Ktl-icon-tai-lieu

Violympic lớp 5

Được đăng lên bởi Ánh Mai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1:
Số dư của phép chia 1086,46 cho 86,5 nếu lấy thương có 2 chữ số ở phần thập phân là
.
Câu 2:
93,57 x 29,45 – 93,57 x 19,45 =
Câu 3:

s

Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 2014 bằng
.
Câu 4:
Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu
người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai
người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau
Câu 5:
Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a
có kết quả đúng là số có dạng 127*120.
Hãy tìm giá trị của chữ số * .

ngày.

Trả lời:
Giá trị của * là
Câu 6:
Cho một hình tròn, biết nếu tăng bán kính hình tròn đó thêm 5cm ta được hình tròn mới
có chu vi là 175,84cm.
Vậy chu vi hình tròn đã cho là
cm.
Câu 7:
Biết tuổi An trước đây 3 năm bằng 60% tuổi An sau 3 năm nữa.
Vậy tuổi An hiện nay là
tuổi.
Câu 8:
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta
mở một vòi thứ hai thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ
nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai, cho hai vòi cùng chảy. Hỏi hai vòi
cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy?
Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong
Câu 9:

giờ nữa thì bể đầy.

Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng
.
Câu 10:
Cho tam giác ABC có diện tích 360
Trả lời: Diện tích tam giác ADE là

...
Câu 1:
Số dư của phép chia 1086,46 cho 86,5 nếu lấy thương có 2 chữ số ở phần thập phân là
.
Câu 2:
93,57 x 29,45 – 93,57 x 19,45 =
s
Câu 3:
Trung bình cộng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 2014 bằng .
Câu 4:
Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu
người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi hai
người đó cùng làm thi sau bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành công việc đó?
Trả lời: Hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó sau ngày.
Câu 5:
Biết tích 21 x 22 x 23 x 24 x a
có kết quả đúng là số có dạng 127*120.
Hãy tìm giá trị của chữ số * .
Trả lời: Giá trị của * là
Câu 6:
Cho một hình tròn, biết nếu tăng bán kính hình tròn đó thêm 5cm ta được hình tròn mới
có chu vi là 175,84cm.
Vậy chu vi hình tròn đã cho là cm.
Câu 7:
Biết tuổi An trước đây 3 năm bằng 60% tuổi An sau 3 năm nữa.
Vậy tuổi An hiện nay là tuổi.
Câu 8:
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy,còn người ta
mở một vòi thứ hai thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ
nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đó mở tiếp vòi thứ hai, cho hai vòi cùng chảy. Hỏi hai vòi
cùng chảy tiếp trong bao lâu nữa thì bể đầy?
Trả lời: Hai vòi cùng chảy tiếp trong giờ nữa thì bể đầy.
Câu 9:
Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 999 bằng .
Câu 10:
Cho tam giác ABC có diện tích 360 Trả lời: Diện tích tam giác ADE là
Violympic lớp 5 - Trang 2
Violympic lớp 5 - Người đăng: Ánh Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Violympic lớp 5 9 10 807