Ktl-icon-tai-lieu

26 bài tập

Được đăng lên bởi vodoibg123
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tên Khách
Nguyễn
Lê
Giao
Vy

Ngày Thuê
Ngày Trả
1/20/2004
1/30/2004
1/1/2004
1/17/2004
3/20/2004
4/28/2004
10/5/2004
10/26/2004
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

Số Ngày Thuê

0
86

Yêu Cầu
Câu 1 Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.
Câu 2

Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lễ
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ

Câu 3

Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số N
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.

Câu 4

Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

Câu 5

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Đơn Giá
Thuê

Tuần

650000

Ngày

100000

Quy Đổi
Số Tuần
Số Ngày Lẻ

0
11

0
9

Phải Trả

0
7,647,500

nh 1 tuần và 3 ngày lẻ

Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày

ần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
Khách Hàng

Khu Vực

Số Cũ

Số Mới

Anh

1

468

500

Vũ

2

160

230

Trang

3

410

509

Lan

3

436

630

Loan

2

307

450

Thanh

1
171
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

205

Yêu Cầu
Định Mức, Câu
biết rằng
1 : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150
Câu 2

Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 3

Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
- Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450
- Ngược lại : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định m

Câu 4

Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Câu 5

Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao

Câu 6

Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Câu 7

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
Định Mức

Tiêu Thụ

Tiền Điện

Thuê Bảo

Phải Trả

0
572

0
287,850

0
14,393

0
302,243

à khu vực 3 là 150

Thụ = Số Mới - Số Cũ

Đơn Giá, trong đó:
ủa khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW
800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

Thuê Bao và Phải Trả

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
Chủ Hộ

Số Cũ

Số Mới

468
500
160
230
410
509
210
630
307
410
171
210
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

Tiêu Thụ Tiền Nước

Phụ Phí

Lê
Hoa
Việt
Hoà
Trâm
Thảo

0
117,050

763

0
5,233

Yêu Cầu
Câu 1 Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 2 Tính Tiền Nước biết rằng : Tiền Nước = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó Đơn Giá đư
phương pháp luỹ tiến như sau:
Số M3 Tiêu Thụ

Đơn Giá

Từ 0 - 50

100

Từ 51-100

150

Trên 100
200
Ví Dụ:
- Nếu mức tiêu thụ là 30 m3 thì chỉ tính 1 giá là 100 đ/1m3
...
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tên Khách Ngày Thuê Ngày Trả Số Ngày Thuê
Nguyễn 1/20/2004 1/30/2004
1/1/2004 1/17/2004
Giao 3/20/2004 4/28/2004
Vy 10/5/2004 10/26/2004
Tổng Cộng 0
Kết Quả Tham Khảo 86
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
Câu 3
Câu 4
Câu 5 Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.
Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số TuầnSố Ngày Lễ
Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.
Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày LẻPhải Trả
26 bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
26 bài tập - Người đăng: vodoibg123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
26 bài tập 9 10 618