Ktl-icon-tai-lieu

Viễn thám trong GIS

Được đăng lên bởi Vợ Yêu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận chủ đề 4: Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám và Gis trong việc phân
loại ảnh lớp phủ thực vật.
Thành viên nhóm thực hiện:
1. Viên Hồng Trí.
2. Khiếu Quốc Huy.
3. Hoàng Văn Sinh.
4. Nguyễn Thiện Khanh.
5. Trần Minh Quân.
6. Bùi Ngọc Dũng.
7. Nguyễn Khánh Hùng.
8. Trần Minh Khôi.

Ảnh viễn thám
(Ảnh vệ tinh, Ảnh
chụp)
Tổng hợp

Ảnh chọn lọc
(cùng vị trí chụp)

ERDAS IMAGINE

Giải đoán

Ảnh phân loại theo
chỉ số lớp phủ
thực vật
Tổng hợp ảnh đã phân loại

Làm dữ liệu cho
ArcGis, MapInfo
Xuất bản đồ lớp phủ thực vật

Bản đồ lớp phủ
thực vật

Tư liệu ảnh viễn thám (ảnh vệ tinh, ảnh chụp) được tổng hợp (sau 1 chu kì chụp
trên cùng 1 vị trí nhất định) sau đó dùng ứng dụng giải đoán ảnh viễn thám
(ERDAS IMAGINE, GRASS, IDRISI…) giải đoán ảnh viễn thám theo chỉ số
lớp phủ thực vật (NDVI, LAI, GVI, BVI, YVI, TVI,…) trong đó chủ yếu là chỉ
số NDVI và LAI. Sau khi có kết quả giải đoán ảnh viễn thám, ta dùng kết quả
giải đoán này để làm cơ sở dữ liệu cho việc thành lập bản đồ lớp phủ thực vật
(Arcgis, MapInfo,…). Dùng bản đồ lớp phủ thực vật mới được thành lập và so
sánh sự thay đổi lớp phủ thực vật cùng vị trí đã được thành lập trước đó. Từ đó
đánh giá sự thay đổi của lớp phủ thực vật qua từng thời kỳ.
Giới thiệu GIS
Có rất nhiều định nghĩa về hệ thống thông tin địa lý (GIS):
(1). Là một tập hợp các phần cứng, phần mềm máy tính cùng với các thông tin
địa lý. Tập hợp này được thiết kế để thu thập, lưu trữ, cập nhật, thao tác, phân
tích, thể hiện tất cả các hình thức thông tin mang tính không gian.
(2). Là một hệ thống máy tính có khả năng lưu trữ và sử dụng dữ liệu mô tả các
vị trí (nơi) trên bề mặt trái đất -Một hệ thống được gọi là GIS nếu nó có các
công cụ hỗ trợ cho việc thao tác với dữ liệu không gian.
(3). Là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng
thực trên trái đất.
CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA GIS
• Phần mềm – Các chương trình mà chạy trên máy của người sử dụng; được
thiết kế cho việc điều khiển và phân tích các dữ liệu không gian:ArcView,
ArcGIS (ESRI), MapInfo Professional (MAPINO), ERDAS Imagine,...)
•

Cơ sở dữ liệu – Vị trí địa lý, thuộc tính của đối tượng, mối quan hệ
không gian của các thông tin, và thời gian.

PHÂN TÍCH CHỒNG XẾP
• Chồng xếp là quá trình tích hợp các lớp thông tin khác nhau.
• Đòi hỏi một hoặc nhiều lớp dữ liệu phải được liên kết vật lý.
• Sự chồng xếp này, hay liên kết không gian, có thể là sự kết hợp dữ
liệu về đất, độ dốc, thảm thực vật hoặc sở hữu đất với định giá thuế.
Bản đồ lớp phủ mặt đất là m...
Tiểu luận chủ đề 4: Ứng dụng liệu ảnh viễn thám và Gis trong việc phân
loại ảnh lớp phủ thực vật.
Thành viên nhóm thực hiện:
1. Viên Hồng Trí.
2. Khiếu Quốc Huy.
3. Hoàng Văn Sinh.
4. Nguyễn Thiện Khanh.
5. Trần Minh Quân.
6. Bùi Ngọc Dũng.
7. Nguyễn Khánh Hùng.
8. Trần Minh Khôi.
Ảnh viễn thám
(Ảnh vệ tinh, Ảnh
chụp)
Tổng hợp
Ảnh chọn lọc
(cùng vị trí chụp)
ERDAS IMAGINE
Giải đoán
Ảnh phân loại theo
chỉ số lớp phủ
thực vật
Tổng hợp ảnh đã phân loại
Làm dữ liệu cho
ArcGis, MapInfo
Xuất bản đồ lớp phủ thực vật
Bản đồ lớp phủ
thực vật
Viễn thám trong GIS - Trang 2
Viễn thám trong GIS - Người đăng: Vợ Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Viễn thám trong GIS 9 10 390