Ktl-icon-tai-lieu

19 bài tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 38752 lần   |   Lượt tải: 100 lần
Bài tập Kế toán DN TM-DV

TS. Trần Văn Tùng

BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TM-DV
CHƯƠNG: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG
ĐƯƠNG TIỀN
Bài số 1: Công ty ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng
tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:
Ngày 01/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt tạm ứng tiền vật liệu cho Nhân viên A số tiền
42.000.000.
Ngày 05/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt 80.000.000, nộp vào tài khoản của công ty tại
ngân hàng. Đến cuối ngày, Công ty ABC vẫn chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng.
Ngày 06/03: Công ty ABC nhận được giấy báo Có của số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng
ngày 05/03.
Ngày 10/03: Công ty ABC mua một lô công cụ có giá thanh toán 27.500.000 (bao gồm thuế
GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho Công ty B.
Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công cụ
nhập kho đủ.
Ngày 15/03: Nhân viên A thanh toán tiền tạm ứng:
- Vật liệu nhập kho có giá thanh toán 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%).
- Chi phí vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%).
- Nhân viên đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng không chi hết.
Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại các đại lý đã tiêu thụ, Công ty ABC
thanh toán hoa hồng bán hàng cho các đại lý bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT
10%).
Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền
gửi ngân hàng 1.250.000.000. Công ty ABC đã nhận được giấy báo Có.
Ngày 22/03: Công ty ABC thanh toán nợ vay ngắn hạn Ngân hàng C bằng tiền gửi ngân hàng
325.000.000. Công ty ABC đã nhận giấy báo Nợ.
1

Bài tập Kế toán DN TM-DV
TS. Trần Văn Tùng
Ngày 25/03: Công ty ABC vay ngắn hạn Ngân hàng D 225.000.000, dùng cho hoạt động kinh
doanh. Công ty ABC đã nhận giấy báo Có về số tiền vay ngắn hạn.
Ngày 26/03: Công ty ABC mua 2.000 cổ phiếu của Công ty E với giá thanh toán 21.000.000.
Công ty ABC đã thanh toán bằng tiền mặt. Cổ phiếu của Công ty E được mua với mục đích bán
ngay.
Ngày 28/03: Công ty ABC vi phạm hợp đồng và bị khách hàng phạt 20.000.000. Công ty
ABC đã nộp phạt bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty ABC đã nhận được giấy báo Nợ.
Ngày 30/03: Công ty ABC nhận được thông báo về lãi tiền gửi ngân hàng tháng 03 là
25.000.000.
Công ty ABC nhận được thông báo về lãi vay ngắn hạn tháng 03 là 5.400.000 (khoản
đi vay ngắn hạn dùng cho hoạt động kinh doanh). Công ty ABC đã thanh toán lãi vay bằng tiền
mặt.
Công ty ABC nhận được hoá đơn tiền điện tháng 03 của bộ phậ...
Bài tập Kế toán DN TM-DV TS. Trần Văn Tùng
BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TM-DV
CHƯƠNG: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG
ĐƯƠNG TIỀN
Bài số 1: Công ty ABC khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng
tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:
Ngày 01/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt tạm ứng tiền vật liệu cho Nhân viên A số tiền
42.000.000.
Ngày 05/03: Công ty ABC xuất quỹ tiền mặt 80.000.000, nộp vào tài khoản của công ty tại
ngân hàng. Đến cuối ngày, Công ty ABC vẫn chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng.
Ngày 06/03: Công ty ABC nhận được giấy báo của số tiền nộp vào tài khoản ngân hàng
ngày 05/03.
Ngày 10/03: Công ty ABC mua một lô công cụ có giá thanh toán 27.500.000 (bao gồm thuế
GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho Công ty B.
Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 495.000 (bao gồm thuế GTGT 10%). Công cụ
nhập kho đủ.
Ngày 15/03: Nhân viên A thanh toán tiền tạm ứng:
- Vật liệu nhập kho có giá thanh toán 38.500.000 (bao gồm thuế GTGT 10%).
- Chi phí vận chuyển 770.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%).
- Nhân viên đã nộp lại quỹ tiền tạm ứng không chi hết.
Ngày 16/03: Căn cứ số lượng hàng hoá gửi đi bán tại các đại đã tiêu thụ, Công ty ABC
thanh toán hoa hồng bán hàng cho các đại bằng tiền mặt 110.000.000 ( bao gồm thuế GTGT
10%).
Ngày 20/03: Công tyABC được ngân sách Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh bằng tiền
gửi ngân hàng 1.250.000.000. Công ty ABC đã nhận được giấy báo Có.
Ngày 22/03: ng ty ABC thanh toán nợ vay ngắn hạn Ngân hàng C bằng tiền gửi ngân hàng
325.000.000. Công ty ABC đã nhận giấy báo Nợ.
1
19 bài tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
19 bài tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
19 bài tập Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ 9 10 250