Ktl-icon-tai-lieu

ancol

Được đăng lên bởi Gió Heo May
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2530 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 7: Ancol – Phenol

Phạm Huy Quang
BÀI 1: ANCOL( RƯỢU)

A. LÍ THUYẾT
I. Công thức –Đồng phân- Tên gọi
Bài 1. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau :
a) CH3CH2CH2CH2OH
b) CH3CH(OH)CH2CH3
c) (CH3)3COH
d) (CH3)2CHCH2CH2OH
e) CH2=CH-CH2OH
g) C6H5CH2OH
-Viết công thức cấu tạo của các ancol sau :
a) Ancol isobutylic
b) Ancol isoamylic
c) 2-metylhexan-3-ol
Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C 4H10O, C5H12O, C6H12O
Bài 3. Viết CTCT
a. Rượu bậc I có CTPT C6H14O
b. Rượu thơm có CTPT C8H10O
c. Rượu đa chức có CTPT C3H8O2
Bài 4. Viết CTCT
a. Hợp chất đơn chúc có CTPT C4H10O và gọi tên
b. Rượu không no có CTPT C4H8O
Bài 5. Viết CTTQ của rượu

a. no đơn chức, hở
b. no đa chức mạch hở
c. rượu tổng quát
Bài 6. Cho rượu A có CTPT C5H12O , A phản ứng với CuO ,t 0 tạo ra B phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3) .Khi tách H 2O
của A bằng ddH 2SO4 đặc nóng chỉ thu được sản phẩm duy nhất C không làm mất màu ddBr 2 ở đk thường. Tìm CTCT A, B, C
viết ptpu và gọi tên A
Bài 7. Cho rượu X có CTPT C8H10O, A phản ứng với CuO, t 0 tạo ra Y phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3). Khi tách H 2O của
A bằng ddH2SO4 đặc nóng ở 170 0C thu được sản phẩm Z, trùng hợp Z được polime T . Tìm CTCT X, Y, Z, T và viết ptpu
Bài 8. Điều kiện để một rượu đa chức hòa tan được Cu(OH) 2/OH- : phải có 2 nhóm OH - liên kết với hai nguyên tử C gần nhau.
Hãy cho biết rượu C4H10O2 có bao nhiêu CTCT hòa tan được Cu(OH) 2/OH- cho dung dịch màu xanh.
Bài 9. Cho A có CTCT HO-C6H4-CH2OH .Viết ptpu của A với : ddHCl, Na, NaOH, CuO nung nóng.
Bài 10. Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm
về tecpen.
a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br 2 dư và với CuO đun nóng.
II. Tính chất vật lí.
Bài 1. a. Trong dd rượu tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
b. Trong hỗn hợp rượu etylic và phenol tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
Bài 2. so sánh nhiệt độ sôi của các chất cho dưới đây(sắp xếp theo chiều tăng dần):
rượu etylic, rượu propylic, propan, clopropan, axit fomic. Giải thích
III. Tính chất chất hóa học và điều chế.
Bài 1
1.

