Ktl-icon-tai-lieu

vẽ kĩ thuật

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H×nh vÏ dïng so¹n gi¸o ¸n c«ng nghÖ 11
Bµi 1

Khung vÏ
A1

Khung vÏ
NÐt liÒn
®Ëm

A2
A4

NÐt l­în
sãng

A3

A4

Khung tªn
NÐt ®øt

NÐt g¹ch
chÊm

øng dông nÐt
vÏ

Khæ giÊy-Khung b¶n
vÏ- khung tªn

Bµi 2

C
A

B

VÞ tÝ c¸c h×nh
chiÕu gãc chiÕu
thø nhÊt
Ph­¬ng ph¸p chiÕu gãc
thø nhÊt
B

C

1

A

VÞ tÝ c¸c h×nh
chiÕu gãc chiÕu
thø ba

Bµi 3 Thùc hµnh vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n

Ø1
4

1
8

2
8

38

18

50

3
2

§Ò vµ lêi gi¶i bµi thùc hµnh trang 21

2

2
8

1
4

20

Gi¸ ch÷
V

TÊm tr­ît däc

èng
®øng

TÊm tr­ît ngang

ThiÕu 2 bµi cha vÏ
3

Gi¸ ch÷
V

TÊm tr­ît däc

4

èng ®øng

TÊm tr­ît ngang

5

Bµi 4 MÆt c¾t-H×nh c¾t

MÆt
c¾t

MÆt c¾t
chËp

h×nh
c¾t
MÆt c¾t-H×nh c¾t

H×nh c¾t toµn
bé

H×nh c¾t mét
nöa

Bµi 5

6

H×nh c¾t côc
bé

X©y dùng kh¸i
niÖm H×nh chiÕu

7

Bµi 6 Thc hanh biÓu diÔn vËt thÓ

8

27

32

28

65

O

18

65

9

vÞ trÝ Khung tªn

Bµi 1

Bµi 2

Bµi 3

Bµi 4

10

Bµi 6

Bµi 5

Cßn tiÕp

11

...












 !"#
!$
%&'(
)*+
%&),
%&
+
%&'-.
/
,0&

1-2334/
,

5
678
4/4
,

5
678
4/4
,"9
vẽ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ kĩ thuật - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
vẽ kĩ thuật 9 10 788