Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 11

Được đăng lên bởi hanhdung1401
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

Tổng hợp và phân tích lực

7

I. KIẾN THỨC:
1. Lực
- Định nghĩa lực
- Đặc điểm của vecto lực
+ Điểm đặt tại vật
+ Phương của lực tác dụng
+ Chiều của lực tác dụng
+ Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng
2. Cân bằng lực
- Các lực cân bằng: là các lực cùng tác dụng vào một vật và không gây
gia tốc cho vật
- Hai lực cân bằng: là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá cùng
độ lớn nhưng ngược chiều
3. Tổng hợp lực:
- Định nghĩa:
- Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành
r r
r r r
Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực F1 , F2 thì F = F1 + F2
r
r
+ F1 ↑↑ F2 ⇒ F = F1 + F2
r
r
+ F1 ↑↓ F2 ⇒ F = F1 − F2
r r
+ ( F1 , F2 ) = 900 ⇒ F = F12 + F22
r r
+ ( F1 , F2 ) = α ⇒ F = F12 + F22 + 2 F1 F2cosα
Nhận xét: F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2
Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì tiến hành tổng hợp hai lực rồi lấy
hợp lực của 2 lực đó tổng hợp tiếp với lực thứ 3…
4. Phân tích lực:
- Định nghĩa:
- Quy tắc phân tích lực: Quy tắc hình bình hành
Chú ý: chỉ phân tích lực theo các phương mà lực có tác dụng cụ thể
5. Điều kiện cân bằng của chất điểm
n

r

r

∑F =0
i

i =1

II. Bài tập tự luận:
Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trường hợp sau:
(Các lực được vẽ theo thứ tự chiều quay của kim đồng hồ)
→

→

a. F1 = 10N, F2 = 10N, ( F1 , F2 ) =300
Thành công không có dấu chân của kẻ lừơi biếng

1

Vũ Đình Hoàng - TTLT DH

lien he : 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
→

→

→

→

→

→

b. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F1 , F2 ) =900, ( F2 , F3 ) =300, ( F1 , F3 ) =2400
→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

c. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F1 , F2 ) =900, ( F2 , F3 ) =900, ( F4 , F3 )
→

→

=900, ( F4 , F1 ) =900
d. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F1 , F2 ) =300, ( F2 , F3 ) =600, ( F4 , F3 )
→

→

=900, ( F4 , F1 ) =1800
Đáp số: a. 19,3 N
b. 28,7 N
c. 10 N
d. 24 N
Bài 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 2 lực có độ lớn 20N và
30N, xác định góc hợp bởi phương của 2 lực nếu hợp lực có giá trị:
a. 50N
b. 10N
c. 40N
m
d. 20N
b. 1800
c. 75,50
Đáp số; a. 00
d. 138,50
Bài 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của 3 lực: F1 =
20N, F2 = 20N và F3. Biết góc giữa các lực là bằng nhau và đều bằng 1200.
Tìm F3 để hợp lực tác dụng lên chất điểm bằng 0?
Đáp số: F3 = 20 N
Bài 4: Vật m = 5kg được đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với
phương ngang như hình vẽ. Xác định các lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực
được xác định bằng công thức P = mg, với g = 10m/s2.
Đáp số: P...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
Thành công không có du chân ca k lừơi biếng
1
I. KIN THC:
1. Lc
- Định nghĩa lc
- Đặc đim ca vecto lc + Đim đặt ti vt
+ Phương ca lc tác dng
+ Chiu ca lc tác dng
+ Độ ln t l vi độ ln ca lc tác dng
2. Cân bng lc
- Các lc cân bng: các lc cùng tác dng vào mt vt không gây
gia tc cho vt
- Hai lc cân bng: là hai lc cùng tác dng vào mt vt, cùng giá ng
độ ln nhưng ngược chiu
3. Tng hp lc:
- Định nghĩa:
- Quy tc tng hp lc: Quy tc hình bình hành
Nếu vt chu tác dng ca 2 lc
1 2
,
F F
r r
thì
1 2
F F F
= +
+
1 2 1 2
F F F F F
↑↑ = +
r r
+
1 2 1 2
F F F F F
↑↓ =
r r
+
0 2 2
1 2 1 2
( , ) 90
F F F F F
= = +
r r
+
2 2
1 2 1 2 1 2
( , ) 2 os
F F F F F F F c
α α
= = + +
r r
Nhn xét:
1 2 1 2
F F F F F
+
Nếu vt chu tác dng ca nhiu lc thì tiến hành tng hp hai lc ri ly
hp lc ca 2 lc đó tng hp tiếp vi lc th 3
4. Phân tích lc:
- Định nghĩa:
- Quy tc phân tích lc: Quy tc hình bình hành
Chú ý: ch phân tích lc theo các phương mà lc có tác dng c th
5. Điu kin cân bng ca cht đim
1
0
n
i
i
F
=
=
r
r
II. Bài tp t lun:
Bài 1: Tìm hp lc ca các lc trong các trường hp sau:
(Các lc được v theo th t chiu quay ca kim đồng h)
a. F
1
= 10N, F
2
= 10N, (
1 2
,
F F
) =30
0
Tng hp và phân tích lc
7
vật lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý 11 - Người đăng: hanhdung1401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
vật lý 11 9 10 558