Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 11 Dòng điện không đổi

Được đăng lên bởi huenguyen911vn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tài liệu bồi dưỡng HSG - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KIẾCHỐP (KIRCHHOFF) TRONG VIỆC GIẢI TOÁN VỀ MẠCH
ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
( Lời tác giả : Bài viết dựa trên giáo trình “cơ sở kĩ thuật điện”; giải toán Vật ly THPT và chương
trình điện học đang sử dụng trong trường THPT nhằm bồi dưỡng học sinh khá giỏi và dành cho các
bậc phụ huynh tham khảo )
I/

CÁC ĐỊNH LUẬT KIẾCHỐP(Kirchhoff) :

1. Định luật Kiếchốp I : (Dựa vào định luật bảo toàn điện tích)
Định luật Kiếchốp I được phát biểu như sau :
I3
“Tổng số học các dòng điện đến một nút phải bằng tổng số học
I1
A
I5
các dòng điện rời khỏi nút” .
Trên hình vẽ bên , ta có : I1 + I3 + I5 = I2 + I4 
I2
I4
I1 + I3 + I5 + ( I2) + ( I4) = 0
Nếu ta quy ước dòng điện hướng tới nút là dương , dòng điện
rời nút là âm , ta có định luật Kirchhoff tổng quát như sau :
“ Tổng đại số các dòng điện đến một nút bằng không” :  I 0 . (1)
2. Định luật Kiếchốp II : (Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng)
Xét một vòng kín của mạch điện , định luật Kiếchốp II được
A I1 R1 (E1,r1)
B
phát biểu như sau :
“ Theo một vòng kín , tổng đại số các suất điện động bằng tổng
I4
R2
đại số các độ giảm thế ” :  E  ( I .r ) (2)
f +
Trên hình vẽ bên , theo định luật Kirchhoff II , ta có hệ thức :
R4
I2
 E1 + E2  E3 = I1R1 + I1r1  I2R2  I2r2  I3R3  I3r3  I4R4
I3
(E2,r2)
D
C
II/ CÁC BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN.
(E3,r3)
R3
Mạch điện là sự chắp nối các phần tử của mạch . Các phần tử
cấu tạo nên mạch điện là suất điện động Ei , điện trở thuần Ri (vật lí 11) . Ngoài ra trong mạch có thể
có cuộn cảm , tụ điện (vật lí 12) tham gia tạo thành mạch điện .
Nếu suất điện động của nguồn không đổi , ta có mạch điện không đổi hay mạch điện một chiều .
Ngược lại , nếu suất điện động biến đổi , ta có mạch điện với nguồn biến đổi , trong đó đáng chú yù là
mạch điện xoay chiều hình sin .
- Nếu kết cấu của mạch đã biết , tức đã biết suất điện động Ei , các thông số Ri , L, C , bài toán đặt ra
là giải tích mạch để tìm dòng I , điện áp U và công suất P ....Loại toán này gọi là bài toán phân tích
mạch .
- Nếu kết cấu mạch chưa biết , ta cần tìm ra kết cấu mạch để thỏa mãn yêu cầu về dòng I , về điện
áp U công suất P ở các nhánh đã định trước . Loại toán này gọi là bài toán tổng hợp mạch (hay thiết kế
mạch)
III/

GỢI Ý CÁC BƯỚC TRONG VIỆC GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN KHÔNG ĐỔI .

