Ktl-icon-tai-lieu

vật lý đại cương 2

Được đăng lên bởi buitruongsonnctp4k
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Trần Thiên Đức – ductt111.wordpress.com

V2011

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 1-2-3
DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH ĐIỂM
1. Nhận xét:
- Đặc điểm rất dễ nhận dạng của loại bài toán này là sự xuất hiện của các điện tích điểm
trong đề bài  do đó chúng ta cần nắm vững một số công thức và kiến thức liên quan tới
điện tích điểm:
o Lực tương tác giữa hai điện tích điểm:
o Cường độ điện trường:
o Điện thế gây bởi điện tích điểm:
o Sơ đồ chuyển đổi công thức F  E  V: từ sơ đồ dưới ta thấy chỉ cần nhớ công
duy nhất công thức tính F là có thể suy ra công thức E, V
F

-q

E

-r

V

o Công dịch chuyển điện tích điểm q từ vị trí A đến vị trí B: A = q(VA – VB)
o Hướng của điện trường gây bởi điện tích điểm: +: hướng ra, -: hướng về
- Một số dạng bài tập điển hình:
o Xác định các đại lượng cơ bản: F, E, V, q, A
o Bài toán kết hợp động lực học: dây treo, trong môi trường xuất hiện lực đẩy
Acsimet (lực đẩy Acsimet FA = dV – d là trọng lượng riêng của chất lỏng)
o Tìm vị trí ứng với một giá trị cho trước như vị trí để E, F triệt tiêu,….
o Đuổi hình bắt chữ  nhìn hình vẽ để đưa ra nhận xét
2. Hướng giải:
Bước 1: Cần xác định đại lượng cần tìm (đây chính là bước tóm tắt)
Bước 2: Liệt kê các công thức liên quan  đánh dấu những đại lượng đã biết
Bước 3: Tìm liên hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm  kết quả
3. Bài tập minh họa:
Bài 1-5: Hai quả cầu mang điện có bán kính và
khối lượng bằng nhau được treo ở hai đầu sợi dây
có chiều dài bằng nhau. Người ta nhúng chúng vào
một chất điện môi (dầu) có khối lượng riêng 1 và
hằng số điện môi  . Hỏi khối lượng riêng của quả
cầu  phải bằng bao nhiêu để góc giữa các sợi dây
trong không khí và chất điện môi là như nhau?
Tóm tắt:
Quả cầu mang điện: bán kính, khối lượng như nhau, 
Điện môi: dầu - 1 , 
Góc lệch trong không khí = góc lệch trong chất điện môi
Xác định ?
Giải:

Gv: Trần Thiên Đức – ductt111.wordpress.com

V2011

- Nhận xét:
- Hai quả cầu mang điện  bài toán điện tích điểm
- Nhúng chúng vào một chất điện môi  có sự liên hệ tới lực đẩy Acsimet  liên quan tới
động lực học  sẽ phải liệt kê lực tác dụng lên quả cầu
- Góc giữa các sợi dây trong không khí và chất điện môi là như nhau  khoảng cách giữa
các quả cầu là không đổi.
- Xét trường hợp 1: Đặt trong không khí
- Mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của 3 lực:
o Trọng lực: P
o Lực đẩy Coulomb: F
o Sức căng dây: T
- Từ hình vẽ ta thấy khi ở điều kiện cân bằng thì:

- Xét trường hợp 2: Đặt trong dầu
- Mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của bốn lực:
o Trọng l...
Gv: Trn Thiên Đức ductt111.wordpress.com V2011
NG DN GII BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUN 1-2-3
DNG TN: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH ĐIỂM
1. Nhn xét:
- Đặc đim rt d nhn dng ca loi bài toán này là s xut hin ca các điện tích đim
trong đ bài do đó chúng ta cần nm vng mt s công thc và kiến thc liên quan ti
đin tích đim:
o Lực tương tác gia hai điện ch đim:
 
o ng đ điện trường:

o Đin thế gây bi điện tích đim:

o đồ chuyển đổi công thc F E V: t đồ dưới ta thy ch cn nh công
duy nht công thc tính F là có th suy ra công thc E, V
o Công dch chuyển đin tích đim q t v t A đến v trí B: A = q(V
A
V
B
)
o ng ca đin trường gây bi điện ch điểm: +: hướng ra, -: hưng v
- Mt s dng bài tập đin hình:
o Xác định các đại lượng bản: F, E, V, q, A
o Bài toán kết hp động lc học: y treo, trong môi tng xut hin lực đẩy
Acsimet (lực đẩy Acsimet F
A
= dV d là trọng lượng riêng ca cht lng)
o Tìm v trí ng vi mt giá tr cho trước như v trí đ E, F trit tiêu,….
o Đui hình bt ch nhìn hình v để đưa ra nhn xét
2. Hưng gii:
c 1: Cần xác định đại lượng cần tìm (đây chính là c tóm tt)
c 2: Lit kê các công thc liên quan đánh dấu nhng đại lượng đã biết
c 3: Tìm liên h giữa đi lượng đã biết và đại lưng cn tìm kết qu
3. Bài tp minh ha:
Bài 1-5: Hai qu cầu mang đin có bánnh và
khối lưng bằng nhau được treo hai đầu si dây
chiu i bằng nhau. Ngưi ta nhúng chúng vào
mt chất đin môi (du) có khối lưng riêng
1
và
hng s đin môi
. Hi khi lượng riêng ca qu
cu
phi bằng bao nhiêu để góc gia các si y
trong không khí và cht đin môi là như nhau?
Tóm tt:
Qu cầu mang đin:n nh, khối lượng như nhau,
Đin môi: du -
1
,
Góc lch trong không khí = góc lch trong cht đin môi
Xác định
?
Gii:
F
E
V
- q
- r
vật lý đại cương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý đại cương 2 - Người đăng: buitruongsonnctp4k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
vật lý đại cương 2 9 10 74