Ktl-icon-tai-lieu

Accounting in open ERP

Được đăng lên bởi karikkull
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Accounting in open ERP

Nhóm 2:
Đàm Ngọc Sang -100120
Lê Đức Tuyển – 100103
Nguyễn Võ Trung Tín – 100083
Lâm Trí Hảo – 100023
Đỗ Anh Tú -100010

1

NỘI DUNG



GIỚI THIỆU PHÂN HỆ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH TRONG OPEN ERP



THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG



WORKLOW SYSTEM



KẾT LuẬN

2

GIỚI THIỆU PHÂN HỆ TRONG OPENERP

3

MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ CÁC PHÂN HỆ
TRONG OPENERP

4

THÀNH PHẦN PHÂN HỆ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
TRONG OPENERP
Bank and Cash

Journal

Accounts

Accounting
Reporting
Asset

Chart of Account

Invoices

5

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
JOURNAL– NHẬT KÝ KẾTÓAN
Nhậtkí kế toán liên quan tới:



Sales Journal – NK bán hàng



Sales Refund Journal



PurchaseJournal – NK mua hàng



Purchase Refund journal



Bank Journal – NK ngân hàng

6

Sales Journal

7

Purchase Journal

8

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
INVOICES – HÓA ĐƠN




Accounting‣ Customers ‣ Customer Invoices
Accounting ‣ Suppliers ‣Supplier Invoices.

9

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
INVOICES – HÓA ĐƠN

10

Customer Invoices

11

Supplier Invoices

12

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
CHART OF ACCOUNT



Sử dụng các danh mục có sẵn.



Settings ‣ Configuration ‣ Invoicing

13

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
CHART OF ACCOUNT
Tạo danh mục mới gồm 2 bước:
Tạo Account type
Tạo Account

14

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
CHART OF ACCOUNT
Tạo Account type
Accounting ‣ Configuration ‣ Accounts ‣ Account Types

15

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
CHART OF ACCOUNT
Tạo Account
Accounting ‣ Configuration ‣ Accounts ‣ Account

16

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
ASSETS
Accounting‣Assets‣Assets

17

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
Các báo chính trong OpenERP:
1.Accounting Report



General Ledger



Trial Balance



Balance Sheet



Profit And Loss

2. Journals



Journal



General Journals



Centralizing Journal

18

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
General Ledger
Cho biết tất cả các giao dịch trong một tài khoản, trong một kỳ, nhiều kỳ hay cho cả một năm.

19

20

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
Bảng cân đối thử (Trial Balance)

 Mục đích của bảng cân đối thử là để chứng tỏ rằng tổng dư nợ bằng với tổng dư có

21

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

 Phản ánh tình hình tài chính của công ty trong ngắn hạn
Tài sản = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu

22

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Profit and Loss)



Cho tathấy tổng số tiền tồn, chi phí và phí tổn trong suốt một khoảng thời gian cụ thể

23

THÀNH PHẦN CHỨC NĂNG
REPORT – Báo Cáo
Journal (Sổ nhậ...
Accounting in open ERP




 !"
#$%&
Accounting in open ERP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Accounting in open ERP - Người đăng: karikkull
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Accounting in open ERP 9 10 93