Ktl-icon-tai-lieu

xử lý khói thải lò hơi

Được đăng lên bởi chinhitrre1
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp - Xöû lyù khoùi
loø hôi

SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN
XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG
SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP

Taäp 2 :
XÖÛ LYÙ KHOÙI THAÛI LOØ HÔI

\]\] Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998 \]\]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Tp. Hoà Chí Minh

1

Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp - Xöû lyù khoùi
loø hôi

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU ………………………………………………………………………………………………………………….………………………..01
MUÏC LUÏC………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………02
I- ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KHOÙI THAÛI LOØ HÔI …………………………………………….………………………………..………..04
I-1. ÑAËC ÑIEÅM KHOÙI THAÛI LOØ HÔI ÑOÁT CUÛI……………………………………………………………….04
I-2. ÑAËC ÑIEÅM KHOÙI THAÛI LOØ HÔI ÑOÁT THAN ÑAÙ……………………………………………………05
I-3. ÑAËC ÑIEÅM KHOÙI THAÛI LOØ HÔI ÑOÁT DAÀU F.O…………………………………………………….06
II- CAÙC TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA KHOÙI THAÛI LOØ HÔI………………………………….08
II-1. CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM TRONG KHOÙI THAÛI LOØ HÔI………………………………………….08
II-2. TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM………………………………………………………………..08
II-3 TIEÂU CHUAÅN KIEÅM SOAÙT KHOÙI THAÛI LOØ HÔI……………………………………………………11
III- CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM OÂ NHIEÃM DO KHOÙI LOØ HÔI……………………………………………………….13
III-1 CAÙC BIEÄN PHAÙP QUAÛN LYÙ NGAÊN NGÖØA OÂ NHIEÃM …………………………………….13
III-2 GIAÛM OÂ NHIEÃM CHO LOØ HÔI ÑOÁT NHIEÂN LIEÄU RAÉN……………………………………13
VÍ DUÏ Tính kích thöôùc buoàng laéng buïi cho loø hôi ñoát than coù löôïng tieâu hao than
laø 50kg/h…………………………………………………………………………………………………………………………………………16
VÍ DUÏ Tính thieát bò loïc khoùi cho loø hôi ñoát cuûi coù löôïng tieâu hao cuûi ñôn vò laø
100kg/h………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Tp. Hoà Chí Minh

2

Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp - Xöû lyù khoùi
loø hôi

III-3 :GIAÛM OÂ NHIEÃM CHO LOØ HÔI ÑOÁT DAÀU F.O………………………………….…………………20
VÍ DUÏ Tính toaùn chieàu cao oáng khoùi cho loø hôi ñoát daàu F.O vôùi löôïng ...
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp - Xöû lyù khoùi
loø hôi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Sôû Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Tp. Hoà Chí Minh
1
SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN
XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG
SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄP
Taäp 2 :
XÖÛ LYÙ KHOÙI THAÛI LOØ HÔI
\]\] Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998 \]\]
xử lý khói thải lò hơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý khói thải lò hơi - Người đăng: chinhitrre1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
xử lý khói thải lò hơi 9 10 631