Ktl-icon-tai-lieu

vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi hieuvip0707
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH

Chöông 3
BIEÅU DIEÃN CAÙC VAÄT THEÅ HÌNH HOÏC TREÂN ÑOÀ THÖÙC
Vaät theå laø caùc khoái hình hoïc phöùc taïp hoaëc ñôn giaûn, để biểu diễn các vật thể ở
không gian lên bản vẽ kỹ thuật người ta sử dụng phổ biến phương pháp hình chiếu
thẳng góc kết hợp với hình cắt, mặt cắt. Ngoài ra còn minh họa thêm bằng hình chiếu
trục đo, hình chiếu phối cảnh của vật thể.
Phương pháp hình chiếu thẳng góc
Đặt vật thể cần biểu diễn giữa mắt người quan sát và mặt phẳng hình chiếu
tương ứng. Hình chiếu của vật thể là hình biểu diễn nhận được bằng cách chiếu thẳng
góc các đường bao, các cạnh thuộc bề mặt của vật thể lên mặt phẳng hình chiếu tương
ứng. Các đường bao thấy, cạnh thấy biểu diễn bằng nét liền cô baûn. Các đường bao
khuất, cạnh khuất thể hiện bằng nét đứt.
3.1 Các hình chiếu cơ bản
Theo TCVN 5-78 qui định dùng 6 mặt của hình hộp làm 6 mặt phẳng hình chiếu
cơ bản. Sau khi chiếu thẳng góc vật thể lên các mặt phẳng hình chiếu ta trãi các mặt
của hình hộp cho trùng với mặt phẳng hình chiếu P1 (được chọn làm mặt phẳng của
bản vẽ) sáu hình biểu diễn thu được gọi là các hình chiếu cơ bản của vật thể.
- Hình chiếu từ trước: hình chiếu đứng (mặt đứng chính)
- Hình chiếu từ trên: hình chiếu bằng
- Hình chiếu từ trái: hình chiếu cạnh (mặt bên)
- Hình chiếu từ phải: hình chiếu cạnh
- Hình chiếu từ duới
- Hình chiếu từ sau (mặt đứng sau)

Trang 76

GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH

Hình 3.1
+ Thông thường chỉ cần sử dụng ba mặt phẳng hình chiếu (hoặc 2 MP hình
chiếu): Hình chiếu đứng – hình chiếu bằng – hình chiếu cạnh. Ở Việt Nam thường sử
dụng ba mặt phẳng hình chiếu ở góc tư thứ 1 (ở các nước Anh, Mỹ, Hà Lan…người ta
bố trí hình chiếu theo phương pháp chiếu ở góc tư thứ 3, ở đó mặt phẳng hình chiếu
được đăt giữa mắt người quan sát và vật thể cần biểu diễn).
+ Số lượng hình chiếu trên bản vẽ cần ít nhất, nhưng phải đủ để diễn tả hình
dáng, cấu tạo của vật thể.

Hình 3.2

+ Khi döïng hình chieáu coâng trình hay boä phaän coâng trình ngöôøi ta boá trí sao
cho hình chieáu ñöùng theå hieän ñöôïc nhieàu nhaát caùc neùt ñaëc tröng veà hình daïng vaø
kích thöôùc cuûa coâng trình.

Trang 77

GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH

Hình 3.3

3.2 Hình chieáu phuï vaø hình chieáu rieâng phaàn
a. Hình chieáu phuï: Bieåu dieãn hình chieáu cuûa moät vaät theå, khi hình chieáu cô
baûn cuûa noù khoâng phaûn aùnh ñaày ñuû ñaëc tröng maø coøn bò bieán daïng veà hình daùng kích
thöôùc thì ngöôøi ta chieáu boä phaän aáy le...
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
Chöông 3
BIEÅU DIEÃN CAÙC VAÄT THEÅ HÌNH HOÏC TREÂN ÑOÀ THÖÙC
Vaät theå laø caùc khoái hình hoïc phöùc taïp hoaëc ñôn giaûn, để biu din các vt th
không gian lên bn v k thut người ta s dng ph biến phương pháp hình chiếu
thng góc kết hp vi hình ct, mt ct. Ngoài ra còn minh ha thêm bng hình chiếu
trc đo, hình chiếu phi cnh ca vt th.
Phương pháp hình chiếu thng góc
Đặt vt th cn biu din gia mt người quan sát và mt phng hình chiếu
tương ng. Hình chiếu ca vt th là hình biu din nhn được bng cách chiếu thng
góc các đường bao, các cnh thuc b mt ca vt th lên mt phng hình chiếu tương
ng. Các đường bao thy, cnh thy biu din bng nét lin cô baûn. Các đường bao
khut, cnh khut th hin bng nét đứt.
3.1 Các hình chiếu cơ bn
Theo TCVN 5-78 qui định dùng 6 mt ca hình hp làm 6 mt phng hình chiếu
cơ bn. Sau khi chiếu thng góc vt th lên các mt phng hình chiếu ta trãi các mt
ca hình hp cho trùng vi mt phng hình chiếu P
1
(đưc chn làm mt phng ca
bn v) sáu hình biu din thu được gi là các hình chiếu cơ bn ca vt th.
- Hình chiếu t trước: hình chiếu đứng (mt đứng chính)
- Hình chiếu t trên: hình chiếu bng
- Hình chiếu t trái: hình chiếu cnh (mt bên)
- Hình chiếu t phi: hình chiếu cnh
- Hình chiếu t dui
- Hình chiếu t sau (mt đứng sau)
Trang 76
vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ kỹ thuật - Người đăng: hieuvip0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
vẽ kỹ thuật 9 10 657