Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý nGuyên Tử

Được đăng lên bởi Transmit Nguyễn
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Bài tập

VẬT LÝ NGUYÊN TỬ
VÀ HẠT NHÂN

ThS. Trần Quốc Hà – Tạ Hưng Quý

Tài liệu lưu hành nội bộ
* 2000 *
1

2

MỤC LỤC

Mục lục ..........................................................................................................................

2

Lời nói đầu.........................................................................................................................3
Phần I : Vật lý nguyên tử.................................................................................................4
Chương I : Tính chất lượng tử của bức xạ điện từ ............................................................4
Chương II: Các mẩu nguyên tử cổ điển.............................................................................8
Chương III: Những cơ sở của thuyết lượng tử.................................................................14
Chương IV: Cấu trúc nguyên tử theo cơ học lượng tử ....................................................22
Phần II : Vật lý hạt nhân ................................................................................................27
Chương I : Hạt nhân nguyên tử và đặc tính của nó.........................................................27
Chương II: Phân rã phóng xạ ..........................................................................................31
Chương III: Tương tác hạt nhân – Năng lượng hạt nhân. ...............................................37
Đáp số và hướng dẫn....................................................................................................59
Phần II: Vật lý nguyên tử...............................................................................................59
Chương I: Tính chât lượng tử của bức xạ điện tử ...........................................................59
Chương II: Các mẫu nguyên tử cổ điển...........................................................................63
Chương III: Những cơ sở của thuyết lượng tử.................................................................68
Chương IV: Cấu trúc nguyên tử theo cơ học lượng tử ....................................................77
Phần II: Vật lý hạt nhân .................................................................................................81
Chương I: Hạt nhân nguyên tử và đặc tính của nó..........................................................81
Chương II: Phân rã phóng xạ ..........................................................................................83
Chươ...
1 2
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
Bài tp
VT LÝ NGUYÊN T
VÀ HT NHÂN
ThS. Trn Quc Hà – T Hưng Quý
Tài liu lưu hành ni b
* 2000 *
Vật Lý nGuyên Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý nGuyên Tử - Người đăng: Transmit Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Vật Lý nGuyên Tử 9 10 980