Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính

Được đăng lên bởi VânVân Và VânVân
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính

A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đã và
đang có nhiều bước nhảy vọt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Công cuộc đổi mới này
đề ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục nước ta. Giáo dục đang trở thành một
bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của
tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng an ninh. Bởi lẽ con người được
giáo dục tốt và giáo dục thường xuyên mới có khả năng giải quyết một cách sáng tạo và
có hiệu quả những vấn đề do sự phát triển của xã hội đặt ra. Chính vì vậy giáo dục là một
bộ phận hữu cơ rất quan trọng trong chiến lược hay kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
trong đó mục tiêu giáo dục phải được coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất
của sự phát triển đất nước.
Hiện nay ở nước ta, giáo dục đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là việc đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, giảng viên, đặc biệt có rất
nhiều giảng viên đạt trình độ tiến sĩ và có nhiều đóng ghóp trong việc nghiên cứu khoa
học nhờ đó mà chất lượng giáo dục nước ta ngày một đi lên.
Mặc dù đã đạt được những thành tựu bước đầu song ngành giáo dục nước ta vẫn
còn một số hạn chế. Đặc biệt là trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng sách giáo
trình, sách tham khảo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học. Mặt khác trong quá
trình học tập đôi lúc lý thuyết chưa gắn liền với thực tế, chưa làm cho người học có tính
năng động, sáng tạo.
Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thốngbài tập ở bậc đại học
về kim loại nhóm chính”. Hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng hệ
thống các bài tập phù hợp với nhu cầu của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập.
II. Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu:
Xây dựng hệ thống bài tập phần kim loại nhóm A ở bậc đại học giúp sinh viên
vận dụng kiến thức hoá học đại cương để làm rõ vấn đề hoá học vô cơ. Bài tập có mở
rộng nâng cao nhưng không làm mất đi tính cơ bản, tính hệ thống của chương trình.
Lựa chọn những bài tập nhằm vào các lĩnh vực tri thức trọng tâm để tạo điều kiện
cho học viên có thể phân loại, sắp xếp và làm sáng tỏ các vấn đề chủ chốt trong giáo trình
hoá học vô cơ phần kim loại.
Thông qua bài tập, sinh viên biết cách vận dụng tri thức và năng lực vào thực tiễn,
đồng thời làm quen với các tình huống ứng dụng.
Đưa ra những bài tập nâng cao và hiện đại phát...
Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính
A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đã và
đang có nhiều bước nhảy vọt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Công cuộc đổi mới này
đề ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục ớc ta. Giáo dục đang trở thành một
bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng hội, tiền đề quan trọng cho sphát triển của
tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng an ninh. Bởi lẽ con người được
giáo dục tốt và giáo dục thường xuyên mới có khả ng giải quyết một cách sáng tạo
có hiệu quả những vấn đề do sự phát triển của xã hội đặt ra. Chính vì vậy giáo dục là một
bộ phận hữu rất quan trọng trong chiến lược hay kế hoạch phát triển kinh tế hội,
trong đó mục tiêu giáo dục phải được coi một trong những mục tiêu quan trọng nhất
của sự phát triển đất nước.
Hiện nay ở ớc ta, giáo dục đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là việc đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, giảng viên, đặc biệt có rất
nhiều giảng viên đạt trình độ tiến sĩ nhiều đóng ghóp trong việc nghiên cứu khoa
học nhờ đó mà chất lượng giáo dục nước ta ngày một đi lên.
Mặc đã đạt được những thành tựuc đầu song ngành giáo dục nước ta vẫn
còn một số hạn chế. Đặc biệt trang thiết bị dạy học, s lượng chất lượng sách giáo
trình, sách tham khảo chưa đáp ng đầy đủ nhu cầu của người học. Mặt khác trong quá
trình học tập đôi c thuyết chưa gắn liền với thực tế, chưa làm cho người học có tính
năng động, sáng tạo.
Với những lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thốngbài tập ở bậc đại học
về kim loại nhóm chính”. Hy vọng góp một phần nhỏ của mình vào việc xây dựng hệ
thống các bài tập phù hợp với nhu cầu của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập.
II. Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu:
Xây dựng hệ thống bài tập phần kim loại nhóm A bậc đại học giúp sinh viên
vận dụng kiến thức hoá học đại cương để làm rõ vấn đề hoá học cơ.i tập có mở
rộng nâng cao nhưng không làm mất đi tính cơ bản, tính hệ thống của chương trình.
Lựa chọn những i tập nhằm o các lĩnh vực tri thức trọng tâm để tạo điều kiện
cho học viên có thể phân loại, sắp xếp và làm sáng tỏ các vấn đề chủ chốt trong giáo trình
hoá học vô cơ phần kim loại.
Thông qua bài tập, sinh viên biết cách vận dụng tri thức và năng lực vào thực tiễn,
đồng thời làm quen với các tình huống ứng dụng.
Đưa ra những bài tập nâng cao hiện đại phát huy nh sáng tạo tích cực của
sinh viên.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu:
1.Nghiên cứu tổng quan về bài tập hoá học
2.Nghiên cứu nội dung chương trình hoá học vô cơ thuộc chương trình Đại học sư phạm.
3.Xây dựng hệ thống bài tập hoá vô cơ phần kim loại nhóm A.
4.Lời giải cho hệ thống bài tập hoá vô cơ phần kim loại nhóm A
IV.Phương pháp nghiên cứu:
1
GVHD: Đinh Quý Hương – SVTH: Phạm Thị Hồng Phượng
Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính - Người đăng: VânVân Và VânVân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Xây dựng hệ thống bài tập ở bậc đại học về kim loại nhóm chính 9 10 273