Ktl-icon-tai-lieu

vecto trong không gian

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

00. VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
I. CÁC QUY TẮC VÉC TƠ

Quy tắc véc tơ đối :
Với mọi hai điểm A, B cho trước ta luôn có AB = − BA ⇔ AB + BA = 0
Quy tắc cộng véc tơ :
Cho trước hai điểm A, B. Với mọi các điểm M1, M2...Mn ta luôn có hệ thức sau:
AB = AM1 + M1M 2 + M 2 M 3 + ... + M n B
Quy tắc trừ hai véc tơ :
Cho trước hai điểm A, B. Với mọi điểm M ta luôn có AB = MB − MA
Quy tắc hình bình hành :
AB + AD = AC
Cho hình bình hành ABCD, khi đó
AB = DC
Quy tắc trung tuyến:
Cho hai điểm A, B. Nếu M là trung điểm của AB thì ta có
 MA + MB = 0
hệ thức 
 AM + BM = 0
Quy tắc trung tuyến:
Cho tam giác ABC, gọi M và N theo thứ tự là trung điểm
của BC và AC. Khi đó

AB + AC = 2AM
BA + BC = 2BN

Quy tắc trọng tâm:
Cho tam giác ABC có trọng tâm G như hình vẽ.
GA + GB + GC = 0

Khi đó ta có 
2
 AG = AM = 2GM
3

Nhận xét:
+ Với mọi điểm I thì ta luôn có IA + IB + IC = 3IG
+ Điểm G được gọi là trọng tâm tứ diện ABCD khi
GA + GB + GC + GD = 0
Ví dụ 1: [ĐVH]. Cho tứ diện ABCD. Xác định các điểm M, N thỏa mãn:
a) AM = AB + AC + AD
b) AN = AB + AC − AD
Hướng dẫn giải:

Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán tại MOON.VN – Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

Khóa học Luyện thi THPT Quốc Gia 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

a) AM = AB + AC + AD
Gọi I là trung điểm của BC, khi đó AB + AC = 2AI
Gọi J là điểm đối xứng của A qua I, khi đó ta có
2AI = AJ 
→ AB + AC = AJ
Từ đó AB + AC + AD = AJ + AD = 2AE , với E là
trung điểm của DJ.
Theo bài, AM = AB + AC + AD = 2AE
Vậy M là điểm đối xứng của A qua E.
b) AN = AB + AC − AD
Theo a, ta có AB + AC = 2AI = AJ
Gọi J là điểm đối xứng của A qua I, khi đó ta có

→ AN = AB + AC − AD = AJ − AD = DJ
Vậy trong tam giác ADJ ta tạo ra hình bình hành
ADJN thì điểm N thỏa mãn yêu cầu này chính là
điểm cần tìm.

Ví dụ 2: [ĐVH]. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD, G là trung điểm của MN và
G1 là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh các hệ thức sau:
1
1
a) AC + BD = AD + BC
b) MN = AC + BD = AD + BC
2
2
c) GA + GB + GC + GD = 0
d) NA + NB + NC + ND = 4NG, ∀N.

(

) (

)

e) AB + AC + AD = 3AG 1

Hướng dẫn giải:
a) AC + BD = AD + BC
Sử dụng quy tắc cộng véc tơ ta có
AC = AD + DC

→ AC + BD = AD + BC + DC + CD

BD = BC + CD

(

)

→ AC + BD = AD + BC.
Mà DC + CD = 0 
1
1
b) MN = AC + BD = AD + BC
2
2
1
Chứng minh: MN = AC + ...
Khóa hc Luyn thi THPT Quc Gia 2016 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: LyHung95
Đăng kí Gói Pro – S 2016 môn Toán ti
MOON.VN
– Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
I. CÁC QUY TẮC VÉC TƠ
Quy tc véc tơ đối :
Vi mi hai đim A, B cho trước ta luôn
AB BA AB BA 0
= − + =
 
Quy tc cng véc tơ :
Cho tr
ướ
c hai
đ
i
m A, B. V
i m
i các
đ
i
m M
1
, M
2
...M
n
ta luôn có h
th
c sau:
1 1 2 2 3 n
AB AM M M M M ... M B
= + + + +
 
Quy tc tr hai véc tơ :
Cho tr
ướ
c hai
đ
i
m A, B. V
i m
i
đ
i
m M ta luôn có
AB MB MA
=
Quy tc hình bình hành :
Cho hình bình hành ABCD, khi
đ
ó
AB AD AC
AB DC
+ =
=
 
Quy tc trung tuyến:
Cho hai
đ
i
m A, B. N
ế
u M là trung
đ
i
m c
a AB thì ta có
h
th
c
MA MB 0
AM BM 0
+ =
 
 
Quy tc trung tuyến:
Cho tam giác ABC, g
i M và N theo th
t
là trung
đ
i
m
c
a BC và AC. Khi
đ
ó
AB AC 2AM
BA BC 2BN
+ =
+ =
 
 
Quy tc trng tâm:
Cho tam giác ABC có tr
ng tâm G nh
ư
hình v
.
Khi
đ
ó ta có
GA GB GC 0
2
AG AM 2GM
3
+ + =
= =
  
Nhn xét:
+ V
i m
i
đ
i
m I thì ta luôn có
IA IB IC 3IG
+ + =
+
Đ
i
m G
đượ
c g
i là tr
ng tâm t
di
n ABCD khi
GA GB GC GD 0
+ + + =
   
Ví d 1:
[ĐVH].
Cho t din ABCD. Xác định các đim M, N tha mãn:
a)
= + +
AM AB AC AD
   
b) = +
AN AB AC AD
   
Hướng dn gii:
00. VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
Thy Đặng Vit Hùng [ĐVH]
vecto trong không gian - Trang 2
vecto trong không gian - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
vecto trong không gian 9 10 753