Ktl-icon-tai-lieu

26 lời giải bài tập Excel

Được đăng lên bởi mieu104
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 24538 lần   |   Lượt tải: 100 lần
Đơn Giá
Thuê

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE

Tuần
Ngày

Quy Đổi
Tên Khách

Ngày Thuê

Ngày Trả

Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày Lẽ

Nguyễn

1/20/2004

1/30/2004

10

1

3

Lê

1/1/2004

1/17/2004

16

2

2

Giao

3/20/2004

4/28/2004

39

5

4

Vy

10/5/2004

10/26/2004

21

3

0

Tổng Cộng

86

11

9

Kết Quả Tham Khảo

86

11

9

Yêu Cầu
Câu 1

Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.

Câu 2

Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lễ
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ

Câu 3

Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Gi
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.

Câu 4

Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

Câu 5

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

650000
100000
Phải Trả
902500
1425000
3467500
1852500
7647500
7647500

Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
Khách Hàng Khu Vực

Số Cũ

Số Mới Định Mức

Tiêu Thụ

Tiền Điện

Anh

1

468

500

50

32

14400

Vũ

2

160

230

100

70

31500

Trang

3

410

509

150

99

44550

Lan

3

436

630

150

194

102700

Loan

2

307

450

100

143

79400

Thanh

1

171

205

50

34

15300

Tổng Cộng

572

287850

Kết Quả Tham Khảo

572

287,850

Yêu Cầu
Câu 1

Xác định gía trị cho cột Định Mức, biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và

Câu 2

Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 3

Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
- Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW

- Ngược lại : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính g
Câu 4

Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Câu 5

Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao

Câu 6

Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Câu 7

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Thuê Bảo Phải Trả
720

15120

1575

33075

2227.5 46777.5
5135

107835

3970

83370

765

16065

14392.5 302242.5
14,393

302,243

à 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

nh gía 450 đ/KW

rong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
Chủ Hộ

Số Cũ

Số Mới

Tiêu Thụ

0-50

51-100

>100

Lê

468

500

32

32

0

0

Hoa

160

230

70

50

20

0

Việt

410

509

99

50

49

0

Hoà

210

630

420

50

100

320

Trâm

307

410

103

50

100

3

Thảo

171

210

39

39

0

0

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

763
763

Yêu Cầu
Câu 1

Tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới -...
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tuần
Ngày
Quy Đổi
Tên Khách Ngày Thuê Ngày Trả Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày L
Nguyễn 1/20/2004 1/30/2004 10 1 3
1/1/2004 1/17/2004 16 2 2
Giao 3/20/2004 4/28/2004 39 5 4
Vy 10/5/2004 10/26/2004 21 3 0
Tổng Cộng 86 11 9
Kết Quả Tham Khảo 86 11 9
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
Đơn Giá
Thuê
Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Th.
Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số TuầnSố Ngày Lễ
Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Tr = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.
Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày LẻPhải Trả
26 lời giải bài tập Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
26 lời giải bài tập Excel - Người đăng: mieu104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
26 lời giải bài tập Excel 9 10 835