Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý đại cương

Được đăng lên bởi giangvoicoi14111983-gmail-com
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phaân loaïi ñeà thi TN-CÑ-ÑH theo töøng baøi Saùch giaùo khoa –ctc – Taäp 1 ( Hoïc kì I)

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1(TN 2007): Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng
x = Asin (ωt + φ) , vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A.vmax = Aω B. vmax = Aω2
C. vmax = 2Aω
D. vmax = A2ω
Câu 2.(TN 2009): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 3.(TN 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo
phương trình x = 5cos4t ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t =
5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng
A. 5cm/s.
B. 20 cm/s.
C. -20 cm/s.
D. 0 cm/s.
Câu 4.(TN 2009): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) và
biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng
A. 4 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 3 cm/s.
D. 0,5 cm/s.
Câu 5.. (TN 2010)Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào
dưới đây đúng?
A. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0
D. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
Câu 6. (TN 2010)Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x

1
= 2cos(2πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = s,
2
4
chất điểm có li độ bằng
A. 2 cm.
B. - 3 cm.
C. – 2 cm.
D. 3 cm.
Câu 7. (TN 2010) Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với
phương trình li độ x = Acos(ωt +). Cơ năng của vật dao động này là
1
1
1
A. m2A2 B. m2 A
C. mA2
D. m2A
2
2
2

Haø Anh Tuaán – 0975.397900

 Trang 1

Phaân loaïi ñeà thi TN-CÑ-ÑH theo töøng baøi Saùch giaùo khoa –ctc – Taäp 1 ( Hoïc kì I)

Câu 8. (TN 2010) Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +



)
6
(x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy 2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn
cực đại là
A. 100 cm/s2.
B. 100 cm/s2. C. 10 cm/s2.
D. 10 cm/s2.
Câu 10.(TN – 2010): Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz. Chu kì
dao động của vật này là
A. 1,5s.
B. 1s.
C. 0,5s.
D. 2 s.
Câu 11.(TN 2011) Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với
phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong
một chu kì dao động là
A. 10 cm
B. 30 cm
C. 40 cm
D. 20 cm
Câu 1...
Phaân loaïi ñeà thi TN-CÑ-ÑH theo töøng baøi Saùch giaùo khoa –ctc – Taäp 1 ( Hoïc kì I)
Haø Anh Tuaán0975.397900 www.hocvatly.info- Trang
1
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
BÀI 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Câu 1(TN 2007): Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng
x = Asin (ωt + φ) , vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A.v
max
= Aω B. v
max
= Aω
2
C. v
max
= 2 D. v
max
= A
2
ω
Câu 2.(TN 2009): Một vật nhỏ dao đng điều hòa theo một trục c định.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
D. Li độ của vật t lvới thời gian dao động.
Câu 3.(TN 2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo
phương tnh x = 5cos4t ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t =
5s, vận tốc của chất đim này giá trị bằng
A. 5cm/s. B. 20 cm/s. C. -20 cm/s. D. 0 cm/s.
Câu 4.(TN 2009): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s)
biên độ 2cm. Vận tc của chất đim ti vị trí cân bằng có độ lớn bằng
A. 4 cm/s. B. 8 cm/s. C. 3 cm/s. D. 0,5 cm/s.
Câu 5.. (TN 2010)Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biuo
ới đây đúng?
A. v trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không gia tốc bằng không.
B. Ở v trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bng không và gia tốc cực đại.
C. vị trí cân bằng, chất đim có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng 0
D. v trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đạigia tốc cực đại.
Câu 6. (TN 2010)Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ
x
= 2cos(2πt +
2
) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t =
4
1
s,
chất điểm có li độ bằng
A.
2 cm.
B.
-
3
cm.
C.
– 2 cm.
D.
3
cm.
Câu 7. (TN 2010) Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với
phương tnh li độ x = Acos(ωt +). Cơ năng của vật dao động này là
A.
2
1
m
2
A
2
B. m
2
A C.
2
1
mA
2
D.
2
1
m
2
A
Vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý đại cương - Người đăng: giangvoicoi14111983-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Vật lý đại cương 9 10 4