Ktl-icon-tai-lieu

23 bài tập Kế toán doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 11745 lần   |   Lượt tải: 38 lần
BAØI TAÄP KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP II
Baøi 1: Taïi coâng ty ADCOM tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø vaø haïch toaùn haøng
toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân coù taøi lieäu thaùng 01/2009 nhö sau (ÑVT
1.000 ñoàng)
I. Tình hình ñaàu thaùng
1. Tình hình toàn kho
Loaïi saûn phaåm
Soá löôïng (caùi)
Giaù thaønh ñôn vò thöïc teá
A
5.000
50
B
4.000
60
2. Haøng göûi baùn cho coâng ty Mountech
Loaïi saûn phaåm
Soá löôïng (caùi)
Ñôn giaù baùn ñaõ coù 10%
thueá GTGT
A
2.000
66
B
1.000
88
II. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng
1) Taäp hôïp chi phí thöïc teá phaùt sinh trong thaùng
Khoaûn muïc chi phí
Saûn phaåm A Saûn phaåm B
Toång coäng
894.000
2.410.000
1. Chi phí nguyeân vaät tröïc 1.516.000
1.440.000
840.000
2.280.000
tieáp
Trong ñoù : Vaät lieäu chính
228.000
126.000
354.000
389.400
2. Chi phí nhaân coâng tröïc
tieáp
3. Chi phí saûn xuaát chung
Trong thaùng saûn xuaát hoaøn thaønh nhaäp kho: 35.000 saûn phaåm A vaø 16.000 saûn phaåm B, coøn
dôû dang 5.000 saûn phaåm A (möùc ñoä hoaøn thaønh laø 60%) vaø 4.000 saûn phaåm B (möùc ñoä hoaøn
thaønh laø 50%)
2) Xuaát kho 25.000 saûn phaåm A ñeå chuyeån ñeán coâng ty Mountech, ñôn giaù baùn ñaõ coù thueá
GTGT 10% laø 66, ñang chôø chaáp nhaän.
3) Xuaát kho 1.000 saûn phaåm B baùn tröïc tieáp cho coâng ty Mai Anh, ñôn giaù baùn ñaõ coù thueá
GTGT10% laø 88. Coâng ty ñaõ thu ngay baèng tieàn maët.
4) Nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa Ngaân haøng veà vieäc coâng ty Mountech thanh toaùn toaøn boä
haøng göûi baùn ñaàu kyø vaø 50% haøng göûi baùn trong kyø.
5) Xuaát kho 15.000 saûn phaåm A vaø 5.000 saûn phaåm B chuyeån ñeán cô sôû ñaïi lyù Lan Anh vôùi
ñôn giaù baùn quy ñònh ñaõ coù thueá GTGT 10% cho saûn phaånA laø 66, saûn phaåm B laø 88. Hoa
hoàng ñaïi lyù 5% treân giaù baùn chöa thueá GTGT. Ñaïi lyù Lan Anh ñaõ baùn heát toaøn boä saûn phaåm
trong kyø vaø thanh toaùn heát tieàn haøng (sau khi tröø hoa hoàng ñöôïc höôûng) baèng tieàn göûi ngaân
haøng. Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng.
6) Soá haøng coøn göûi baùn trong kyø bò coâng ty Mountech töø choái, traû laïi,doanh nghieäp ñaõ kieåm
nhaän nhaäp kho ñuû.

7) Chieát khaáu thanh toaùn chaáp nhaän cho coâng ty Mountech vaø traû baèng tieàn maët laø 3.000
8) Chi phí baùn haøng trong thaùng nhö sau
- Löông nhaân vieân baùn haøng 3.000
- Trích BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN theo tyû leä quy ñònh
- Khaáu hao TSCÑ 5.000
- Chi phí khaùc baèng tieàn maët (caû thueá GTGT 10%) laø 2.200
9) Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp pha...
BAØI TAÄP KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP II
Baøi 1: Taïi coâng ty ADCOM tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø vaø haïch toaùn haøng
toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân coù taøi lieäu thaùng 01/2009 nhö sau (ÑVT
1.000 ñoàng)
I. Tình hình ñaàu thaùng
1. Tình hình toàn kho
Loaïi saûn phaåm Soá löôïng (caùi) Giaù thaønh ñôn vò thöïc teá
A
B
5.000
4.000
50
60
2. Haøng göûi baùn cho coâng ty Mountech
Loaïi saûn phaåm Soá löôïng (caùi) Ñôn giaù baùn ñaõ coù 10%
thueá GTGT
A
B
2.000
1.000
66
88
II. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng
1) Taäp hôïp chi phí thöïc teá phaùt sinh trong thaùng
Khoaûn muïc chi phí Saûn phaåm A Saûn phaåm B Toång coäng
1. Chi phí nguyeân vaät tröïc
tieáp
Trong ñoù : Vaät lieäu chính
2. Chi phí nhaân coâng tröïc
tieáp
3. Chi phí saûn xuaát chung
1.516.000
1.440.000
228.000
894.000
840.000
126.000
2.410.000
2.280.000
354.000
389.400
Trong thaùng saûn xuaát hoaøn thaønh nhaäp kho: 35.000 saûn phaåm A vaø 16.000 saûn phaåm B, coøn
dôû dang 5.000 saûn phaåm A (möùc ñhoaøn thaønh laø 60%) vaø 4.000 saûn phaåm B (möùc ñoä hoaøn
thaønh laø 50%)
2) Xuaát kho 25.000 saûn phaåm A ñeå chuyeån ñeán coâng ty Mountech, ñôn giaù baùn ñaõ coù thueá
GTGT 10% laø 66, ñang chôø chaáp nhaän.
3) Xuaát kho 1.000 saûn phaåm B baùn tröïc tieáp cho coâng ty Mai Anh, ñôn giaù baùn ñaõ coù thueá
GTGT10% laø 88. Coâng ty ñaõ thu ngay baèng tieàn maët.
4) Nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa Ngaân haøng vvieäc coâng ty Mountech thanh toaùn toaøn boä
haøng göûi baùn ñaàu kyø vaø 50% haøng göûi baùn trong kyø.
5) Xuaát kho 15.000 saûn phaåm A vaø 5.000 saûn phaåm B chuyeån ñeán sôû ñaïi lyù Lan Anh vôùi
ñôn giaù baùn quy ñònh ñaõ coù thueá GTGT 10% cho saûn phaånA laø 66, saûn phaåm B l88. Hoa
hoàng ñaïi lyù 5% treân giaù baùn chöa thueá GTGT. Ñaïi lyù Lan Anh ñaõ baùn heát toaøn boä saûn phaåm
trong kyø vaø thanh toaùn heát tieàn haøng (sau khi tröø hoa hoàng ñöôïc höôûng) baèng tieàn ûi ngaân
haøng. Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo Coù cuûa ngaân haøng.
6) Shaøng coøn göûi baùn trong kyø coâng ty Mountech töø choái, traû laïi,doanh nghieäp ñaõ kieåm
nhaän nhaäp kho ñuû.
23 bài tập Kế toán doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
23 bài tập Kế toán doanh nghiệp 2 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
23 bài tập Kế toán doanh nghiệp 2 9 10 72