Ktl-icon-tai-lieu

bài 1

Được đăng lên bởi 61203963
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1 : Một nghiên cứu được tiến hành ở thành phố công ngiệp X để xác định tỉ lệ
những. người đi làm bằng xe máy,xe đạp,xe buýt.Việc điều tra được tiến hành trên hai
nhóm.Kết quả như sau:
Xe máy

Xe buýt

Xe đạp

Nữ

25

100

125

Nam

75

120

205

Với mức ý nghĩa  = 5%, hãy nhận định xem có sự khác nhau về tỉ lệ sử dụng các
phương tiện giao thông trong hai nhóm công nhân nam và công nhân nữ hay không.
BÀI LÀM
 DẠNG BÀI:Đây là bài toán kiểm

định giả thiết tỉ lệ sử dụng các phương tiện
giao thông của hai nhóm công nhân nam và nữ.

 GIẢ THIẾT H0:Tỉ lệ sử dụng các phương tiện giao thông của nam và nữ là như
nhau.
THỰC HIỆN BÀI TOÁN BẰNG EXCEL
 Nhập giá trị vào bảng tính:

 Tính các tổng số:
 Tổng hàng :chọn F2 và nhập =SUM(C2:E2),
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ F2 đến F3,
 Tổng cột: chọn C4 và nhập =SUM(C2:C3),
Dùng con trỏ tự điền từ C4 đến E4
 Tổng cộng:chọn F4 và nhập =SUM(F2:F3)
 Tính tần số lý thuyết:
 Nữ:chọn C6 và nhập =$F$2*C4/$F$4
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ C6 đến E6
 Nam:chọn C7 và nhập =$F$3*C4/$F$4
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ C7 đến E7
 Áp dụng hàm số CHITEST:
Chọn B8 và nhập =CHITEST(C2:E3,C6:E7)
Ta có được kết quả của P(X>X²) :

P(X>X²)=0,00218853<0,05 =>BÁC BỎ GIẢ THIẾT H0
 KẾT LUẬN:Tỉ lệ sử dụng các phương tiện giao thông của 2 nhóm công nhân nam
và nữ là khác nhau.
Bài 2: .
Một của hàng có bán ba loại giày A,B,C. Theo dõi số khách hàng mua các loại
giày này trong 5 ngày,người quản lý thu được các số liệu sau:
Loaïi giaøy
A

B

C

28
21
20
18
23

35
42
32
25
27

33
38
31
42
29

Với mức ý nghĩa  = 1%.Hãy so sánh lượng tiêu thụ trung bình của ba loại giày nói trên.
BÀI LÀM
 DẠNG BÀI :bài toán phân tích phương sai của một nhân
đây là lượng tiêu thụ trung bình của khách hàng đối với ba loại giày.

tố,nhân tố ở

 GIẢ THIẾT H0:lượng tiêu thụ trung bình của ba loại giày trên là như nhau.
THỰC HIỆN BÀI TOÁN BẰNG EXCEL


Nhập giá trị vào bảng tính:

Để thực hiện bài toán này ta dùng menu Analysis ToolPak,cài đặt như sau:
FILE =>EXCEL OPTION => ADD-INS => GO => ANALYSIS TOOLPAK
Chọn DATA =>DATA ANALYSIS =>ANOVA SINGLE FACTOR

Sau đó ta nhập dữ liệu bài toán vào bảng Anova:Single Factor như sau:

Vùng dữ liệu đầu vào
Nhãn dữ liệu
Bảng dữ liệu theo cột

Mức ý nghĩa

Vùng xuất kết quả ra

Ta được bảng kết quả như sau:

Giá trị trung bình

Phương sai điều chỉnh mẫu

Tổng giá trị

Số ô dữ liệu
Giá trị thống kê

Tổng bình phương

Bậc tự do

Bình phương trung bình

F=7,58644068>F crit=6,92660814 =>BÁC BỎ GIẢ THIẾT H0
 KẾT LUẬN:...
BÀI 1 : Một nghiên cứu được tiến hành thành phố công ngiệp X để xác định tỉ lệ
những. người đi làm bằng xey,xe đạp,xe buýt.Việc điều tra được tiếnnh trên hai
nhóm.Kết quả như sau:
Xe máy Xe buýt Xe đạp
Nữ
25 100 125
Nam
75 120 205
Với mức ý nghĩa = 5%, hãy nhận định xem sự khác nhau v tỉ lệ s dụng c
phương tiện giao thông trong hai nhóm công nhân nam và công nhân nữ hay không.
BÀI LÀM
DẠNG BÀI:Đây là bài toán kiểm định giả thiết tỉ lệ sử dụng các phương tiện
giao thông của hai nhóm công nhân namnữ.
GIẢ THIẾT H0:Tỉ lệ sử dụng các phương tiện giao thông của nam và nữ là như
nhau.
THỰC HIỆN BÀI TOÁN BẰNG EXCEL
Nhập giá trị vào bảng tính:
Tính các tổng số:
Tổng hàng :chọn F2 và nhập =SUM(C2:E2),
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ F2 đến F3,
Tổng cột: chọn C4 và nhập =SUM(C2:C3),
Dùng con trỏ tự điền từ C4 đến E4
Tổng cộng:chọn F4 và nhập =SUM(F2:F3)
Tính tần số lý thuyết:
Nữ:chọn C6 và nhập =$F$2*C4/$F$4
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ C6 đến E6
Nam:chọn C7 và nhập =$F$3*C4/$F$4
Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ C7 đến E7
Áp dụng hàm số CHITEST:
Chọn B8 và nhập =CHITEST(C2:E3,C6:E7)
Ta có được kết quả của P(X>X²) :
bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 1 - Người đăng: 61203963
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài 1 9 10 973