Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS

Được đăng lên bởi lopchuyenvienk36
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh

Tiểu luận:

Lớp BDKT QLNN Chương trình chuyên viên K29

XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM
TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt là một vấn đề rất cơ bản, quan trọng được Đảng và Nhà
nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đề này cũng là một trong những nội dung
được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng trong đó có văn kiện Đại hội IX. Sở
dĩ vấn đề này được đề cập nhiều vì nó không chỉ xuất phát từ vai trò, vị trí hết
sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây
dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước, mà nó còn
xuất phát từ những hạn chế, yếu kém về chất lượng của một bộ phận trong đội
ngũ này ở không ít địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ
chức, triển khai thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước ta, Quốc hội
đã thông qua Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998. Pháp lệnh này đã
được Quốc hội sửa đổi, bổ sung hai lần thông qua vào các ngày 28/4/2000 và
ngày 01/7/2003; tại kỳ họp thứ 4, ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức (có hiệu
lực từ ngày 01/01/2010), Luật này thay thế Pháp lệnh công chức 2003. Luật cán
bộ, công chức vừa được ban hành là thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ và phương thức quản
lý cán bộ, công chức phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững
mạnh, từng bước hiện đại với một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và
năng lực. Qua đó, phục vụ tốt các nhu cầu của xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của công dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất
nước. Có thể nói, đây là một bước tiến mới trong nhận thức và tư duy về một nền
công vụ khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước
trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản và chủ yếu thì một bộ phận đội ngũ
cán bộ, công chức các cấp của Đảng và Nhà nước vẫn còn những hạn chế và
thiếu sót nhất định. Về chính trị, tư tưởng, còn có cán bộ, công chức, viên chức
còn dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng, với chế độ XHCN, với công cuộc
Người thực hiện: Lê Trọng Châu...
Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Lớp BDKT QLNN Chương trình chuyên viên K29
Tiểu luận: XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM
TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, năng lực,
phẩm chất đạo đc tốt một vấn đề rất bản, quan trọng được Đảng Nhà
nước ta thường xuyên quan tâm; vấn đnày cũng một trong những nội dung
được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng trong đó văn kiện Đại hội IX. Sở
vấn đề này được đề cập nhiều không chỉ xuất phát từ vai trò, vị trí hết
sức quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác xây
dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đáp ứng yêu cầu của quá trình xây
dựng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước, nó còn
xuất phát từ những hạn chế, yếu kém về chất lượng của một bộ phận trong đội
ngũ này ở không ít địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
Xác định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ
chức, triển khai thực hiện lộ trình cải cách hành chính của Nhà nước ta, Quốc hội
đã thông qua Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/02/1998. Pháp lệnh này đã
được Quốc hội sửa đổi, b sung hai lần thông qua vào các ngày 28/4/2000 và
ngày 01/7/2003; tại kỳ họp thứ 4, ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức (có hiệu
lực từ ngày 01/01/2010), Luật này thay thế Pháp lệnh công chức 2003. Luật cán
bộ, công chức vừa được ban hành thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước tiếp tục đổi mới hoạt động công vvà phương thức quản
cán bộ, công chức phù hợp với thể chế chính trị nước ta trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững
mạnh, từng bước hiện đại với một đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và
năng lực. Qua đó, phục vụ tốt các nhu cầu của hội, bảo đảm quyền lợi ích
hợp pháp của công dân; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất
nước. Có thể nói, đây là một bước tiến mới trong nhận thức và tư duy về một nền
công vụ khoa học, hiện đại, đápng yêu cầu cải cách nền hành chính Nhà nước
trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh những mặt mạnh bản chủ yếu thì một bộ phận đội ngũ
cán bộ, công chức các cấp của Đảng Nhà nước vẫn còn những hạn chế
thiếu sót nhất định. Về chính trị, tưởng, còn cán bộ, công chức, viên chức
còn dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng, với chế độ XHCN, với công cuộc
Người thực hiện: Lê Trọng Châu - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Lộc Hà
1
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS - Người đăng: lopchuyenvienk36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
XỬ LÝ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN VI PHẠM TRONG VIỆC THU, CHI NGÂN SÁCH TẠI TRƯỜNG THCS 9 10 508