Ktl-icon-tai-lieu

Vui Tết không quên học bài

Được đăng lên bởi Trang Quẩy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vui Tết không quên học bài
Các con yêu quý!
Thế là một cái Tết vui vẻ và hứa hẹn nhiều điều thú
vị đã đến với chúng mình rồi đấy!
Tết đến, chắc bạn nào cũng háo hức và phấn khởi. Cô
cũng muốn chia sẻ với các con và gia đình niềm vui
này qua lời chúc mừng năm mới:
Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng
Vui Tết, các con nhớ phải ngoan, nghe lời người lớn.
Vui xuân, đón Tết, các con không quên ôn tập để học
tập tốt hơn trong học kỳ tới nhé!
Hẹn gặp lại các con vào năm mới!
Cô giáo gửi các con
Dặn dò:
- Làm trong phiếu Toán và Tiếng Việt.
- Khi nghỉ Tết, các con chú ý mỗi ngày dành từ 15 phút đến
20 phút ôn lại bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5 ở trang sau để khi
đi học cô kiểm tra.
- Các con được nghỉ Tết từ thứ sáu (28/1), đến thứ ba (8/2)
đi học bình thường.

Tªn bµi :

Gi¶i « ch÷ vÒ c¸c loµi chim

I - Môc tiªu :
+ Häc sinh gi¶i ®îc c¸c « ch÷ vÒ c¸c loµi chim.

TG

+ Th«ng qua viÖc gi¶i c¸c « ch÷ häc sinh hiÓu ®îc ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi chim nh :
chim c¸nh côt, chµo mµo, liÕu ®iÕu, tu hó ….
II- §å dïng: B¶ng phô
III- Ho¹t ®éng:
Néi dung
Ph¬ng ph¸p - h×nh thøc tæ chøc
Ho¹t ®éng cña trß
Ho¹t ®éng cña thÇy

1’

1- æn ®Þnh:

2’

2- Bµi míi:
a/ Giíi thiÖu bµi:

27’

* Nh¾c h/s æn ®Þnh ®Ó vµo häc.

Gi¶i « ch÷ vÒ c¸c
* Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã kÎ s½n « ch÷.
loµi chim

+ Gi¸o viªn ®äc tõng c©u:
b/ Néi dung bµi d¹y. - ¤ ch÷ sè 1 lµ mét tõ gåm cã 11 ch÷ c¸i. Loµi
chim nµy cã c¸nh nhng kh«ng biÕt bay l¹i biÕt
b¬i. Sèng ë B¾c Cùc ? (Chim c¸nh côt)
* Gi¶i c¸c « ch÷ vÒ
- ¤ ch÷ sè 2 lµ mét tõ gåm cã 7 ch÷ c¸i. Loµi
tªn c¸c loµi chim
®éng vËt nµy mot kho»m, vuèt nhän. Hay b¾t gµ ?
(DiÒu h©u)
- ¤ ch÷ sè 3 lµ mét tõ gåm cã 7 ch÷ c¸i. §©y lµ
mét loµi chim lu«n ®éi mò ë trªn ®Çu ? (Chµo
mµo)
- ¤ ch÷ sè 4 lµ mét tõ gåm cã 5 ch÷ c¸i. oµi chim
nµy thêng b¸o cho mäi ngêi biÕt s¾p cã kh¸ch ®Õn
nhµ ? (Kh¸ch)
- ¤ ch÷ sè 5 lµ mét tõ gåm cã 8 ch÷ c¸i. Loµi
chim nµy nãi nhiÒu, nãi linh tinh ? (LiÕu ®iÕu)
- ¤ ch÷ sè 6 lµ mét tõ gåm cã 8 ch÷ c¸i. Loµi
chim nµy cã bé l«ng mµu vµng anh ? (Hoµng
anh)
- ¤ ch÷ sè 7 lµ mét tõ gåm cã 7 ch÷ c¸i. Chim
nµy rÊt hay nghÞch, hay tÕu ? (Ch×a v«i)
- ¤ ch÷ sè 8 lµ mét tõ gåm cã 5 ch÷ c¸i. Loµi
chim nµy ®îc biÓu tîng cho hoµ b×nh ? (Bå c©u)
- ¤ ch÷ sè 9 lµ mét tõ gåm cã 3 ch÷ c¸i. Chim
nµy sèng trong hang s©u, nhá níc d·i ®Ó lµm tæ ?
(YÕn)
- ¤ ch÷ sè 10 lµ mét tõ gåm cã 5 ch÷ c¸i. Chim
nµy má dµi, long xanh biÕc, ®Ëu trªn cµnh c©y ®Ó
b¾t c¸ ? (Bãi c¸)
- ¤ ch÷ sè 11 lµ mét tõ gåm cã 2 ch÷ c¸i. Chim
nµy liÖng nh thoi vµ thêng b¸o mïa xu©n ®Õn ?
(Ðn)

+ Qu¶n ca ch...
Vui Tết không quên học bài
Các con yêu quý!
Thế một cái Tết vui vẻ hứa hẹn nhiều điều t
vị đã đến với chúng mình rồi đấy!
Tết đến, chắc bạn nào cũng háo hứcphấn khởi.
cũng muốn chia s với các con gia đình niềm vui
này qua lời chúc mừng năm mới:
Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng
Vui Tết, các con nhớ phải ngoan, nghe lời người lớn.
Vui xuân, đón Tết, các con không quên ôn tập để học
tập tốt hơn trong học kỳ tới nhé!
Hẹn gặp lại các con vào năm mới!
Cô giáo gửi các con
Dặn dò:
- Làm trong phiếu Toán và Tiếng Việt.
- Khi nghỉ Tết, các con chú ý mỗi ngày dành từ 15 phút đến
20 phút ôn lại bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5 ở trang sau để khi
đi học cô kiểm tra.
- Các con được nghỉ Tết từ thứ sáu (28/1), đến thứ ba (8/2)
đi học bình thường.
Tªn bµi: Gii « ch÷ vÒ c¸c loµi chim
I - Môc tiªu :
+ Häc sinh gi¶i ®îc c¸c « ch÷ vÒ c¸c loµi chim.
Vui Tết không quên học bài - Trang 2
Vui Tết không quên học bài - Người đăng: Trang Quẩy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vui Tết không quên học bài 9 10 693