Ktl-icon-tai-lieu

Violympic

Được đăng lên bởi Trần Phong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời Gian :

BÀI THI SỐ

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Tìm , biết:
Câu 2:

. Kết quả là:

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là
Câu 3:
Tính tích: 23.564.7 =
Câu 4:
Tìm , biết:
Câu 5:

. Kết quả là:

Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 6:
Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng
Câu 7:
Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số
Câu 8:
Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai
lớp hơn kém nhau
đơn vị.
Câu 9:
Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba
lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là
Câu 10:
Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau
là

Thời Gian :

20 : 0 : 0

BÀI THI SỐ

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Tìm , biết:
Câu 2:

. Kết quả là:

Tìm , biết:
Câu 3:

. Kết quả là:

Số phần tử của tập hợp A = {
Câu 4:

}là

Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40 =
Câu 5:
Tìm số tự nhiên
Câu 6:

, biết:

Số các số tự nhiên có hai chữ số là

. Kết quả là:

Câu 7:
Biết:
Câu 8:

. Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =

Tìm số có hai chữ số dạng
Câu 9:
Cho ba chữ số
ba chữ số

, biết rằng:

. Số cần tìm là

thỏa mãn

. Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số, mỗi số gồm cả

. Biết rằng tổng của hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Khi đó

Câu 10:

Cho phép tính cộng:

. Như vậy

BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Tìm , biết:

. Kết quả là:

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {

}là

Câu 3: Tính tích: 23.564.7 =
Câu 4: Tìm , biết:

. Kết quả là:

Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 =
Câu 6: Biết:

. Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =

Câu 7: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng
Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5.
Số phần tử của tập hợp P là
Câu 9: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 10: Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và
chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp
hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là
BÀI THI SỐ 1
Câu 1: Tính tích: 764.458 =
Câu 2: Tìm , biết:

. Kết quả là:

Câu 3: Tính tích: 23.564.7 =
Câu 4: Số phần tử của tập hợp A = {
Câu 5: Tìm , biết:

}là

. Kết quả là:

Câu 6: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5.
Số phần tử của tập hợp P là
Câu 7: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 =
Câu 8: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng
Câu 9: Tìm số tự nhiên ,...
Thời Gian :
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 2:
Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau
Câu 3:
Tính tích: 23.564.7 =
Câu 4:
Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 5:
Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 6:
Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng
Câu 7:
Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số
Câu 8:
Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai
lớp hơn kém nhau đơn vị.
Câu 9:
Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba
lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là
Câu 10:
Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau
Thời Gian :
20 : 0 : 0
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 2:
Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 3:
Số phần tử của tập hợp A = { }là
Câu 4:
Tính: 30 + 31 + 32 + … + 40 =
Câu 5:
Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là:
Câu 6:
Số các số tự nhiên có hai chữ số là
Violympic - Trang 2
Violympic - Người đăng: Trần Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Violympic 9 10 786