Ktl-icon-tai-lieu

Xác Suất Thống Kê

Được đăng lên bởi hiep-tran-hoang
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2969 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Baøi taäp

XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ

Chöông 1

ÑAÏI CÖÔNG VEÀ XAÙC SUAÁT

A. BAØI TAÄP MAÃU
Baøi 1. Cho A, B, C laø ba bieán coá. Chöùng minh
P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C) − P(AB) − P(AC) − P(BC) +
+ P(ABC)

Giaûi
Ta coù

P ( A ∪ B ∪ C ) = P ⎡( A ∪ B ) ∪ C⎤ = P(A ∪ B) + P(C) − P [ (A ∪ B)C] ,
⎣
⎦

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(AB) ,
P [ (A ∪ B)C] = P [ AC ∪ BC]
= P(AC) + P(BC) − P(ABC)

neân

P ( A ∪ B ∪ C ) = P(A) + P(B) + P(C) − P(AB)
− P(AC) − P(BC) + P(ABC).

Baøi 2. Cho P(A) =

1
1
3
, P(B) =
vaø P(A + B) = .
3
2
4

Tính P(AB) , P(AB) , P(A + B) , P(AB) vaø P(AB) .
Giaûi

Do
P(A + B) = P(A) + P(B) − P(AB) ,
ta suy ra
P(AB) = P(A) + P(B) − P(A + B) =

1
.
12

Do AB = A + B , neân

(

( )

)

P AB = P A + B = 1 − P ( A + B ) =

1
.
4

Töông töï, vì A + B = AB ta suy ra

(

)

P A + B = 1 − P ( AB ) =

11
.
12

Xuaát phaùt töø ñaúng thöùc A = AB + AB vaø vì AB , AB laø caùc bieán coá xung khaéc, ta ñöôïc

( )

P(A) = P ( AB ) + P AB vaø do ñoù

( )

P AB = P(A) − P ( AB ) =

1
.
4

Töông töï, ta coù

1

( )

P AB = P(B) − P ( AB ) =

5
.
12

Baøi 3. Tyû leä ngöôøi maéc beänh tim trong moät vuøng daân cö laø 9%, maéc beänh huyeát aùp laø 12%, maéc
caû hai beänh laø 7%. Choïn ngaãu nhieân moät ngöôøi trong vuøng. Tính xaùc suaát ñeå ngöôøi ñoù

a) Bò beänh tim hay bò beänh huyeát aùp.
b) Khoâng bò beänh tim cuõng khoâng bò beänh huyeát aùp.
c) Khoâng bò beänh tim hay khoâng bò beänh huyeát aùp.
d) Bò beänh tim nhöng khoâng bò beänh huyeát aùp.
e) Khoâng bò beänh tim nhöng bò beänh huyeát aùp.
Giaûi

Xeùt caùc bieán coá A : “nhaän ñöôïc ngöôøi maéc beänh tim”,
B : “nhaän ñöôïc ngöôøi maéc beänh huyeát aùp”,
Ta coù P(A) = 0.09 ; P(B) = 0.12 ; P(AB) = 0.07 .
a) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi bò beänh tim hay bò beänh huyeát aùp” laø A+B, vôùi
P(A + B) = P(A) + P(B) − P(AB)

= 0.09 + 0.12 − 0.07 = 0.14.
b) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim cuõng khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A.B , vôùi

P(A.B) = P(A + B) = 1 = P(A + B)
= 1 − 0.14 = 0.86.
c) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim hay khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A + B , vôùi
P(A + B) = P(AB) = 1 − P(AB)
= 1 − 0.07 = 0.93.

d) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi bò beänh tim nhöng khoâng bò beänh huyeát aùp” laø A.B , vôùi
P(A.B) = P(A) − P(AB)
= 0.09 − 0.07 = 0.02.

e) Bieán coá “nhaän ñöôïc ngöôøi khoâng bò beänh tim nhöng bò beänh huyeát aùp” laø A.B , vôùi
P(A.B) = P(B) − P(AB)
= 0.12 − 0.07 = 0.05.

Baøi 4. Moät hoäp ñöïng 10 phieáu trong ñoù coù 2 phieáu truùng thöôûng. Coù 10 ngöô...
Baøi taäp
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
Xác Suất Thống Kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác Suất Thống Kê - Người đăng: hiep-tran-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Xác Suất Thống Kê 9 10 159