Ktl-icon-tai-lieu

Yếu tố cá nhân và hiệu quả làm việc hợp tác trong học tập

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 3 (2014) 47-52 

Yếu tố cá nhân và hiệu quả làm việc hợp tác trong học tập
Nguyễn Thị Thắng*
Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 11 tháng 3 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 16 tháng 8 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 4 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Sự thành công của dạy học thông qua làm việc hợp tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong
đó có những yếu tố mang tính cá nhân như: Vốn hiểu biết, Kinh nghiệm làm việc nhóm; Thái độ
và Động cơ thúc đẩy làm việc hợp tác của người học. Kết quả khảo sát thực nghiệm trên sinh viên
Trường Đại học Tổng hợp Koblenz-Landau (Cộng hòa Liên bang Đức) và sinh viên Trường Đại
học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội đã kiểm nghiệm điều đó.
Từ khóa: Làm việc hợp tác, học tập hợp tác, thái độ làm việc hợp tác, động cơ làm việc hợp tác, sự
thành công trong học tập hợp tác, kiến thức và kinh nghiệm làm việc hợp tác. yếu tố cá nhân.

1. Đặt vấn đề*

hưởng đến tính hiệu quả của PPDH thông qua
làm việc hợp tác, như Johnson & Johnson [1],
Slavin, R.E [2], Röhr, M [3], Huber, A. [4],
Thắng, N.T [5],... Các nghiên cứu cho thấy sự
thành công của dạy học hợp tác luôn gắn kết
với những điều kiện (yếu tố) nhất định. Slavin
[2] chứng minh rằng học tập hợp tác chỉ thành
công khi đáp ứng được những điều kiện nhất
định sau: (1) Học đòi hỏi sự nỗ lực cá nhân và
học tập được đo trên sản phẩm cá nhân. (2) Kết
quả học tập được đo trong điều kiện cạnh tranh.
(3) Kế hoạch giảng dạy được xây dựng dựa trên
nhiều loại nhiệm vụ học tập khác nhau. (4) Thái
độ đối với sự hợp tác. (5) Sự khác biệt đáng kể
ở người học qua các kỹ năng xã hội có sẵn. Hay
Johnson & Johnson [1] chỉ ra rằng sự thành
công của nhóm phụ thuộc vào năm yếu tố cơ
bản như là điều kiện tiên quyết, các yếu tố này
tạo nên cốt lõi của học tập hợp tác và đồng thời
cũng là các tiêu chí đảm bảo chất lượng: (1)

Nhằm đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu đào
tạo theo phương thức đào tạo tín chỉ ở bậc đại
học (ĐH), hiện nay rất nhiều phương pháp dạy
học (PPDH) phát huy tích cực, sáng tạo nhận
thức của người học đã được áp dụng ở các
trường đại học. Một trong những PPDH tích
cực được vận dụng là PPDH thông qua làm việc
hợp tác. Chúng ta thường hay nói tới những ưu
điểm của PPDH này, nhưng làm thế nào để phát
huy được tối đa những ưu điểm đó của PPDH
thông qua làm việc hợp tác lại chưa được đề
cập tới một cách bài bản ở nhà trường Việt
Nam nói chung và bậc ĐH nói riêng. Trên thế
giới, đặc biệt ở ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S 3 (2014) 47-52
47
Yếu t cá nhân và hiu qu làm vic hp tác trong hc tp
Nguyn Th Thng*
B môn Tâm lý – Giáo dc, Trường Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN,
Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 11 tháng 3 năm 2014
Chnh sa ngày 16 tháng 8 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 4 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: S thành công ca dy hc thông qua làm vic hp tác ph thuc vào nhiu yếu t, trong
đó có nhng yếu t mang tính cá nhân như: Vn hiu biết, Kinh nghim làm vic nhóm; Thái độ
Động cơ thúc đẩy làm vic hp tác ca người hc. Kết qu kho sát thc nghim trên sinh viên
Trường Đại h
c Tng hp Koblenz-Landau (Cng hòa Liên bang Đức) và sinh viên Trường Đại
hc Ngoi ng, ĐHQG Hà Ni đã kim nghim điu đó.
T khóa: Làm vic hp tác, hc tp hp tác, thái độ làm vic hp tác, động cơ làm vic hp tác, s
thành công trong hc tp hp tác, kiến thc và kinh nghim làm vic hp tác. yếu t cá nhân.
1. Đặt vn đề
*
Nhm đáp ng nhng yêu cu, mc tiêu đào
to theo phương thc đào to tín ch bc đại
hc (ĐH), hin nay rt nhiu phương pháp dy
hc (PPDH) phát huy tích cc, sáng to nhn
thc ca người hc đã được áp dng các
trường đại hc. Mt trong nhng PPDH tích
cc được vn dng là PPDH thông qua làm vic
hp tác. Chúng ta th
ường hay nói ti nhng ưu
đim ca PPDH này, nhưng làm thế nào để phát
huy được ti đa nhng ưu đim đó ca PPDH
thông qua làm vic hp tác li chưa được đề
cp ti mt cách bài bn nhà trường Vit
Nam nói chung và bc ĐH nói riêng. Trên thế
gii, đặc bit M và các nước Tây Âu có khá
nhiu nghiên cu tìm hiu nhng yếu t
nh
_______
*
ĐT.: 84-936775969
Email: ntthang1010@gmail.com
hưởng đến tính hiu qu ca PPDH thông qua
làm vic hp tác, như Johnson & Johnson [1],
Slavin, R.E [2], Röhr, M [3], Huber, A. [4],
Thng, N.T [5],... Các nghiên cu cho thy s
thành công ca dy hc hp tác luôn gn kết
vi nhng điu kin (yếu t) nht định. Slavin
[2] chng minh rng hc tp hp tác ch thành
công khi đáp ng được nhng điu kin nht
định sau: (1) Hc đòi hi s n
lc cá nhân và
hc tp được đo trên sn phm cá nhân. (2) Kết
qu hc tp được đo trong điu kin cnh tranh.
(3) Kế hoch ging dy được xây dng da trên
nhiu loi nhim v hc tp khác nhau. (4) Thái
độ đối vi s hp tác. (5) S khác bit đáng k
người hc qua các k năng xã hi có sn. Hay
Johnson & Johnson [1] ch ra r
ng s thành
công ca nhóm ph thuc vào năm yếu t cơ
bn nhưđiu kin tiên quyết, các yếu t này
to nên ct lõi ca hc tp hp tác và đồng thi
cũng là các tiêu chí đảm bo cht lượng: (1)
Yếu tố cá nhân và hiệu quả làm việc hợp tác trong học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yếu tố cá nhân và hiệu quả làm việc hợp tác trong học tập - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Yếu tố cá nhân và hiệu quả làm việc hợp tác trong học tập 9 10 601