Ktl-icon-tai-lieu

Vietnam TST 2012 – Lời giải và bình luận

Được đăng lên bởi leviettuanhy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietnam TST 2012 – Lời giải và bình luận
Trần Nam Dũng & K0
Kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2012 đã diễn ra trong 2 ngày 16 và
17/04/2012 tại Hà Nội. Mỗi ngày thí sinh phải giải quyết 3 bài toán trong vòng 4 giờ 30
phút. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay thuộc loại khó. Về phân môn, 6 bài toán được
phân bố như sau:
Bài 1. Hình học phẳng (Quỹ tích và điểm cố định)
Bài 2. Tổ hợp (Phủ)
Bài 3. Số học (Hệ thặng dư)
Bài 4. Số học (Dãy số)
Bài 5. Đại số (Bất đẳng thức)
Bài 6. Tổ hợp (Lý thuyết đồ thị)
Nếu đi sâu vào lời giải thì có thể thấy bài 4 là một bài toán thuần túy đại số. Bài 3 là bài
số học nhưng mang đậm chất tổ hợp. Như thế, có thể thấy đề thi năm nay quá nặng về
Đại số và Tổ hợp, phần Số học và Hình yếu, dù bài hình là một bài toán tốt.
Về độ khó, chỉ có bài 4 là dễ chịu hơn cả, còn lại 5 bài đều là những bài toán khó, đều là
thách thức đáng kể đối với các thí sinh.
Một đặc điểm nữa trong đề thi năm nay là có nhiều bài toán sử dụng ý tưởng các định lý
mạnh như định lý Cauchy-Davenport (bài 3), định lý Dirac, định lý Tutte (bài 6). Điều
này một mặt là tích cực vì hướng học sinh đến việc làm quen với những vấn đề cơ sở của
toán cao cấp, mặt khác cũng tạo những bất lợi cho các học sinh chưa có điều kiện làm
quen với những kiến thức này. Đây là điều mà những người dẫn dắt phong trào HSG của
Việt Nam phải thảo luận kỹ để có một định hướng đúng.
Dưới đây chúng tôi trình bày lời giải chi tiết các bài toán của Vietnam TST 2012 cùng
các bình luận.
Bài viết này được hoàn thành với sự tham gia trực tiếp của các bạn: Võ Quốc Bá Cẩn
(ĐH Y Cần Thơ) và Lê Phúc Lữ (ĐH FPT), Lê Hồng Quý cũng như sự tham gia gián tiếp
của thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học), các thành viên mathscope.org như
chemthan, Mr_Stoke, kien10A1, novae, leviethai, lethanhtu, nghiepdu-socap, …

Bài 1.
Trên mặt phẳng, cho đường tròn (O) và hai điểm cố định B, C trên đường tròn này
sao cho BC không là đường kính của (O) . Gọi A là một điểm di động trên đường
tròn (O) và A không trùng với hai điểm B, C . Gọi D, K , J lần lượt là trung điểm của

BC , CA, AB và E , M , N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B , C trên
BC , DJ , DK .
Chứng minh rằng các tiếp tuyến tại M , N của đường tròn ngoại tiếp tam giác
EMN luôn cắt nhau tại điểm T cố định khi điểm A thay đổi trên (O) .
Lời giải.
Đây là một bài toán khá thú vị với phát biểu nhẹ nhàng, cấu hình không quá phức tạp và
gợi ra nhiều ý tưởng nhưng việc xử lí không dễ, quan trọng là phải đoán được điểm cố
định được nêu ra. Dưới đây...
Vietnam TST 2012 – Li gii và bình lun
Trn Nam Dũng & K
0
K thi chọn đội tuyn Vit Nam tham d IMO 2012 đã din ra trong 2 ngày 16 và
17/04/2012 ti Ni. Mi ngày thí sinh phi gii quyết 3 bài toán trong vòng 4 gi 30
phút. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay thuộc loi khó. V phân môn, 6 bài toán được
phân b như sau:
Bài 1. Hình hc phng (Qu tích và điểm c định)
Bài 2. T hp (Ph)
Bài 3. S hc (H thặng dư)
Bài 4. S hc (Dãy s)
Bài 5. Đại s (Bất đẳng thc)
Bài 6. T hp (Lý thuyết đồ th)
Nếu đi sâu vào li gii thì th thy bài 4 mt bài toán thuần túy đại s. Bài 3 bài
s học nhưng mang đậm cht t hp. Như thế, th thấy đề thi m nay quá nng v
Đại s và T hp, phn S hc và Hình yếu, dù bài hình là mt bài toán tt.
V độ khó, ch bài 4 là d chịu hơn cả, còn lại 5 bài đều những bài toán khó, đu
thách thức đáng k đi vi các thí sinh.
Một đặc điểm nữa trong đề thi năm nay có nhiều bài toán s dng ý tưởng các định
mạnh như định Cauchy-Davenport (bài 3), định Dirac, định Tutte (bài 6). Điu
này mt mt là tích cc vì hưng học sinh đến vic làm quen vi nhng vấn đề sở ca
toán cao cp, mt khác cũng tạo nhng bt li cho các học sinh chưa điều kin m
quen vi nhng kiến thc này. Đây là điu mà những người dn dt phong trào HSG ca
Vit Nam phi tho lun k đểmột định hướng đúng.
Dưới đây chúng tôi trình bày li gii chi tiết các bài toán ca Vietnam TST 2012 cùng
các bình lun.
Bài viết này được hoàn thành vi s tham gia trc tiếp ca các bn: Quc Cn
(ĐH Y Cần Thơ) và Lê Phúc L (ĐH FPT), Hng Q cũng như sự tham gia gn tiếp
ca thy Nguyễn Chu Gia Vượng (Vin Toán hc), các thành viên mathscope.org như
chemthan, Mr_Stoke, kien10A1, novae, leviethai, lethanhtu, nghiepdu-socap,
Vietnam TST 2012 – Lời giải và bình luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vietnam TST 2012 – Lời giải và bình luận - Người đăng: leviettuanhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Vietnam TST 2012 – Lời giải và bình luận 9 10 12