Ktl-icon-tai-lieu

Xã Hội Học

Được đăng lên bởi Mailan Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xã Hội Học ĐC
Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã
hội học với các khoa học xã hội khác?
a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH “Sociology” có gốc ghép từ 2
chữ: Societas”+“logos” có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy XHH được hiểu là học thuyết về xã
hội, nghiên cứu về xã hội.
Về mặt lịch sử, thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên năm 1938 trong cuốn “Thực chứng luận” của nhà
xã hội học Aguste Comte. Từ đó, năm 1938 được lấy làm mốc ra đời của môn xã hội học. A.Comte được
coi là cha để của XHH.
Nghiên cứu mối quan hệ này XHH chỉ ra đặc điểm tính chất, đk, cơ chế của sự hình thành vận động và
biến đổi tương tác giữa con người và xh.
Hiện có nhiều trường phái XHH với các quan điểm khác nhau nhưng các định nghĩa về XHH mà họ tìm
ra cũng có nhiều điểm tương đồng:
- XHH là một môn khoa học thuộc các khoa học XH, nghiên cứu các tương tác XH, đặc biệt đi sâu
nghiên cứu một cách hệ thống sự phát triển, cấu trúc, mối tương quan XH và các hành vi hoạt động của
con người trong các tổ chức, nhóm XH.
- Theo các nhà XHH Xô viết trước đây thì XHH macxit là khoa học về các quy luật phổ biến và đặc thù
của sự vận động và phát triển của các hệ thống XH xác định; là khoa học về cácc cơ chế hoạt động và các
hình thức biểu hiện của quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, tập đoàn XH, giai cấp, dân tộc.
- Theo định nghĩa của G.V. Osipov: “Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội
chung và đặc thù của sự phát triển và vận hành của các hệ thống XH xác định về mặt lịch sử, là khoa học
về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, các
nhóm XH, các giai cấp và các dân tộc”.
Định nghĩa chung XHH:
XHH là một lĩnh vực khoa học Xh nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến
đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội.
b. Đối tượng nghiên cứu:
XH là một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, là khách thể nghiên cứu của nhiều KHXH, trong đó có
XHH.Theo đó, đối tượng nghiên cứu của XHH là các quan hệ Xh, tương tác XH được biểu hiện thông qua
các hành vi Xh giữa người với người trong các nhóm, các hệ thống Xh.
Xét trong tiến trình phát triển của XHH, các vấn đề kép : “con người – xã hội”; hành động xã hội – cơ
cấu xã hội”; và “vi mô - vĩ mô” . là chủ đề trung tâm trong nghiên cứu XHH.
Quan điểm chính thống được thừa nhận về đối tượng N/c của XHH:
- Là giữa một bên là con người với tư cách ...
Xã Hội Học ĐC
Câu 1: hội học gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của hội học mới quan hệ giữa
hội học với các khoa học xã hội khác?
a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH “Sociology” gốc ghép từ 2
chữ: Societas”+“logos” nghĩa học thuyết, nghiên cứu. Như vậy XHH được hiểu học thuyết về
hội, nghiên cứu về xã hội.
Về mặt lịch sử, thuật ng này xuất hiện lần đầu tiên năm 1938 trong cuốn “Thực chứng luận” của n
hội học Aguste Comte. Từ đó, năm 1938 được lấym mốc ra đời của môn hội học. A.Comte được
coi là cha để của XHH.
Nghiên cứu mối quan hệ này XHH chỉ ra đặc điểm tính chất, đk, chế của sự hình thành vận động và
biến đổi tương tác giữa con người và xh.
Hiện có nhiều trường phái XHH với các quan điểm khác nhau nhưng các định nghĩa về XHH mà họ tìm
ra cũng có nhiều điểm tương đồng:
- XHH một môn khoa học thuộc các khoa học XH, nghiên cứu các tương tác XH, đặc biệt đi sâu
nghiên cứu một ch hệ thống sự phát triển, cấu trúc, mối ơng quan XH các hành vi hoạt động của
con người trong các tổ chức, nhóm XH.
- Theo các nhà XHH Xô viết trước đây thì XHH macxit là khoa học về các quy luật phổ biến và đặc thù
của sự vận động và phát triển của các hệ thống XH xác định; là khoa học về cácc cơ chế hoạt động các
hình thức biểu hiện của quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, tập đoàn XH, giai cấp, dân tộc.
- Theo định nghĩa của G.V. Osipov: “Xã hội học khoa học về các quy luật tính quy luật hội
chung đặc thù của sự phát triển và vận hành của các hệ thống XH xác định về mặt lịch sử, khoa học
về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, các
nhóm XH, các giai cấp và các dân tộc”.
Định nghĩa chung XHH:
XHH là một lĩnh vực khoa học Xh nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến
đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội.
b. Đối tượng nghiên cứu:
XH một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, khách thể nghiên cứu của nhiều KHXH, trong đó
XHH.Theo đó, đối tượng nghiên cứu của XHH là các quan hệ Xh, tương tác XH được biểu hiện thông qua
các hành vi Xh giữa người với người trong các nhóm, các hệ thống Xh.
Xét trong tiến trình phát triển của XHH, các vấn đề kép : “con người – xã hội”; hành động xã hội
cấu xã hội”; và “vi mô - vĩ mô” . là chủ đề trung tâm trong nghiên cứu XHH.
Quan điểm chính thống được thừa nhận về đối tượng N/c của XHH:
- Là giữa một bên là con người với tư cách là các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng XH với một bên
XH với tư cách là các hệ thống XH, các thiết chế Xh và cơ cấu xh.
Nói một cách khaí quát, đối tượng nghiên cứu của XHH mối quan hệ tương c về hành vi XH của
con người, mối quan hệ hữu cơ, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa một bên con người với cách nhân,
nhóm, cộng đồng người và một bên là xã hội với tư cách là hệ thống XH, cơ cấu XH.
c. Mối quan hệ giữa XHH và các KHXH khác.
* Với Triết học :
Xã Hội Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã Hội Học - Người đăng: Mailan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Xã Hội Học 9 10 343