Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý những SV đăng ký học phần không hợp lệ

Được đăng lên bởi Quang Nhứ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số: 74/TB-ĐHHHVN-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Xử lý những SV đăng ký học phần không hợp lệ
trong HK II - Năm học 2014 - 2015
Kính gửi:
- Các Khoa/Viện có Sinh viên.
- Sinh viên hệ ĐH và CĐ chính quy toàn Trường.
Học kỳ II – Năm học 2014-2015 đã bắt đầu được 01 tuần, nhưng hiện nay vẫn có
một số sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký không đủ số tín chỉ theo quy định (có danh
sách kèm theo).
Theo quy chế Đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ, nếu SV không đăng ký học tập
sẽ bị Nhà trường ra quyết định buộc thôi học (khoản e Điều 24).
Để SV có cơ hội tiếp tục học tập, Nhà trường cho phép những SV có tên trong danh
sách trên được phép đăng ký bổ sung cho đủ số tín chỉ tối thiểu (từ 6 đến 8 TC).
Sinh viên nộp đơn đăng ký bổ sung về Phòng Đào tạo (P. 114B-Nhà A1) từ
30/01/2015 đến 06/02/2015.
Giáo vụ Khoa/Viện và các Cố vấn HT đôn đốc SV nộp đơn đăng ký đúng thời hạn.
Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Các Phòng CTSV, KH-TC;
- Lưu: ĐT, VT.

(Đã ký)

TS. Phạm Xuân Dương

...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 74/TB-ĐHHHVN-ĐT Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v Xử lý những SV đăng ký học phần không hợp lệ
trong HK II - Năm học 2014 - 2015
Kính gửi:
- Các Khoa/Viện có Sinh viên.
- Sinh viên hệ ĐH và CĐ chính quy toàn Trường.
Học kỳ II Năm học 2014-2015 đã bắt đầu được 01 tuần, nhưng hiện nay vẫn
một số sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng không đủ số tín chỉ theo quy định (có danh
sách kèm theo).
Theo quy chế Đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ, nếu SV không đăng ký học tập
sẽ bị Nhà trường ra quyết định buộc thôi học (khoản e Điều 24).
Để SV có cơ hội tiếp tục học tập, Nhà trường cho phép những SV có tên trong danh
sách trên được phép đăng ký bổ sung cho đủ số tín chỉ tối thiểu (từ 6 đến 8 TC).
Sinh viên nộp đơn đăng b sung về Phòng Đào tạo (P. 114B-Nhà A1) từ
30/01/2015 đến 06/02/2015.
Giáo vụ Khoa/Viện và các Cố vấn HT đôn đốc SV nộp đơn đăng ký đúng thời hạn.
Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Các Phòng CTSV, KH-TC; (Đã ký)
- Lưu: ĐT, VT.
TS. Phạm Xuân Dương
Xử lý những SV đăng ký học phần không hợp lệ - Người đăng: Quang Nhứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Xử lý những SV đăng ký học phần không hợp lệ 9 10 936