Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học : Tham nhũng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xã hội học :
Tham nhũng

Xã hội học : Tham nhũng – Phần I
I. THAM NHŨNG - HỆ QUẢ CỦA SỰ MẤT MÁT NĂNG LỰC TRÊN QUI
MÔ XÃ HỘI
1. Đặt vấn đề
Mục tiêu cơ bản của tôi khi bàn về tham nhũng là đi tìm xem tại sao tham nhũng
lại trở thành một hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội của các nước đang
phát triển. Trong một buổi chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ phát triển hải ngoại của
chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh, có một người đã hỏi Đại sứ Liên hiệp
Vương quốc Anh về tình hình tham nhũng ở nước Anh. Ông ta trả lời nửa đùa,
nửa thật rằng: Lâu quá nên tôi quên mất rồi, hình như nó đã chấm dứt từ thế kỷ
XVI. Tất nhiên chúng ta không căn cứ vào câu trả lời của một nhà ngoại giao để
đưa ra kết luận, nhưng chúng ta có thể thấy rằng các quan chức ở những nước phát
triển nói một cách khá tự tin về tình trạng hiếm hoi của tham nhũng ở nước mình.
Nếu theo dõi hàng ngày chúng ta sẽ thấy một cách rất rõ ràng là ở tất cả các nước
đang phát triển, các nước lạc hậu, hiện tượng tham nhũng trở thành một nguy cơ,
trở thành câu chuyện hàng ngày của đời sống chính tri, đời sống kinh tế. Nếu theo
dõi theo vùng, chúng ta cũng thấy rằng ở những vùng đang phát triển, hiện tượng
tham nhũng đang nở rộ. Như vậy có thể đi đến nhận định rằng ở những nước phát
triển tình trạng tham nhũng ít hơn, còn ở những nước đang phát triển thì hiện
tượng tham nhũng nhiều hơn, tham nhũng đã đạt đến trạng thái văn hóa, tức là nó
phổ biến đến mức trở thành thói quen của xã hội.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vẫn có những quốc gia có mức độ tham nhũng cao
nhưng lại là một nước phát triển về kinh tế, ví dụ như Nhật Bản. Rõ ràng là ngay
tại các quốc gia phát triển về mặt kinh tế thuần túy, hiện tượng tham nhũng cũng
vẫn tồn tại và vẫn có thể ở quy mô lớn. Do đó cần phải đi sâu hơn để nghiên cứu

xem trạng thái phát triển nào thì hạn chế được hiện tượng tham nhũng. Có thể nói
rằng chỉ ở những quốc gia phát triển toàn diện trong đó đặc biệt phát triển về mặt
chính trị thì hiện tượng tham nhũng mới được khắc phục một cách có hiệu quả.
Cho nên, cần phải lấy cái mốc phát triển ở đây là phát triển toàn diện, không đơn
thuần là phát triển kinh tế. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự nở rộ của tham nhũng
ở các nước đang phát triển? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng tham
nhũng nhưng tôi không có tham vọng nghiên cứu một cách toàn diện hiện tượng
tham nhũng ở trong bài này, mục đích của tôi là đi sâu vào nghiên cứu xã hội học
về năng lực và mối quan hệ giữa sự không tương thích của năng lực đối với đòi
hỏi của cuộc s...
hội học :
Tham nhũng
Xã hội học : Tham nhũng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học : Tham nhũng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xã hội học : Tham nhũng 9 10 581