Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT)

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7205 lần   |   Lượt tải: 9 lần
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT)
PHẦN 1: CƠ HỌC

Cơ học nghiên cứu dạng vận động cơ (chuyển động) tức là sự chuyển đổi vị trí
của các vật vĩ mô. Cơ học gồm những phần sau:
- Động học nghiên cứu những đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển
động khác nhau.
- Động lực học nghiên cứu mối liên hệ của chuyển động với sự tương tác giữa các
vật. Tĩnh học là một phần của động lực học nghiên cứu trạng thái cân bằng của các vật.
Phần cơ học được trình bày ở đây chủ yếu là những cơ sở của cơ học cổ điển của
Newton; nội dung chủ yếu của nó bao gồm: các định luật cơ bản của động lực học; các
định luật Newton và nguyên lý tương đối Galilê; ba định luật bảo toàn của cơ học
(định luật bảo toàn động lượng, bảo toàn mômen động lượng và định luật bảo toàn
năng lượng); hai dạng chuyển động cơ bản của vật rắn (chuyển động tịnh tiến và
chuyển động quay). Cuối cùng là phần giới thiệu về thuyết tương đối của Einstein.
Bài mở đầu
1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lý học
Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng
quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát của thế giới vật
chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất; mục
đích của Vật lý học là nghiên cứu những đặc trưng tổng quát về vận động và cấu tạo
của vật chất.
Vật lý học nghiên cứu tính chất, bản chất, cấu tạo và sự vận động của các vật thể
đồng thời cũng nghiên cứu tính chất, bản chất và quá trình vận động của các trường
Vật lý (trường điện từ, trường hấp dẫn, trường lượng tử, …).
Vật lý học trước hết là một môn khoa học thực nghiệm. Gần đây trong quá trình
phát triển của Vật lý học, bên cạnh phương pháp thực nghiệm truyền thống, còn nảy
sinh phương pháp tiên đề của môn Vật lý Lý thuyết.
Do mục đích là nghiên cứu các tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất, Vật
lý học đứng về một khía cạnh nào đó có thể coi là cơ sở của nhiều môn khoa học tự
nhiên khác.
Những kết quả của Vật lý học đã được dùng làm cơ sở để giải thích cấu tạo
nguyên tử, phân tử, liên kết hoá học … trong hoá học. Vật lý học cũng cung cấp
những cơ sở để khảo sát các quá trình của sự sống. Môn kỹ thuật điện được xây dựng
trên cơ sở lý thuyết điện từ trường trong Vật lý.
Vật lý học có tác dụng hết sức to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
hiện nay. Nhờ những thành tựu của ngành Vật lý, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
1

đã tiến những bước dài trong các lĩnh vực sau:
- Khai thác và sử dụng những nguồn năng lượng mới đặc biệt là năng lượn...
7
Trong h to độ cu: 0 θ 180
0
và 0 φ 360
0
. Các đường tròn ng vi cùng
mt giá tr ca e gi là Các đường vĩ tuyến, còn các đường tròn ng vi cùng mt giá
tr ca φ gi là các đường kinh tuyến. H to độ cu rt thun tin khi định v các địa
đim trên qu đất.
1.1.3. Cht đim và Vt rn
Để mô t chuyn động ca các ht có kích thướ
c, cn phi biết rõ chuyn động
ca mi đim ca vt. Tuy nhiên, khi kích thước ca vt là nh so vi khong cách
dch chuyn mà ta xét thì mi đim tn vt dch chuyn gn như nhau, khi đó có th
mô t chuyn động ca vt như chuyn động ca mt đim. Trong trường hp này ta
đã coi vt là mt cht đi
m, tc là mt đim hình hc nhưng li có khi lượng bng
khi lượng ca vt (không có kích thước nhưng có khi lượng).
Ví d
: Khi xét chuyn động ca qu đất quanh mt tri ta xem chuyn động như
là chuyn động ca cht đim. Trái li, khi xét chuyn động t quay quanh mình ca
qu đất thì ta không th xem chuyn động đó là chuyn động ca mt cht đim.
Trong nhiu trường hp nh có khái nim cht đim mà vic nghiên cu chuyn
động ca các v
t tr nên đơn gin hơn rt nhiu.
Mt tp hp cht đim được gi là h cht đim. Vt rn là mt h cht đim
trong đó khong cách tương h gia các cht đim ca h không thay đổi.
1.1.4. Phương trình chuyn động và phương trình qu đạo ca cht đim
a. Phương trình chuyn động
Để xác định chuyn động ca mt cht đim chúng ta cn biết v trí ca cht
đim ti nhng thi đim khác nhau. Nói cách khác, chúng ta cn biết s ph thuc
theo thi gian ca bán kính vectơ r ca cht đim:
Phương trình này biu din v trí ca cht đim theo thi gian và gi là phương
trình chuyn động ca cht đim.
Trong h to độ Descartes, phương trình chuyn động ca cht đim là mt h
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ - NHIỆT) 9 10 395