Ktl-icon-tai-lieu

1000 tình huống kiểm toán

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Manh
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 11024 lần   |   Lượt tải: 59 lần
HỎI:
Câu hỏi 1: Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa có
nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh lý
vì vậy việc kiểm toán đối với các công ty này gặp nhiều khó khăn do
chưa có được một cơ sở thống nhất cho Kiểm toán viên thực hiện
công việc. Vậy, Kiểm toán viên cần căn cứ trên cơ sở nào khi thực
hiện kiểm toán các Công ty trong quá trình thanh lý?
Gửi bài trả lời:
Chuẩn mực kế toán chung và Chuẩn mực “Lập và trình bày báo cáo
tài chính” đã qui định về khái niệm hoạt động liên tục. Doanh nghiệp
đang thanh lý là doanh nghiệp không có hoạt động liên tục, do đó tài
sản và nợ phải trả của doanh nghiệp này được xác định trên cơ sở
giá trị có thể thu hồi của tài sản và các khoản nợ phải trả. Tuy nhiên,
việc chuyển đổi tài sản, nợ phải trả ...về giá trị có thể thu hồi ở Việt
Nam hiện nay đang còn rất khó khăn, phải mất nhiều thời gian. Do
đó nếu doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuyển đổi về giá trị có thể
thu hồi thì KTV phải đưa ra ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm
toán.

HỎI:
Câu hỏi 2: Trường hợp kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết
thúc ngày 31/12/2005. Nếu ngày ký báo cáo kiểm toán và báo cáo
tài chính là ngày 28 tháng 3 năm 2006, nhưng tại ngày 20 tháng 2
năm 2006, doanh nghiệp được kiểm toán đổi tên và cũng có sự thay
đổi về giám đốc, vậy trên báo cáo tài chính sẽ sử dụng tên mới hay
tên cũ của doanh nghiệp và giám đốc mới hay cũ sẽ ký báo cáo tài
chính này?
Gửi bài trả lời:
Giám đốc cũ ký Báo cáo tài chính, tên doanh nghiệp phải ghi theo
tên cũ và đóng dấu cũ (nếu còn dấu cũ). Trường hợp đã đổi dấu thì
phải ghi tên doanh nghiệp cũ đồng thời ghi cả tên doanh nghiệp mới
(Ví dụ: Doanh nghiệp A từ ngày 20/2/2006 đổi tên thành doanh

nghiệp B) và đóng dấu doanh nghiệp mới (DN B). Trong phần thuyết
minh Báo cáo tài chính phải trình bày rõ tình hình này.
HỎI:
Câu hỏi 3(Bạn Quách Anh Thy): Tôi đang học kiểm toán và có
một thắc mắc xin được giải đáp: Khi đưa ra ý kiến sai về tình hình tài
chính của DN sau khi kiểm toán thì KTV phải bồi thường bao nhiêu
tiền? Có mâu thuẫn gì với Thông tư 64 DN kiểm toán chỉ được trích
lập quĩ dự phòng từ 0,5 – 1% doanh thu hàng năm. Tuy nhiên Thông
tư qui định nếu số dư khoản dự phòng này tương đương 10% doanh
thu dịch vụ kiểm toán năm hiện tại thì sẽ không trích nữa. Vậy xin
hỏi nếu KTV bị kiện và bắt bồi thường thì họ sẽ lấy ở đâu và những
bất lợi mà KTV gặp phải khi bị kiện và bắt bồi thường?
Gửi bài trả lời:
Trả lời bạn Quách Anh Thy: Khi một công ty kiểm toán đưa ra ý kiến sai
về tình...
HỎI:
Câu hỏi 1: Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa
nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh
vậy việc kiểm toán đối với các công ty này gặp nhiều khó khăn do
chưa được một cơ sở thống nht cho Kiểm toán viên thực hiện
công việc. Vậy, Kiểm toán viên cần căn cứ trên sở o khi thực
hiện kiểm toán các Công ty trong quá trình thanh lý?
Gửi bài trả lời:
Chuẩn mực kế toán chung và Chuẩn mực “Lập trình bày báo cáo
tài chính” đã qui định về khái niệm hot động liên tục. Doanh nghiệp
đang thanh lý là doanh nghiệp không có hoạt động liên tục, do đó tài
sản nphải trca doanh nghiệp y được c định trên sở
giá trị thể thu hồi của tài sản và các khoản nợ phải trả. Tuy nhiên,
việc chuyển đổi tài sản, nợ phải tr...về giá trị thể thu hồi Việt
Nam hiện nay đang còn rất k khăn, phải mất nhiều thời gian. Do
đó nếu doanh nghiệp chưa thực hiện việc chuyển đổi về giá trị thể
thu hồi t KTV phải đưa ra ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm
toán.
HỎI:
Câu hỏi 2: Trường hợp kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết
thúc ngày 31/12/2005. Nếu ngày báo cáo kiểm toán báo cáo
tài chính là ngày 28 tháng 3 năm 2006, nhưng tại ngày 20 tháng 2
năm 2006, doanh nghiệp được kiểm toán đổi n cũng có sự thay
đổi về giám đốc, vậy trên báo cáo i chính sẽ sử dụng n mới hay
tên của doanh nghiệp giám đốc mới hay cũ sẽ báo cáo tài
chính này?
Gửi bài trả lời:
Giám đốc cũ Báo cáo tài chính, tên doanh nghiệp phải ghi theo
tên cũ và đóng dấu (nếu còn dấu cũ). Trường hợp đã đổi dấu thì
phải ghi tên doanh nghiệp đồng thời ghi cả n doanh nghiệp mới
(Ví dụ: Doanh nghiệp A t ngày 20/2/2006 đổi tên thành doanh
1000 tình huống kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 tình huống kiểm toán - Người đăng: Nguyen Duc Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
1000 tình huống kiểm toán 9 10 916