Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng đảng

Được đăng lên bởi Vuonghc2
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ðộng
quản lý ðòi hỏi cải cách hành chính
phải tiếp cận một cách hệ thống
PGS.TS. VÕ KIM SÕN
Học viện Hành chính Quốc gia
ải cách hành chính là một trong những nội dung chủ yếu ðã ðýợc ðề cập ðến
trong giao lýu trực tuyến của Thủ týớng Chính phủ với ðồng bào, ðồng chí
cả nýớc và nýớc ngoài. Hội nghị Ban Chấp hành trung ýõng lần thứ 5 (khóa X) ðã
thông qua Nghị quyết về “ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của bộ máy nhà nýớc”. Nghị quyết ðã ðề ra 10 phýõng hýớng và giải pháp cụ
thể ðể ðẩy mạnh cải cách hành chính. Ðó là những ðịnh hýớng quan trọng nhằm thực
hiện chiến lýợc cải cách hành chính giai ðoạn 2001-2010 và những nhiệm vụ của giai
ðoạn 2006-2010.
Cải cách hành chính gắn liền với toàn bộ các yếu tố của nền hành chính. Cải cách
hành chính cần phải tiếp cận nhiều hõn về tính hệ thống của các vấn ðề. Có nhý vậy
mới “thúc ðẩy ðýợc cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ðộng quản
lý của cõ quan nhà nýớc nói chung và hành chính nói riêng”.
Cải cách hành chính là một vấn ðề lâu dài. Không có quốc gia nào có thể kết thúc
ðýợc “cải cách hành chính”, mặc dù, thuật ngữ “cải cách hành chính” ðýợc khá nhiều
nhà nghiên cứu cố gắng làm rõ ðể phân biệt với những thuật ngữ khác nhý “thay ðổi;
ðổi mới; biến ðổi; cách mạng.v.v”. Ở Việt Nam, thuật ngữ “cải cách” rất ít khi ðýợc sử
dụng. Bắt ðầu từ sau thập kỷ 90 của thế kỷ XX, thuật ngữ này mới ðýợc sử dụng “phổ
biến” trên các phýõng tiện thông tin ðại chúng và cải cách hành chính ðýợc ðề cập ðến
nhiều từ ðầu thập kỷ 90 của thế kỷ trýớc. Cải cách hành chính ðýợc tiếp cận theo nhiều
cách khác nhau, nhýng có thể nói tiếp cận mang tính hệ thống sẽ ðem lại hiệu quả hõn.
Trýớc hết, cải cách hành chính là cải cách cả các yếu tố liên quan ðến nền hành
chính nhýng cần quan tâm nhiều hõn ðến sự tác ðộng của hoạt ðộng quản lý nhà nýớc
của các cõ quan hành chính nhà nýớc ra bên ngoài ðối với xã hội, công dân.
Nội dung cải cách hành chính ðã ðýợc xác ðịnh nhiều trong các Vãn kiện của
Ðảng (1) và hệ thống vãn bản pháp luật của nhà nýớc. Nội dung cải cách hành chính
mang tính tổng thể (trên tất cả các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nýớc)(2) ðã
ðýợc quy ðịnh chi tiết trong quyết ðịnh 136/2001/QÐ-TTg của Thủ týớng Chính phủ
(3).

C

Phân tích nội dung cải cách hành chính ðã ðýợc nêu trên, có thể chia hoạt ðộng
cải cách hành chính thành hai nhóm vấn ðề:
- Cải cách những vấn ðề gắn liền với chính nội bộ của hệ thống các cõ quan nhà
nýớc (nền hành chính ...
Nâng cao hiu lc, hiu qu hot ðng
qun lý ðòi hi ci cách hành chính
phi tiếp cn mt cách h thng
PGS.TS. VÕ KIM SÕN
Hc vin Hành chính Quc gia
i cách hành chính là mt trong nhng ni dung ch yếu ðã ðýc ð cp ðến
trong giao lýu trc tuyến ca Th týng Chính ph vi ðng bào, ðng chí
c nýc và nýc ngoài. Hi ngh Ban Chp hành trung ýõng ln th 5 (khóa X) ðã
thông qua Ngh quyết v ðy mnh ci cách hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu
qun lý ca b máy nhà nýc. Ngh quyết ðã ð ra 10 phýõng hýng và gii pháp c
th ð ðy mnh ci cách hành chính. Ðó là nhng ðnh hýng quan trng nhm thc
hin chiến lýc ci cách hành chính giai ðon 2001-2010 và nhng nhim v ca giai
ðon 2006-2010.
Ci cách hành chính gn lin vi toàn b các yếu t ca nn hành chính. Ci cách
hành chính cn phi tiếp cn nhiu hõn v tính h thng ca các vn ð. Có nhý vy
mi thúc ðy ðýc ci cách hành chính và nâng cao hiu lc, hiu qu hot ðng qun
lý ca cõ quan nhà nýc nói chung và hành chính nói riêng.
Ci cách hành chính là mt vn ð lâu dài. Không có quc gia nào có th kết thúc
ðýc ci cách hành chính, mc dù, thut ng ci cách hành chính ðýc khá nhiu
nhà nghiên cu c gng làm rõ ð phân bit vi nhng thut ng khác nhý thay ði;
ði mi; biến ði; cách mng.v.v. Vit Nam, thut ng ci cách rt ít khi ðýc s
dng. Bt ðu t sau thp k 90 ca thế k XX, thut ng này mi ðýc s dng ph
biến trên các phýõng tin thông tin ði chúng và ci cách hành chính ðýc ð cp ðến
nhiu t ðu thp k 90 ca thế k trýc. Ci cách hành chính ðýc tiếp cn theo nhiu
cách khác nhau, nhýng có th nói tiếp cn mang tính h thng s ðem li hiu qu hõn.
Trýc hết, ci cách hành chính là ci cách c các yếu t liên quan ðến nn hành
chính nhýng cn quan tâm nhiu hõn ðến s tác ðng ca hot ðng qun lý nhà nýc
ca các cõ quan hành chính nhà nýc ra bên ngoài ði vi xã hi, công dân.
Ni dung ci cách hành chính ðã ðýc xác ðnh nhiu trong các Vãn kin ca
Ðng (1) và h thng vãn bn pháp lut ca nhà nýc. Ni dung ci cách hành chính
mang tính tng th (trên tt c các yếu t cu thành nn hành chính nhà nýc)(2) ðã
ðýc quy ðnh chi tiết trong quyết ðnh 136/2001/QÐ-TTg ca Th týng Chính ph
(3).
C
Xây dựng đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng đảng - Người đăng: Vuonghc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xây dựng đảng 9 10 555