Ktl-icon-tai-lieu

vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi t' tuấn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Dạng 1 Hiện tượng phóng xạ hạt nhân nguyên tử
1. Phương pháp:
- Phương trình phóng xạ hạt nhân nguyên tử có dạng: A  B  C
a) Tìm số nguyên tử còn lại ở thời điểm t: Gọi N là số nguyên tử còn lại ở thời đỉêm t. áp dụng định
luật phóng xạ, ta có: N  N0 .et  N0 .e



ln 2

T

.t

 N0 .e k.ln 2 

N0
2k

Trong đó: N0 là số nguyên tử ban đầu; k là hằng số phóng xạ (   ln 2  0, 693 ); k 
T

T

t
.
T

A( g )  NA

* Chú ý:

m0 ( g )  N0 

m0 .NA
A

b) Tìm số nguyên tử phân rã sau thời gian t:
Ta có:
N  N0  N  N0  N0 .e .t  N0 (1  e .t )  N0 (1 

1
1
et 1
)

N
(1

)

N
0
0
2k
e.t
et

Nếu t << T  et  1 , ta có: N  N0 (1 1  t )  N0t
c) Tìm khối lượng còn lại ở thời điểm t:
m
Gọi m là khối lượng còn lại ở thời điểm t. Ta có:
m  m0 .et  k0
2

d) Tìm khối lượng phân ra sau thời gian t:
m  m0  m  m0 (1  e t )  m0 (1 

1
)
2k

e) Xác định độ phóng xạ:
Độ phóng xạ H được xác định: H  .N   N0 .et  H 0 .et
dN
Ngoài ra, ta có thể sử dụng: H  
dt
Trong đó H0 là độ phóng xạ ban đầu. 1Ci = 3,7.1010Bq; 1Bq = 1 phân rã/giây.
f) Tính tuổi của mẫu vật: Ta có thể dựa vào các phương pháp:
+ Dựa theo độ phóng xạ.
+ Dựa theo tỉ lệ khối lượng của chất sinh ra và khối lượng của chất phóng xạ còn lại.
+ Dựa theo tỉ số giữa hai chất phóng xạ có chu kì khác nhau.
2. Phương pháp và các ví dụ:
a. X¸c ®Þnh c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho sù phãng x¹:
a.1. Ph-¬ng ph¸p chung
1)X¸c ®Þnh sè nguyªn tö (khèi l-îng ) cßn l¹i cña chÊt phãng x¹ sau thêi gian phãng x¹ t
-Sè nguyªn cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t:
-Khèi l-îng cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t :
ln 2 0,693
Víi  =
=

T

N=N0 e

  .t

m= m0. e

=N0 . 2

  .t



=m0 2

t
T



t
T

T

N m

NA A

-Sè nguyªn tö cã trong m(g) l-îng chÊt :
NA=6,023.1023 h¹t/mol lµ sè Av«ga®r«
Chó ý:

+Khi

t
=n víi n lµ mét sè tù nhiªn th× ¸p dông c¸c c«ng thøc
T
N =N0 . 2

+Khi



t
T

; m= m0 2



t
T

t
lµ sè thËp ph©n th× ¸p dông c¸c c«ng thøc :
T
N=N0 e   .t ; m= m0. e   .t

NGUYỄN VĂN TRUNG

+Khi t << T th× ¸p dông c«ng thøc gÇn ®óng : e   .t =1- .t
2)X¸c ®Þnh sè nguyªn tö (khèi l-îng ) bÞ phãng x¹ cña chÊt phãng x¹ sau thêi gian phãng x¹ t
-Khèi l-îng bÞ phãng x¹ sau thêi gian phãng x¹ t :

 m=m0-m=m0(1- e

  .t



)=m0(1- 2

t
T

)

-Sè nguyªn tö bÞ phãng x¹ sau thêi gian phãng x¹ t :


  .t

t
T

 N=N0-N=N0(1- e )=N0(1- 2 )
Chó ý: +PhÇn tr¨m sè nguyªn tö (khèi l-îng) chÊt phãng x¹ bÞ phãng x¹ sau thêi gian t ph©n r· lµ:
N
%  N...
NGUYỄN VĂN TRUNG
CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Dạng 1 Hiện tượng phóng xạ hạt nhân nguyên tử
1. Phương pháp:
- Phương trình phóng xạ hạt nhân nguyên tử có dạng:
A B C

a) Tìm số nguyên tử còn lại ở thời điểm t: Gọi N là số nguyên tử còn lại ở thời đỉêm t. áp dụng định
luật phóng xạ, ta có:
ln2
.
.ln2
0
0 0 0
. . .
2
t
tk
T
k
N
N N e N e N e

Trong đó: N
0
là số nguyên tử ban đầu; k là hằng số phóng xạ (
ln2 0,693
TT

);
t
k
T
.
* Chú ý:
0
00
()
.
()
A
A
A g N
mN
m g N
A

b) Tìm số nguyên tử phân rã sau thời gian t:
Ta có:
..
0 0 0 0 0 0 0
.
1 1 1
. (1 ) (1 ) (1 )
2
t
tt
k t t
e
N N N N N e N e N N N
ee



Nếu t << T
1
t
e

, ta có:
00
(1 1 )
N N t N t
 
c) Tìm khối lượng còn lại ở thời điểm t:
Gọi m là khối lượng còn lại ở thời điểm t. Ta có:
d) Tìm khối lượng phân ra sau thời gian t:
0 0 0
1
(1 ) (1 )
2
t
k
m m m m e m
e) Xác định độ phóng xạ:
Độ phóng xạ H được xác định:
00
. . .
tt
H N N e H e



Ngoài ra, ta có thể sử dụng:
dN
H
dt

Trong đó H
0
là độ phóng xạ ban đầu. 1Ci = 3,7.1010Bq; 1Bq = 1 phân rã/giây.
f) Tính tuổi của mẫu vật: Ta có thể dựa vào các phương pháp:
+ Dựa theo độ phóng xạ.
+ Dựa theo tỉ lệ khối lượng của chất sinh ra và khối lượng của chất phóng xạ còn lại.
+ Dựa theo tỉ số giữa hai chất phóng xạ có chu kì khác nhau.
2. Phương pháp và các ví dụ:
a. X¸c ®Þnh c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho sù phãng x¹:
a.1. Ph-¬ng ph¸p chung
1)X¸c ®Þnh sè nguyªn tö (khèi l-îng ) cßn l¹i cña chÊt phãng x¹ sau thêi gian phãng x¹ t
-Sè nguyªn cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t: N=N
0
t
e
.
=N
0
.
T
t
2
-Khèi l-îng cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t : m= m
0
.
t
e
.
=m
0
T
t
2
Víi
=
T
2ln
=
T
693,0
-Sè nguyªn tö cã trong m(g) l-îng chÊt :
A
m
N
N
A
N
A
=6,023.10
23
h¹t/mol lµ sè Av«ga®r«
Chó ý: +Khi
T
t
=n víi n lµ mét sè tù nhiªn th× ¸p dông c¸c c«ng thøc
N =N
0
.
T
t
2
; m= m
0
T
t
2
+Khi
T
t
lµ sè thËp ph©n th× ¸p dông c¸c c«ng thøc :
N=N
0
t
e
.
; m= m
0
.
t
e
.
vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý hạt nhân - Người đăng: t' tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
vật lý hạt nhân 9 10 56