Ktl-icon-tai-lieu

Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm môn Hóa Học

Được đăng lên bởi xudu248
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận Kỹ năng dạy học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SAU ĐẠI HỌC

-----oOo-----

TIỂU LUẬN

KỸ NĂNG DẠY HỌC
Đề tài

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Văn Biều
Người thực hiện : Quách Vũ
Cao học khóa 19: 2008-2011
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Hóa học

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 11/2009
GVHD: PGS.TS. Trịnh Văn Biều

HVTH: Quách Vũ

0

Tiểu luận Kỹ năng dạy học

Mục lục

Mục lục ....................................................................................................................1
Mở đầu ....................................................................................................................2
Chương 1 TỔNG QUAN........................................................................................3
1.1. Khái niệm........................................................................................................3
1.2. Phát hiện sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.............................................3
1.3. Hình thức viết sáng kiến kinh nghiệm.............................................................3
1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với một sáng kiến kinh nghiệm............................4
1.5. Điểm khác giữa sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu đề tài khoa học.........6
Chương 2 VIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM TRONG GIÁO DỤC.........................................8
2.1. Mục đích viết sáng kiến kinh nghiệm..............................................................8
2.2. Định hướng đề tài sáng kiến kinh nghiệm.......................................................8
2.3. Kết cấu của một sáng kiến kinh nghiệm..........................................................8
2.4. Các bước tiến hành viết một sáng kiến kinh nghiệm.......................................9
2.5. Tiêu chí đánh giá sáng kiến kinh nghiệm......................................................11
2.6. Xếp loại sáng kiến kinh nghiệm....................................................................11
Kết luận..................................................................................................................13
Tài liệu tham khảo.................................................................................................14

GVHD: PGS.TS. Trịnh Văn Biều

HVTH: Quách Vũ

1

Tiểu luận Kỹ năng dạy học

MỞ ĐẦU

Từ lâu việc viết sáng kiến kinh nghiệm đã trở thành những chỉ tiêu cơ bản để
xét thi đua và công nhận giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua trường học tiên tiến, trường
học x...
Tiểu luận Kỹ năng dạy học
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN
KỸ NĂNG DẠY HỌC
Đề tài
hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Văn Biều
 thực hiện : Quách Vũ
 khóa 200-20
  !"#$%
&'$()*
&+,--
GVHD: PGS.TS. Trịnh Văn BiềuHVTH: Quách Vũ
-
Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm môn Hóa Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm môn Hóa Học - Người đăng: xudu248
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm môn Hóa Học 9 10 215