Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý đại cương A1

Được đăng lên bởi Phan Ngọc Tuấn
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 6736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

BÀI GIẢNG

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2005

Chương I: Động học chất điểm

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển động,
phương trình quỹ đạo, quãng đường dịch chuyển, vận tốc, gia tốc) nhưng không xét đến nguyên
nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động.

§1. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT VẬT
Trong thực tế ta thường nói máy bay bay trên trời, ôtô chạy trên đường…Trong vật lý,
người ta gọi chung các hiện tượng đó là chuyển động.
1. Chuyển động.
Theo định nghĩa, chuyển động của một vật là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với các vật
khác trong không gian và thời gian. Để xác định vị trí của một vật chuyển động, ta phải xác định
khoảng cách từ vật đó đến một vật (hoặc một hệ vật) khác được qui ước là đứng yên.
Như vậy, vị trí của một vật chuyển động là vị trí tương đối của vật đó so với một vật hoặc
một hệ vật được qui ước là đứng yên. Từ đó ngừơi ta đưa ra định nghĩa về hệ qui chiếu.
Vật được qui ước là đứng yên dùng làm mốc để xác định vị trí của các vật trong không gian
đựơc gọi là hệ qui chiếu.
Để xác định thời gian chuyển động của một vật, người ta gắn hệ qui chiếu với một đồng hồ.
Khi một vật chuyển động thì vị trí của nó so với hệ qui chiếu thay đổi theo thời gian.
Vậy chuyển động của một vật chỉ có tính chất tương đối tùy theo hệ qui chiếu được chọn, đối
với hệ qui chiếu này nó là chuyển động, nhưng đối với hệ qui chiếu khác nó có thể là đứng yên.
2. Chất điểm, hệ chất điểm, vật rắn.
Bất kỳ vật nào trong tự nhiên cũng có kích thước xác định. Tuy nhiên, trong nhiều bài toán
có thể bỏ qua kích thước của vật được khảo sát. Khi đó ta có khái niệm về chất điểm: Chất điểm
là một vật mà kích thước của nó có thể bỏ qua trong bài toán được xét.
Kích thước của một vật có thể bỏ qua được khi kích thước đó rất nhỏ so với kích thước của
các vật khác hay rất nhỏ so với khoảng cách từ nó tới các vật khác. Vậy, cũng có thể định nghĩa:
Một vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với những khoảng cách, những kích thước mà
ta đang khảo sát được gọi là chất điểm.
Như vậy, tùy thuộc vào điều kiện bài toán ta nghiên cứu mà có thể xem một vật là chất
điểm hay không. Ví dụ khi xét chuyển động của viên đạn trong không khí, chuyển động của quả
đất chung quanh mặt trời, ta có thể coi viên đạn, quả đất là chất điểm nếu bỏ qua chuyển động
quay của chúng.
Nhiều khi người ta còn gọi chất điểm...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - - - - - - - - -
BÀI GING
VT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2005
Vật lý đại cương A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý đại cương A1 - Người đăng: Phan Ngọc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
Vật lý đại cương A1 9 10 858