Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi hodyjone
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 2 lần
bkxd1339@gmail.com

Trương Hồng An

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC ĐỀ THI
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. 60 sản phẩm : 47 chính phẩm , 13 phế phẩm , Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại đến khi được
chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tinh xác suất dừng lại ở lần thứ 6 biết rằng đã lấy
ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng ?
Hướng dẫn:
47
Xác suất lấy được chính phẩm là p =
60
13
Xác suất lấy được phế phẩm là q =
60
Gọi B là biến cố dừng lại ở lần thứ 6
A là biến cố lấy được ít nhất 5 sản phẩm
Ta có:
q5p
P (AB)
= 4
≈ 0, 1697
P (A)
q p + q5p + q6p + q7p + q8

P (B/A) =

Câu 2. Hàng trong kho có 20 % phế phẩm . Lấy ngẫu nhiên 35 sản phẩm . Tính xác suất trong
35 sản phẩm có 3 phế phẩm ?
Hướng dẫn:
Áp dụng công thức Becnuli ta có:
3
P = C35
.0, 23 .(1 − 0, 2)32 ≈ 0, 0415

Câu 3. 37 kiện hàng , mỗi kiện 150 sản phẩm , Trong đó :25 kiện loại 1 : mỗi kiện có 4 phế
phẩm. 7 kiện loại 2 : mỗi kiện có 3 phế phẩm. 5 kiện loại 3 : mỗi kiện có 5 phế phẩm. Lấy ngẫu
nhiên 1 kiện rồi từ kiện rồi từ kiện đó lấy ra 1 sản phẩm. Xác suất lấy ra thuộc kiện loại 2 biết sản
phẩm đó là phế phẩm ?
Hướng dẫn:
Gọi A là biến cố phế phẩm thuộc kiện lại 2
B là biến cố lấy được phế phẩm
Hi là biến cố lấy được kiện thứ i
Ta có:
P (H2 ).P (B/H2 )
P (AB)
=
P (A/B) =
P (B)
P (H1 ).P (B/H1 ) + P (H2 ).P (B/H2 ) + P (H3 ).P (B/H3 )
7 3
.
37 150
=
≈ 0, 1438
25 4
7 3
5 5
.
+ .
+ .
37 150 37 150 37 150
Câu 4. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ
f (x) =

6x5 ;
0;

x ∈ [0; 1]
x∈
/ (0; 1)

Tính D(X) ?
Hướng dẫn:
2

2

Ta có: D(X) = E(X ) − (E(X))

Trang 1

bkxd1339@gmail.com

Trương Hồng An

Với



 E(X) =

6
7
3

E(X 2 ) = 01 6x7 dx =
4

3
Suy ra D(X) = −
4

6
7

2

=

1
0

6x6 dx =

3
≈ 0, 0153
196

Câu 5. Đoàn tàu có 4 toa đỗ ở 1 sân ga. Có 6 hành khách từ sân ga lên tàu , mỗi người độc lập
với nhau chọn ngẫu nhiên 1 toa. Tính xác suất có 1 toa 4 người , 1 toa 2 người và 2 toa còn lại
không người ?
Hướng dẫn:
Ta có:
C41 .C64 .C31
P =
≈ 0, 0439
46
Câu 6. Khi gọi điện thoại một khách hàng quên mất 3 chữ số cuối cùng mà chỉ nhớ rằng có 3
chữ số khác nhau nên đành chọn ngẫu nhien 3 số . Tìm xác suất người đó thực hiện được cuộc liên
lạc ?
Hướng dẫn:
Ta có:
1
P = 3 ≈ 0, 0014
A10
Câu 7. 15 quả cầu trắng và 7 quả cầu đen .2 người A và B mỗi người rút 1 quả cầu theo thứ
tự ( rút không trả lại ) . Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen . Người đó xem như
thua cuộc , tính xác suất người rút trước thắng ?
Hướng dẫn:
Giả sử 2 người đó rút được 2n quả cầu (số quả cầu rút ra chẵn vì người rút trước thắng ) thì có ...
bkxd1339@gmail.com Trương Hồng An
HƯỚNG DẪN GIẢI C ĐỀ THI
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. 60 sản phẩm : 47 chính phẩm , 13 phế phẩm , Lấy ngẫu nhiên hoàn lại đến khi được
chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tinh xác suất dừng lại lần thứ 6 biết rằng đã lấy
ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng ?
Hướng dẫn:
Xác suất lấy được chính phẩm p =
47
60
Xác suất lấy được phế phẩm q =
13
60
Gọi B biến cố dừng lại lần thứ 6
A biến cố lấy được ít nhất 5 sản phẩm
Ta có:
P (B/A) =
P (AB)
P (A)
=
q
5
p
q
4
p + q
5
p + q
6
p + q
7
p + q
8
0, 1697
Câu 2. Hàng trong kho 20 % phế phẩm . Lấy ngẫu nhiên 35 sản phẩm . Tính xác suất trong
35 sản phẩm 3 phế phẩm ?
Hướng dẫn:
Áp dụng công thức Becnuli ta có:
P = C
3
35
.0, 2
3
.(1 0, 2)
32
0, 0415
Câu 3. 37 kiện hàng , mỗi kiện 150 sản phẩm , Trong đó :25 kiện loại 1 : mỗi kiện 4 phế
phẩm. 7 kiện loại 2 : mỗi kiện 3 phế phẩm. 5 kiện loại 3 : mỗi kiện 5 phế phẩm. Lấy ngẫu
nhiên 1 kiện rồi từ kiện rồi từ kiện đó lấy ra 1 sản phẩm. Xác suất lấy ra thuộc kiện loại 2 biết sản
phẩm đó phế phẩm ?
Hướng dẫn:
Gọi A biến cố phế phẩm thuộc kiện lại 2
B biến cố lấy được phế phẩm
H
i
biến cố lấy được kiện thứ i
Ta có:
P (A/B) =
P (AB)
P (B)
=
P (H
2
).P (B/H
2
)
P (H
1
).P (B/H
1
) + P (H
2
).P (B/H
2
) + P (H
3
).P (B/H
3
)
=
7
37
.
3
150
25
37
.
4
150
+
7
37
.
3
150
+
5
37
.
5
150
0, 1438
Câu 4. Cho X đại lượng ngẫu nhiên hàm mật độ
f(x) =
6x
5
; x [0; 1]
0; x / (0; 1)
Tính D(X) ?
Hướng dẫn:
Ta có: D(X) = E(X
2
) (E(X))
2
Trang 1
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: hodyjone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 410