe
chạy với vận tốckhông đổi l60 km/h. Tính vận tốc trung bình...
TRÖÔØNG THPT MAÏC ÑÓNH CHI VAÄT LYÙ 10
PHẦN 1 :
Chương 01
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Tiết Bài tập 01
BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
I / Mục tiêu :
Nắm vững định nghĩa độ dời qua tọa độ của chất điểm trên một trục, từ đó dẫn đến định nghĩa vận tốc
trung bình trong một khoảng thời gian t
2
t
1
, và vận tốc tức thời tại thời điểm t .
Biết cách xây dựng phương trình chuyển động thẳng đều từ định nghĩa và công thức vận tốc, áp dụng
phương trình chuyển động để giải các bài toán chuyển động thẳng đều của một chất điểm, bài toán gặp nhau
hay đuổi nhau của hai chất điểm..
Biết cách vẽ đồ thị biễu diễn phương trình chuyển động và đồ thị vận tốc theo thời gian, sử dụng đồ
thị để giải các bài toán nói trên.
II / Tổ chức hoạt động dạy học :
1 / Kiểm tra bài cũ :
a / Độ dời là gì ? b / Vận tốc trung bình là gì ?
c / Vận tốc tức thời là gì ? d / Viết phương trình chuyển động thẳng đều ?
2 / Phần giải các bài tập
Phần làm việc của Giáo Viên Phần ghi chép của học sinh
Bài 02/14 SGK
GV : Hướng dẫn HS áp dụng công
thức V=
t
x
để tính vận tốc cự
li 200m
HS tự tính vận tốc ở cự li 400m.
Bài 03/14 SGK
GV : các em cho biết thời điểm tàu
đến ga cuối cùng:
HS : t = t
2
–t
1
t
2
= t + t
1
= 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7
GV : Như vậy tàu đến ga vào ngày
thứ mấy trong tuần ?
HS : Tàu đến ga vào lúc 7 h ngày
thứ 5 trong tuần .
GV : Kế tiếp các em hãy tính vận
tốc trung bình của vật ?
HS : Vận tốc trung bình :
Vtb =
36
1726
t
x
= 47,94 (km/h)
Bài 02/14 SGK : Trong đại hội thể thao toàn quốc năm
2002,chị Nguyễn Thị Tĩnh đã phá kỉ lục quốc gia về chạy 200m
và 400m. Chị đã chạy 200m hết 24.06s và 400m hết 53.86s.Em
hãy tính vận tốc trung bình của chị bằng km/h trong hai cự li
chạy trên.
Bài giải
Vận tốc của chị ở cự li chạy 200m:
V=
t
x
=
06.24
200
=8.31m/s=29.92km/h
Vận tốc của chị ở cự li chạy 400m.
V=
t
x
=
86.53
400
=7,43m/s=26.75km/h
Bài 03/14 SGK : Tàu thống nhất chạy từ Nội vào Thành
Phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 19h thứ ba .Sau 36 giờ tàu vào
đến ga cuối cùng . Hỏi lúc đó mấy giờ ngày nào trong tuần ?
Biết đường tàu dài 1726 km , tính vận tốc trung bình của tàu.
Bài giải :
Thời điểm tàu đến ga cuối cùng:
t = t
2
–t
1
t
2
= t + t
1
= 19h + 36h = 55h = (24×2) + 7
Vậy tàu đến ga vào lúc 7 h ngàyThứ 5 trong tuần .
Vận tốc trung bình :
Vtb =
36
1726
t
x
= 47,94 (km/h)
Bài 4/14 SGK : Trên một quãng đường , một ôtô chuyển
độngdều với vận tốc 50 km/h, trên nửa quãng đương còn lại, xe
chạy với vận tốckhông đổi l60 km/h. Tính vận tốc trung bình
của ôtô trên cả quãng đường nói trên.
GV : ÑOÃ HIEÁU THAÛO GA VL 10 BAN TN - 1
vật lý 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý 10 - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
vật lý 10 9 10 560