Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học lối sống

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 6545 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Xaõ hoäi hoïc loái soáng

Haø Vaên Taùc

Chöông 1:
KHAÙI NIEÄM LOÁI SOÁNG .
ÑOÁI TÖÔÏNG, CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ
VAØ PHÖÔNG PHAÙP CUÛA XAÕ HOÄI HOÏC LOÁI SOÁNG
1.KHAÙI NIEÄM LOÁI SOÁNG.

1.1 Ñònh nghóa loái soáng:
Loái soáng laø moät heä thoáng nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu noùi leân hoaït ñoäng
cuûa caùc daân toäc, caùc giai caáp, caùc nhoùm xaõ hoäi, caùc caù nhaân trong nhöõng
ñieàu kieän cuûa moät hình thaùi kinh teá-xaõ hoäi nhaát ñònh.
Loái soáng toång hoøa nhöõng hình thöùc hoaït ñoäng cô baûn phuï thuoäc vaøo
ñieàu kieän vaø nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi do nhöõng ñieàu kieän ñoù qui
ñònh.
Loái soáng bò qui ñònh bôûi hoaøn caûnh khaùch quan cuûa xaõ hoäi, bôûi nhöõng
ñieàu kieän soáng cuû caùc giai caáp, daân toäc…Nghóa laø loái soáng moät maët, do
quan heä thöïc teá cuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân, do trình ñoä trang bò kyõ thuaät,
naêng suaát lao ñoäng cuûa hoï, traïng thaùi cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø do ñoù caû
tính chaát tieâu duøng, maët khaùc do tính chaát quan heä saûn xuaát, cheá ñoä kinh
teá cuûa xaõ hoäi laø cô sôû cuûa toaøn boä heä thoáng quan heä xaõ hoäi, qui ñònh. Tuy
nhieân, nhaán maïnh hoaøn caûnh khaùch quan cuûa loái soáng khoâng voù nghóa laø
loaïi tröø khaû naêng löïa choïn cuûa con ngöôøi veà moät hình thöùc hoaït ñoäng naøo
ñoù. Nhöõng phöông höôùng coù muïc ñích roõ raøng, nhöõng ñònh höôùng giaù trò
cuûa con ngöôøi taïo neân maët chuû quan cuûa loái soáng.
Loái soáng cuûa con ngöôøi phaûi ñöôïc hieåu trong söï thoáng nhaát giöõa maët
löôïng vaø maët chaát. Nhaân toá quyeát ñònh maët chaát cuûa loái soáng laø tính chaát
cuûa cheá ñoä xaõ hoäi, ñòa vò giai caáp trong heä thoáng caùc quan heä kinh teá vaø
chính trò. Caùc nhaân toá quyeát ñònh maët löôïng vaø trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc

1

Xaõ hoäi hoïc loái soáng

Haø Vaên Taùc

löôïng saûn xuaát vaø tieâu duøng, theå hieän tröôùc heát ôû möùc soáng vaø moät soá chæ
tieâu khaùc.
Khaùi nieäm loái soáng luoân chöùa ñöïng caâu traû lôøi cho caâu hoûi : con
ngöôøi laøm gì vaø laøm nhö theá naøo . Karl Marx khaúng ñònh : hoaït ñoäng soáng
cuûa caùc caù nhaân nhö theá naøo thì baûn thaân hoï laø nhö theá. Do ñoù, tö caùch
cuûa hoï laø caùi gì thì seõ truøng vôùi söï saûn xuaát cuûa hoï – truøng vôùi vieäc hoï saûn
xuaát ra caùi gì cuõng nhö truøng vôùi vieäc hoï saûn xuaát nhö theá naøo.
Trong ñònh nghóa khaùi nieäm loái soáng, vieäc phaân bieät noù vôùi khaùi
nieäm nhöõng ñieàu kieän soáng, heä thoáng nhöõng nhaân toá xaõ hoäi vaø töï nhieân
chöùa ñöïng noäi dung vaø tí...
Xaõ hoäi hoïc loái soáng Haø Vaên Taùc
Chöông 1:
KHAÙI NIEÄM LOÁI SOÁNG .
ÑOÁI TÖÔÏNG, CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ
VAØ PHÖÔNG PHAÙP CUÛA XAÕ HOÄI HOÏC LOÁI SOÁNG
1.KHAÙI NIEÄM LOÁI SOÁNG.
1.1 Ñònh nghóa loái soáng:
Loái soáng laø moät heä thoáng nhöõng ñaëc ñieåm chuû yeáu noùi leân hoaït ñoäng
cuûa caùc daân toäc, caùc giai caáp, caùc nhoùm xaõ hoäi, caùc caù nhaân trong nhöõng
ñieàu kieän cuûa moät hình thaùi kinh teá-xaõ hoäi nhaát ñònh.
Loái soáng toång hoøa nhöõng hình thöùc hoaït ñoäng baûn phuï thuoäc vaøo
ñieàu kieän vaø nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi do nhöõng ñieàu kieän ñoù qui
ñònh.
Loái soáng bò qui ñònh bôûi hoaøn caûnh khaùch quan cuûa xaõ hoäi, bôûi nhöõng
ñieàu kieän soáng cuû caùc giai caáp, daân toäc…Nghóa l loái soáng moät maët, do
quan heä thöïc tcuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân, do trình ñoä trang kyõ thuaät,
naêng suaát lao ñoäng cuûa hoï, traïng thaùi cuûa löïc löôïng saûn xuaát vaø do ñoù caû
tính chaát tieâu duøng, maët khaùc do tính chaát quan heä saûn xuaát, cheá ñoä kinh
teá cuûa xaõ hoäi laø cô sôû cuûa toaøn boä heä thoáng quan heä xaõ hoäi, qui ñònh. Tuy
nhieân, nhaán maïnh hoaøn caûnh khaùch quan cuûa loái soáng khoâng voù nghóa laø
loaïi tröø khaû naêng löïa choïn cuûa con ngöôøi veà moät hình thöùc hoaït ñoäng naøo
ñoù. Nhöõng phöông höôùng coù muïc ñích roõ raøng, nhöõng ñònh höôùng giaù trò
cuûa con ngöôøi taïo neân maët chuû quan cuûa loái soáng.
Loái soáng cuûa con ngöôøi phaûi ñöôïc hieåu trong söï thoáng nhaát giöõa maët
löôïng vaø maët chaát. Nhaân toá quyeát ñònh maët chaát cuûa loái soáng laø tính chaát
cuûa cheá ñoä xaõ hoäi, ñòa giai caáp trong heä thoáng caùc quan heä kinh teá vaø
chính trò. Caùc nhaân toá quyeát ñònh maët löôïng vaø trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc
1
Xã hội học lối sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học lối sống - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Xã hội học lối sống 9 10 169