Viết các phương trình phản ứng trực tiếp để điều chế rượu Êtylic, Glyxêrin. Phản ứng nào dùng để sản xuất công
nghiệp ?
2.
Viết các phương trình phản ứng để điều chế rượu Êtylic; r...
Chương 7: Ancol – Phenol Phạm Huy Quang
BÀI 1: ANCOL( RƯỢU)
A. LÍ THUYẾT
I. Công thức –Đồng phân- Tên gọi
Bài 1. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC cho biết bậc của các ancol sau :
a) CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH b) CH
3
CH(OH)CH
2
CH
3
c) (CH
3
)
3
COH
d) (CH
3
)
2
CHCH
2
CH
2
OH e) CH
2
=CH-CH
2
OH g) C
6
H
5
CH
2
OH
-Viết công thức cấu tạo của các ancol sau :
a) Ancol isobutylic b) Ancol isoamylic c) 2-metylhexan-3-ol
Bài 2. y viết công thức cấu tạogọi tênc ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C
4
H
10
O, C
5
H
12
O, C
6
H
12
O
Bài 3. Viết CTCT a. Rượu bậc I có CTPT C
6
H
14
O
b. Rượu thơm có CTPT C
8
H
10
O
c. Rượu đa chức có CTPT C
3
H
8
O
2
Bài 4. Viết CTCT a. Hợp chất đơn chúc có CTPT C
4
H
10
O và gọi tên
b. Rượu không no có CTPT C
4
H
8
O
Bài 5. Viết CTTQ của rượu a. no đơn chức, hở
b. no đa chức mạch hở
c. rượu tổng quát
Bài 6. Cho rượu A CTPT C
5
H
12
O , A phản ng với CuO ,t
0
tạo ra B phản ng tráng gương (dd AgNO
3
/NH
3
) .Khi ch H
2
O
của A bằng ddH
2
SO
4
đặc nóng chỉ thu được sản phẩm duy nhất C khôngm mất u ddBr
2
đk tờng. Tìm CTCT A, B, C
viết ptpu gọi tên A
Bài 7. Cho rượu X CTPT C
8
H
10
O, A phản ứng với CuO, t
0
tạo ra Y phản ứng tráng gương (dd AgNO
3
/NH
3
). Khi tách H
2
O của
A bằng ddH
2
SO
4
đặc nóng ở 170
0
C thu được sản phẩm Z, trùng hợp Z được polime T . Tìm CTCT X, Y, Z, Tviết ptpu
Bài 8. Điều kiện để một rượu đa chứca tan được Cu(OH)
2
/OH
-
: phải 2 nhóm OH
-
liên kết với hai nguyên tC gần nhau.
Hãy cho biết rượu C
4
H
10
O
2
bao nhiêu CTCT hòa tan được Cu(OH)
2
/OH
-
cho dung dịch
màu xanh.
Bài 9. Cho A có CTCT HO-C
6
H
4
-CH
2
OH .Viết ptpu của A với : ddHCl, Na, NaOH, CuO nung nóng.
Bài 10. Trong tinh dầu bạc hà mentol, tinh dầu hoa hồng geraniol. ng thức thu gọn nhất của chúng cho bài khái niệm
về tecpen.
a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br
2
với CuO đun nóng.
II. Tính chất vật lí.
Bài 1. a. Trong dd rượu tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
b. Trong hỗn hợp rượu etylic và phenol tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
Bài 2. so sánh nhiệt độ sôi củac chất cho dưới đây(sắp xếp theo chiều tăng dần):
rượu etylic, rượu propylic, propan, clopropan, axit fomic. Giải thích
III. Tính chất chất hóa học và điều chế.
Bài 1
1. Viết các phương trình phản ứng trực tiếp để điều chế rượu Êtylic, Glyxêrin. Phản ứng nào dùng để sản xuất công
nghiệp ?
2. Viết các phương trình phản ứng để điều chế rượu Êtylic; rượu Mêtylic; rượu Alytic; Glyxêrin; Propandiol -1,2;
rrươuụ Benzylic từ đá vôi và than đá . . .
3. Nêu nguyên tắc chung để chuyển rượu từ bậc 1 thành bậc 2 và từ rượu bậc 2 thành bậc 3 ? Cho ví dụ minh hoạ
4. Độ rượu là gì ? Cho ví dụ
Bài 2. Cho các rượu công thức là C
3
H
8
O
n
1. Viết công thức cấu tạo của các rượu đó và gọi tên
2. Viết phương trình phản ứng khi cho các rượu trên tác dụng với Na, CuO/t
0
, Cu(OH)
2
, HNO
3
, CH
3
COOH/H
2
SO
4
đặc nóng
Tell: 0935 984 375 – 01647 58 24 26 Trang 1
ancol - Trang 2
ancol - Người đăng: Gió Heo May
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ancol 9 10 788