Ktl-icon-tai-lieu

39 bài tập kế toán chi phí

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 12343 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 1: Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2012 (đvt: đồng)
Tháng
1

Số giờ hoạt động
500

Tổng chi phí năng lượng
2.250.000

2

750

2.375.000

3

1.000

2.500.000

4

1.100

2.550.000

5

950

2.475.000

6
700
2.435.000
Cộng
5.000
14.500.000
Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo
phương pháp bình phương bé nhất.
BÀI 2. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày
có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày.
Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số
phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là
360.000.000đ.
Yêu cầu:
1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.
2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.
3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được
thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.
BÀI 3: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi
phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy trong 6 tháng như sau:
Tháng
1

Số giờ hoạt động
4.000

Tổng chi phí năng lượng
15.000

2

5.000

17.000

3

6.500

19.400

4

8.000

21.800

5

7.000

20.000

6
Cộng

5.500
36.000

18.200
111.400

Yêu cầu:
-Trang 1-

1) Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để xác định công thức ước tính chi
phí bảo trì máy móc sản xuất của công ty.
2) Giả sử tháng 7 chạy được 7.500 giờ máy thì chi phí bảo trì ước tính bằng bao
nhiêu?
BÀI 4: Giả sử chi phí sản xuất chung của một DNSX gồm 3 khoản mục chi phí là
chi phí vật liệu - công cụ sản xuất, chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí bảo trì
máy móc sản xuất. Ở mức hoạt động thấp nhất (10.000h/máy), các khoản mục chi
phí này phát sinh như sau:
Chi phí vật liệu - công cụ sản xuất

10.400 nđ (biến phí)

Chi phí nhân viên phân xưởng

12.000 nđ (định phí)

Chi phí bảo trì máy móc sản xuất

11.625 nđ (hỗn hợp)

Chi phí sản xuất chung

34.025 nđ

Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo số giờ máy chạy. Phòng kế toán của
doanh nghiệp đã theo dõi chi phí SXC trong 6 tháng đầu năm và tập hợp trong bảng
dưới đây:
Tháng
1

Số giờ hoạt động
11.000

Tổng chi phí năng lượng
36.000

2

11.500

37.000

3

12.500

38.000

4

10.000

34.025

5

15.000

43.400

6
Cộng

17.500
77.500

48.200
236.625

Yêu cầu:
1) Hãy xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 6 tháng trên
2) Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu để xây dựng công thức ướ...
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 1: Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2012 (đvt: đồng)
Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng
1
2
3
4
5
6
500
750
1.000
1.100
950
700
2.250.000
2.375.000
2.500.000
2.550.000
2.475.000
2.435.000
Cộng 5.000 14.500.000
Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu theo
phương pháp bình phương bé nhất.
BÀI 2. Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày
80% số phòng được thuê, mức này chi phí bình quân 100.000đ/phòng/ngày.
Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số
phòng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này
360.000.000đ.
Yêu cầu:
1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.
2) Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng.
3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phòng được
thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.
BÀI 3: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi
phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy trong 6 tháng như sau:
Tháng Số giờ hoạt động Tổng chi phí năng lượng
1
2
3
4
5
6
4.000
5.000
6.500
8.000
7.000
5.500
15.000
17.000
19.400
21.800
20.000
18.200
Cộng 36.000 111.400
Yêu cầu:
-Trang 1-
39 bài tập kế toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
39 bài tập kế toán chi phí - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
39 bài tập kế toán chi phí 9 10 354