Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Được đăng lên bởi thanhtung156
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. PHƯƠNG TRÌNH TỚI HẠN CỦA LÒ PHẢN ỨNG
HẠT NHÂN NƠTRON NHIỆT KHÔNG CÓ VÀNH PHẢN XẠ
4.1 Phương trình khuếch tán nơtron trong lò phản ứng nhiệt
Tính toán kích thước tới hạn của lò phản ứng nơtron nhiệt và khối lượng tới
hạn tạo thành một trong các vấn đề trung tâm của lý thuyết lò phản ứng hạt nhân.
Kích thước tới hạn của lò phản ứng hạt nhân phụ thuộc vào tỷ số nhiên liệu hạt
nhân - chất làm chậm và vào hình học của lò phản ứng. Kích thước tới hạn của lò
phản ứng hạt nhân xác định sự phân bố thông lượng nơtron và rò nơtron. Trước
tiên, ta xem xét trường hợp của lò phản ứng nơtron nhiệt không có vành phản xạ.
Để tìm phân bố mật độ thông lượng nơtron, người ta cần phải giải phương
trình khuếch tán nơtron nhiệt.


D.2(r )   a(r )  S 0

(4.1)

Nguồn S của các nơtron nhiệt phụ thuộc vào loại lò phản ứng và vào các
giả thiết lý thuyết tính toán. Trong trường hợp của lò phản ứng hạt nhân không có
vành phản xạ, có hai khả năng để lựa chọn nguồn S. Một là lý thuyết các nhóm
nơtron, và hai là phương trình tuổi Fermi.
Trong trường hợp lý thuyết các nhóm nơtron, các nơtron được chia thành
nhiều nhóm theo năng lượng của chúng và trong phạm vi của mỗi nhóm người ta
sử dụng phương trình loại (5.1) với một dạng thích hợp đối với số hạng nguồn. Số
hạng nguồn được gắn với lý thuyết các nhóm chuyển hoá nơtron từ nhóm này sang
nhóm khác. Biến số đơn giản nhất của lý thuyết các nhóm nơtron được xác định từ
lý thuyết một nhóm nơtron duy nhất, hay đơn giản hơn, đó là lý thuyết đơn nhóm.
Ví dụ, chúng ta xem xét một lò đồng nhất, trong đó số hạng nguồn được xác định
trong khuôn khổ của lý thuyết đơn nhóm, tức là coi tất cả các nơtron đều là nhiệt:

S k   a(r )

(4.2)

Lý thuyết đơn nhóm tạo thành một sự gần đúng yếu, trong đó người ta xem
các nơtron phân hạch chỉ có một năng lượng bằng với năng lượng nhiệt. Lý thuyết
đơn nhóm có thể được cải tiến khi thay đổi một số hằng số trong phương trình
khuếch tán. Sau khi thay thế biểu thức (5.2) vào biểu thức (5.1) và với một vài
biến đổi đơn giản, ta thu được:
k 1 

2( r )   2 (r ) 0.
L

(4.3)

trong đó, độ dài khuếch tán L là đoạn đường thẳng mà nơtron đi qua trong quá
trình khuếch tán.
Để làm tốt hơn giả thiết gần đúng một nhóm nơtron, người ta thay thế L 2 từ
(5.3) với M2 = L2 + τ. Với cách thay thế như vậy, trong phép gần đúng người ta đã
chú ý đến đoạn đường thẳng mà nơtron đi qua cả trong quá trình làm chậm và
khuếch tán. Đại lượng M2 được gọi là diện tích di cư và với sự có mặt của nó lý
thuyết đơn nh...
Chương 4. PHƯƠNG TRÌNH TỚI HẠN CỦA LÒ PHẢN ỨNG
HẠT NHÂN NƠTRON NHIỆT KHÔNG CÓ VÀNH PHẢN XẠ
4.1 Phương trình khuếch tán nơtron trong lò phản ứng nhiệt
Tính toán kích thước tới hạn của lò phản ứng nơtron nhiệt và khối lượng tới
hạn tạo thành một trong các vấn đề trung tâm của thuyết phản ứng hạt nhân.
Kích thước tới hạn của lò phản ứng hạt nhân phụ thuộc vào tỷ số nhiên liệu hạt
nhân - chất làm chậm và vào hình học của phản ứng. Kích thước tới hạn của
phản ứng hạt nhân c định sự phân bố thông lượng nơtron nơtron. Trước
tiên, ta xem xét trường hợp của lò phản ứng nơtron nhiệt không có vành phản xạ.
Để tìm phân bố mật độ thông lượng nơtron, người ta cần phải giải phương
trình khuếch tán nơtron nhiệt.
0)()(.
2
SrrD
a
(4.1)
Nguồn S của các nơtron nhiệt phụ thuộc vào loại phản ứng vào các
giả thiết lý thuyết tính toán. Trong trường hợp của phản ứng hạt nhân không
vành phản xạ, hai khả năng để lựa chọn nguồn S. Một thuyết c nhóm
nơtron, và hai là phương trình tuổi Fermi.
Trong trường hợp thuyết các nhóm nơtron, các nơtron được chia thành
nhiều nhóm theo năng lượng của chúng trong phạm vi của mỗi nhóm người ta
sử dụng phương trình loại (5.1) với một dạng thích hợp đối với số hạng nguồn. Số
hạng nguồn được gắn với lý thuyết các nhóm chuyển hoá nơtron từ nhóm này sang
nhóm khác. Biến số đơn giản nhất của lý thuyết các nhóm nơtron được xác định từ
thuyết một nhóm nơtron duy nhất, hay đơn giản hơn, đó thuyết đơn nhóm.
dụ, chúng ta xemt một đồng nhất, trong đó số hạng nguồn được xác định
trong khuôn khổ của lý thuyết đơn nhóm, tức là coi tất cả các nơtron đều là nhiệt:
)(rkS
a
(4.2)
thuyết đơn nhóm tạo thành một sự gần đúng yếu, trong đó người ta xem
các nơtron phân hạch chỉ một năng ợng bằng với năng lượng nhiệt. thuyết
đơn nhóm thể được cải tiến khi thay đổi một số hằng số trong phương trình
khuếch tán. Sau khi thay thế biểu thức (5.2) vào biểu thức (5.1) với một vài
biến đổi đơn giản, ta thu được:
.0)(
1
)(
2
2
r
L
k
r
(4.3)
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Người đăng: thanhtung156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 9 10 38