Ktl-icon-tai-lieu

100 bài tập về thuế

Được đăng lên bởi an-nguyen-05031992-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1 : công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu,
thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Bài làm
Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng :

Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá
bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định
giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 3: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau :
DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với thuế suất
thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %
Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là 10
% trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng
SP`
Giá mua Thuế GTGT Tổng Giá
Thuế GTGT Tổng Thuế
chưa
đầu vào
giá
bán
đầu ra
giá bán phải
thuế
mua
chưa
nộp
Thuế Thuế
Thuế Thuế
GTGT suất khấu phải thuế suất nộp
thanh GTGT
trừ
toán
X
1
2
3=1*2 4=1+3 5
6
7=5*6 8=5+7 9=7-3
A
9 000
0,05 450
9 450 15 000 0,1
1 500 16 500 1 050
B
15 000 0,1
1500 16 500 20 000 0,1
2 000 22 000 500
C
20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1
3 000 33 000 2000
D
25 000 0
0
25 000 35 000 0,1
3 500 38 500 3 500
• Bài 5
•

Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A:
a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ
2. Để sử đụnh cho việc SX sp B:
a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơm bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ
mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu
Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong...
Bài 1 !!"#$
%&'()*+,-./

"0-1
-"01!(*(((*(((23
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá
bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định
giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 3456789:9#6%
45% ;&<%=$$>$4-?=67==@&"A
6BCD(((E%=$%='F*(((E%=$%=>!(*(((E%=$%=4!F*(((E%=*+%&
%=F)$%='()$%=>F)$%=4()
6BC'F*(((E%=$%=!(*(((E%=$%=>G(*(((E%=$%=4GF*(((E%=*%&'(
)".HI*9-= =AI
SP` Giá mua
chưa
thuế
GTGT
Thuế GTGT
đầu vào
Tổng
giá
mua
phải
thanh
toán
Giá
bán
chưa
thuế
GTGT
Thuế GTGT
đầu ra
Tổng
giá bán
Thuế
phải
nộp
Thuế
suất
Thuế
khấu
trừ
Thuế
suất
Thuế
nộp
' ! GJ'K! <J'LG F M NJFKM OJFLN DJNPG
D((( ($(F <F( D<F( 'F((( ($' 'F(( 'MF(( '(F(
'F((( ($' 'F(( 'MF(( !(((( ($' !((( !!((( F((
> !(((( ($(F '((( !'((( G(((( ($' G((( GG((( !(((
4 !F((( ( ( !F((( GF((( ($' GF(( GOF(( GF((
Bài 5
"'!E!((D845B.QR%S#%
TP9$Q0U"
'*VW%XQU#B%=
*YA'F*(((@.#6N(*(((E@
*YAZ1[?7\]GN(*(((
*,=^=7""0$QUF((*(((*(((
!*VW%XU#B%=
*YAY"0$Q0U6'!("#
*YA5"0$Q0U: GG("#
*,=^=7""0$Q0UGF("#
G*VW%XQUB!%=\,=^=7$"0$Q0U
6F'("#
-45= ="*
T*9$Q0U"
'*VW% ;&% =_
YAJ`= =
100 bài tập về thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 bài tập về thuế - Người đăng: an-nguyen-05031992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
100 bài tập về thuế 9 10 467