Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT)

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7204 lần   |   Lượt tải: 9 lần
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT)
PHẦN 1: CƠ HỌC

Cơ học nghiên cứu dạng vận động cơ (chuyển động) tức là sự chuyển đổi vị trí
của các vật vĩ mô. Cơ học gồm những phần sau:
- Động học nghiên cứu những đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển
động khác nhau.
- Động lực học nghiên cứu mối liên hệ của chuyển động với sự tương tác giữa các
vật. Tĩnh học là một phần của động lực học nghiên cứu trạng thái cân bằng của các vật.
Phần cơ học được trình bày ở đây chủ yếu là những cơ sở của cơ học cổ điển của
Newton; nội dung chủ yếu của nó bao gồm: các định luật cơ bản của động lực học; các
định luật Newton và nguyên lý tương đối Galilê; ba định luật bảo toàn của cơ học
(định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn mômen động lượng và định luật bảo toàn
năng lượng); hai dạng chuyển động cơ bản của vật rắn (chuyển động tịnh tiến và
chuyển động quay). Cuối cùng là phần giới thiệu về thuyết tương đối của Einstein.
Bài mở đầu
1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lý học
Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng
quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát của thế giới vật
chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất; mục
đích của Vật lý học là nghiên cứu những đặc trưng tổng quát về vận động và cấu tạo
của vật chất.
Vật lý học nghiên cứu tính chất, bản chất, cấu tạo và sự vận động của các vật thể
đồng thời cũng nghiên cứu tính chất, bản chất và quá trình vận động của các trường
Vật lý (trường điện từ, trường hấp dẫn, trường lượng tử, …).
Vật lý học trước hết là một môn khoa học thực nghiệm. Gần đây trong quá trình
phát triển của Vật lý học, bên cạnh phương pháp thực nghiệm truyền thống, còn nảy
sinh phương pháp tiên đề của môn Vật lý Lý thuyết.
Do mục đích là nghiên cứu các tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất, Vật
lý học đứng về một khía cạnh nào đó có thể coi là cơ sở của nhiều môn khoa học tự
nhiên khác.
Những kết quả của Vật lý học đã được dùng làm cơ sở để giải thích cấu tạo
nguyên tử, phân tử, liên kết hoá học … trong hoá học. Vật lý học cũng cung cấp
những cơ sở để khảo sát các quá trình của sự sống. Môn kỹ thuật điện được xây dựng
trên cơ sở lý thuyết điện từ trường trong Vật lý.
Vật lý học có tác dụng hết sức to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
hiện nay. Nhờ những thành tựu của ngành Vật lý, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
1

đã tiến những bước dài trong các lĩnh vực sau:
- Khai thác và sử dụng những nguồn năng lượng mới đặc biệt là năng lượn...
1
VT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIT)
PHN 1: CƠ HC
Cơ hc nghiên cu dng vn động cơ (chuyn động) tc là s chuyn đổi v trí
ca các vt vĩ mô. Cơ hc gm nhng phn sau:
- Động hc nghiên cu nhng đặc trưng ca chuyn động và nhng dng chuyn
động khác nhau.
- Động lc hc nghiên c
u mi liên h ca chuyn động vi s tương tác gia các
vt. Tĩnh hc là mt phn ca động lc hc nghiên cu trng thái cân bng ca các vt.
Phn cơ hc được trình bày đây ch yếu là nhng cơ s ca cơ hc c đin ca
Newton; ni dung ch yếu ca nó bao gm: các định lu
t cơ bn ca động lc hc; các
định lut Newton và nguyên lý tương đối Galilê; ba định lut bo toàn ca cơ hc
(định lut bo toàn động lượng, bo toàn mômen động lượng và định lut bo toàn
năng lượng); hai dng chuyn động cơ bn ca vt rn (chuyn động tnh tiến và
chuyn động quay). Cui cùng là phn gii thiu v thuyế
t tương đối ca Einstein.
Bài m đầu
1. Đối tượng và phương pháp nghiên cu Vt lý hc
Vt lý hc là mt môn khoa hc t nhiên nghiên cu các dng vn động tng
quát nht ca thế gii vt cht, t đó suy ra nhng tính cht tng quát ca thế gii vt
cht, nhng kết lun tng quát v cu to và bn cht c
a các đối tượng vt cht; mc
đích ca Vt lý hc là nghiên cu nhng đặc trưng tng quát v vn động và cu to
ca vt cht.
Vt lý hc nghiên cu tính cht, bn cht, cu to và s vn động ca các vt th
đồng thi cũng nghiên cu tính cht, bn cht và quá trình vn động ca các tr
ường
Vt lý (trường đin t, trường hp dn, trường lượng t, ).
Vt lý hc trước hết là mt môn khoa hc thc nghim. Gn đây trong quá trình
phát trin ca Vt lý hc, bên cnh phương pháp thc nghim truyn thng, còn ny
sinh phương pháp tiên đề ca môn Vt lý Lý thuyết.
Do mc đích là nghiên cu các tính cht t
ng quát nht ca thế gii vt cht, Vt
lý hc đứng v mt khía cnh nào đó có th coi là cơ s ca nhiu môn khoa hc t
nhiên khác.
Nhng kết qu ca Vt lý hc đã được dùng làm cơ s để gii thích cu to
nguyên t, phân t, liên kết hoá hc trong hoá hc. Vt lý hc cũng cung cp
nhng cơ
s để kho sát các quá trình ca s sng. Môn k thut đin được xây dng
trên cơ s lý thuyết đin t trường trong Vt lý.
Vt lý hc có tác dng hết sc to ln trong cuc cách mng khoa hc k thut
hin nay. Nh nhng thành tu ca ngành Vt lý, cuc cách mng khoa hc k thut
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) 9 10 350