Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ biểu đồ

Được đăng lên bởi vobinhnhipd
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SA THẦY-KONTUM
TRƯỜNG THCS SA NHƠN

GIÁO VIÊN: ĐỖ VĂN CƯỜNG

1
GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Thñy

Kiểm tra bài cũ:
Đồng bằng Sông Cửu Long có những điều kiện
thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn
nhất cả nước?
*Điều kiện tự nhiên:
-ĐBSCL là một bộ phận của châu thổ sông Mê Công.
-Địa hình thấp, bằng phẳng, diện tích đất trồng lúa chiếm 51,1%
diện tích của cả nước, hàng năm có lũ.
*Điều kiện kinh tế xã hội:
-ĐBSCL đang được đầu tư lớn cho các cho các dự án thoát lũ, cải
tạo đất phèn, đất mặn, cấp nước ngọt cho sản xuất trong mùa
khô.
-Người dân ĐBSCL có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng
hóa
2

Bài 37. Thực hành
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG

3

KiÓm tra ®å dïng

4

Bài 37. Thực hành
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG

1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1
Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐB Sông Cửu Long và
ĐB Sông Hồng so với cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)
Sản lượng

ĐB SCL

ĐBSH

Cả nước

Cá biển khai thác

493,8

54,8

1189,6

Cá nuôi

283,9

110,9

486,4

Tôm nuôi

142,9

7,3

186,2

Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi,
tôm nuôi ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB Sông Hồng so với cả nước
(cả nước = 100%)
5

Bài 37. Thực hành
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG

1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1
Đối bài này chúng ta cần vẽ loại biểu đồ nào cho thích hợp?
*Các bước vẽ biểu đồ cột chồng:
-Xem xét số liệu đã phù hợp với biểu đồ cần vẽ chưa?nếu chưa thì
xử lý số liệu cho phù hợp.
-Vẽ trục tung thể hiện giá trị cần thực hiện (Tỉ trọng%)
-Trục hoành thể hiện đối tượng cần thể hiện (Sản lượng).
-Lập bảng chú giải
-Viết tên biểu đồ.

6

Bài 37. Thực hành
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG

1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1
Xử lí số liệu: (Đơn Vị %)
Sản
lượng

ĐB
SCL

ĐBSH

Cá biển
khai
thác

493,8

54,8

Cá nuôi

283,9

Tôm
nuôi

142,9

Cả nước

Sản
lượng

ĐB
SCL

ĐBSH

Cả nước

1189,6

Cá biển
khai
thác

100

110,9

486,4

Cá nuôi

100

7,3

186,2

Tôm
nuôi

100

Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thủy
sản ở ĐB Sông Cửu Long và ĐB
Sông Hồng so với cả nước, năm 2002
(nghìn tấn)

7

Bài 37. Thực hành
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG

1.Bài tập 1: Dựa vào bảng 37.1
*Các bước vẽ biểu đồ cột chồng:
Sản
ĐB
ĐBSH Cả nước
-Vẽ
trục t...
1
GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ BÝch Thñy
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SA THẦY-KONTUM
TRƯỜNG THCS SA NHƠN
GIÁO VIÊN: ĐỖ VĂN CƯỜNG
Vẽ biểu đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ biểu đồ - Người đăng: vobinhnhipd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vẽ biểu đồ 9 10 575