Để vận dụng được 2 định luật Kirchhoff trong việc giải bài toán điện một chiều , ta có thể tiến
hành theo các bước như sau :
Bước 1 : Vẽ một mạch điện đủ lớn để ghi được hết các kí hiệu của những...
Tài liệu bồi dưỡng HSG - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT KIẾCHỐP (KIRCHHOFF) TRONG VIỆC GIẢI TOÁN VỀ MẠCH
ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
( Lời tác giả : Bài viết dựa trên giáo trình “cơ sở kĩ thuật điện”; giải toán Vật ly THPT và chương
trình điện học đang sử dụng trong trường THPT nhằm bồi dưỡng học sinh khá giỏi và dành cho các
bậc phụ huynh tham khảo )
I/ CÁC ĐỊNH LUẬT KIẾCHỐP(Kirchhoff) :
1. Định luật Kiếchốp I : (Dựa vào định luật bảo toàn điện tích)
Định luật Kiếchốp I được phát biểu như sau :
Tổng số học các dòng điện đến một nút phải bằng tổng số học
các dòng điện rời khỏi nút” .
Trên hình vẽ bên , ta có : I
1
+ I
3
+ I
5
= I
2
+ I
4
I
1
+ I
3
+ I
5
+ ( I
2
) + ( I
4
) = 0
Nếu ta quy ước dòng điện hướng tới nút là dương , dòng điện
rời nút là âm , ta có định luật Kirchhoff tổng quát như sau :
“ Tổng đại số các dòng điện đến một nút bằng không” :
0I
. (1)
2. Định luật Kiếchốp II : (Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng)
Xét một vòng kín của mạch điện , định luật Kiếchốp II được
phát biểu như sau :
Theo một vòng kín , tổng đại số các suất điện động bằng tổng
đại số các độ giảm thế ” :
).( rIE
(2)
Trên hình vẽ bên , theo định luật Kirchhoff II , ta có hệ thức :
E
1
+ E
2
E
3
= I
1
R
1
+ I
1
r
1
I
2
R
2
I
2
r
2
I
3
R
3
I
3
r
3
I
4
R
4
II/ CÁC BÀI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN.
Mạch điện là sự chắp nối các phần tử của mạch . Các phần tử
cấu tạo nên mạch điện là suất điện động E
i
, điện trở thuần R
i
(vật lí 11) . Ngoài ra trong mạch có thể
có cuộn cảm , tụ điện (vật lí 12) tham gia tạo thành mạch điện .
Nếu suất điện động của nguồn không đổi , ta có mạch điện không đổi hay mạch điện một chiều .
Ngược lại , nếu suất điện động biến đổi , ta có mạch điện với nguồn biến đổi , trong đó đáng chú
mạch điện xoay chiều hình sin .
- Nếu kết cấu của mạch đã biết , tức đã biết suất điện động E
i
, các thông số R
i
, L, C , bài toán đặt ra
là giải tích mạch để tìm dòng I , điện áp U và công suất P ....Loại toán này gọi là bài toán phân tích
mạch .
- Nếu kết cấu mạch chưa biết , ta cần tìm ra kết cấu mạch để thỏa mãn yêu cầu về dòng I , về điện
áp U công suất P ở các nhánh đã định trước . Loại toán này gọi là bài toán tổng hợp mạch (hay thiết kế
mạch)
III/ GỢI Ý CÁC BƯỚC TRONG VIỆC GIẢI TOÁN VỀ MẠCH ĐIỆN KHÔNG ĐỔI .
Để vận dụng được 2 định luật Kirchhoff trong việc giải bài toán điện một chiều , ta có thể tiến
hành theo các bước như sau :
Bước 1 : Vẽ một mạch điện đủ lớn để ghi được hết các kí hiệu của những đại lượng đã biết và chưa
biết của bài toán , kèm theo cả chiều giả định (tùy chọn) cho mỗi cường độ dòng và mỗi suất điện
động .
Bước 2 : Thành lập hệ phương trình từ hai định luật Kirchhoff
- Nếu mạch điện có m nút thì sử dụng định luật Kirchhoff I viết (m – 1) phương trình nút .
- Nếu mạch có M mạch vòng thì sử dụng định luật Kirchhoff II viết M phương trình vòng .
Cách viết phương trình vòng như sau : Chọn một chiều dương f tùy cho vòng . Đi theo chiều đó , E
i
dương khi từ cực () sang cực (+) và là âm khi nó qua từ cực (+) sang cực () . Một độ giảm thế
I
i
R
i
(kể cả điện trở nội) là âm () khi nó đi theo chiều dòng điện đã được chọn vàdương (+) nếu nó
đi theo chiều ngược lại .
GV: Nguyễn Kiếm Anh _ THPT An Mỹ _ BD 1
I
3
I
1
A I
5
I
2
I
4
A I
1
R
1
(E
1
,r
1
) B
I
4
R
2
R
4
I
2
I
3
(E
2
,r
2
)
D C
(E
3
,r
3
) R
3
f +
Vật lý 11 Dòng điện không đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý 11 Dòng điện không đổi - Người đăng: huenguyen911vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vật lý 11 Dòng điện không đổi 9 10 272